Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-04

Quickbit eu AB: Kommuniké från årsstämma i QuickBit eu AB (publ) 2018

Quickbit eu AB (publ), org. nr 559066-2093, har torsdagen den 3
januari 2019 kl 10.00, avhållit årsstämma på Kungsgatan 8, Stockholm.
I samtliga föreslagna ärenden, förutom avseende punkt 12 I
dagordningen, "Beslut om ändring av villkor för utgivna
teckningsoptioner (TO1)" (se nedan), beslutade stämman i enlighet med
framlagda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som
fattades.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2017/18

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och
balansräkningen, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
för räkenskapsåret 2017/18. Stämman beslutade även att disponera
bolagets resultar enligt styrelsens förslag i årsredovisningen,
innebärande att resultatet för räkenskapsåret 2017/18 således
överföres i ny räkning.

Ansvarsfrihetför räkenskapsåret 2017/18

Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och
verkställande direktören för räkenskapsåret 2017/18. Ingen aktieägare
som under räkenskapsåret 2017/18 innehaft uppdrag som styrelseledamot
eller verkställande direktör deltog i beslutet om ansvarsfrihet.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade för tiden intill slutet av nästa årsstämma dels att
nuvarande styrelse med Sven-Erik Hattenhauer, Johan Lund, Anders
Lindell och Bengt Lagergren omväljs med Bengt Lagergren som
styrelseordförande, dels att PricewaterhouseCoopers AB omväljs som
revisor med Johan Engstam som huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 200 000 kronor
till styrelses ordförande och med 100 000 kronor till övriga
ledamöter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till
revisorer skall utgå enligt godkänd räkning. Ingen aktieägare som
även är styrelseledamot deltog i beslutet.

Beslut om bemyndigande

Stämman beslutade att, inom bolagets aktiekapitalgränser, vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta
beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller
teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om
apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna
avvika från aktieägarnas företrädesrätt, att emission i enlighet med
bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor, att styrelsen äger
bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt
vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna
och/eller konvertiblerna.

Ingen aktieägare som även är styrelseledamot deltog i beslutet.

Ändring av villkor för teckningsoptioner

Styrelsen beslutade den 24 november 2017 om emission av bl a 1 000 000
teckningsoptioner ("Teckningsoptionerna"). Teckningsoptionerna
berättigar till teckning av aktier till en kurs om 3,20 kr per aktie.
I syfte att möjliggöra upptagande av Teckningsoptionerna till handel
beslöts, med avvikelse från i kallelsen föreslagen ändring av
teckningstiden, att teckningstiden ändras på så sätt att löptiden
förlängs och teckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna
enbart ska kunna ske under perioden 1 juni 2020 - 19 juni 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Eriksson, vd, QuickBit, jorgen.eriksson@quickbit.eu, 070-681
2777

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/quickbit-eu-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-qu...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.