Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-18

QuickCool: Beslut om Extra bolagsstämma i QuickCool AB (publ)

Vid styrelsemöte den 17 januari beslöt Styrelsen i QuickCool AB (publ)
("Quickcool" eller "Bolaget") att kalla till Extra bolagsstämma den
18 februari 2019 kl. 17.00. (Kallelse sker via separat
pressmeddelande).

Styrelsen föreslår att bolagsstämman:

Beslutar om en ändring av bolagsordningen för att möjliggöra
sammanläggning av aktier samt beslutar om minskning av
aktiekapitalet, föreslår styrelsen att bolagsordningens gränser för
aktiekapitalet (§ 4) och bolagets aktier (§ 5) ändras i enlighet med
följande:

§ 4 nuvarande lydelse:

Aktiekapitalet skall vara lägst 9 562 500 kronor och högst 38 250 000
kronor.

§ 4 föreslås få följande lydelse:

Aktiekapitalet skall vara lägst 1 593 750 kronor och högst 6 375 000
kronor.

§ 5 nuvarande lydelse:

Antalet aktier skall vara lägst 15 937 500 och högst 63 750 000.

§ 5 föreslås få följande lydelse:

Antalet aktier skall vara lägst 1 593 750 och högst 6 375 000.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman:

Beslutar om sammanläggning av bolagets aktier i förhållandet 1:10,
vilket innebär att tio (10) befintliga stamaktier byts ut mot en (1)
ny aktie av samma slag. Sammanläggning av aktier syftar till att
resultera i ett för bolaget mer ändamålsenligt antal aktier med
hänsyn tagen till kursrörelsen i bolagets aktier.

Beslutet får verkställas under förutsättning att en överenskommelse
träffats med en eller flera aktieägare om att vederlagsfritt och
genom Euroclear Sweden AB:s försorg tillhandahålla sådana aktieägare
vars aktieinnehav inte är jämnt delbara med tio (10) så många aktier
att deras respektive aktieinnehav blir jämnt delbart med tio (10).

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om avstämningsdag för
sammanläggningen.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de
smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband
med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden
AB, eller på grund av andra formella krav.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av
aktiekapitalet i bolaget för avsättning till fritt eget kapital.
Minskningen föreslås ske med minst 11 603 640 och högst 12 303 640.
Minskningen ska resultera i ett nytt kvotvärde om 1 kr per aktie,
varför minskningsbeloppet beror på aktiekapitalet vid tillfället för
registrering.

Minskningen föreslås ske utan indragning av aktier.

Styrelsens förslag föreläggs en extra bolagsstämma den 18 februari
2019 för beslut. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs på måndag
genom separat pressmeddelande.

Lund den 18 januari 2019
QuickCool AB (publ)
Styrelsen

För information om QuickCool AB, vänligen kontakta
Fredrik Radencrantz, VD
Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

Denna information är sådan information som QuickCool AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 januari 2019.

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att
rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi
(otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och
tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The
QuickCool© system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande
marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande
kylbehandling av patienter som drabbats av t.ex. akut hjärtstopp och
stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan
och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools
intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling.
QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin
verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information,
hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/quickcool/r/beslut-om-extra-bolagsstamma-i-qui...
https://mb.cision.com/Main/13381/2721679/978899.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.