Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

QuickCool: Delårsrapport 1 januari 2019 - 31 mars 2019 (3 månader)

FÖRSTA KVARTALET JAN-MARS 2019

Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0)

Resultatet efter skatt uppgick till -2 280 KSEK (-2 487)

Resultatet per aktie uppgick till -0,57 SEK (-0,14)

Soliditeten uppgick till 78% (92)

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt
antal aktier under perioden. Antal aktier per den 31 mars 2019
uppgick till 3 975 139 stycken.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Belopp inom
parentes: Jämförande period föregående år.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2019

· Riktad nyemission till European High Growth Opportunities
Securitization Fund (EHGO)

· Höll extra bolagsstämma då en omvänd split 1:10 beslutades
· Jonas Wahlfrid började sin anställning som Senior Embedded
Software Engineer

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

· Jim Hansson anställdes som Director of Operations och Håkan
Erlandsson som Chief Technology Officer

· Kallade till ordinarie årsstämma
ÖVRIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· QuickCool deltog i The 9th Annual Therapeutic Hypothermia Targeted
Temperature Management Conference i Miami, och blev medlem i
SMESweden föreningen.

VD FREDRIK RADENCRANTZ HAR ORDET

Första kvartalet

Under det första kvartalet har vi fortsatt vårt arbete med testning,
optimering, validering och verifiering av QuickCool® SYSTEM,
uppdatering av dokumentation, samt förberedelser inför
tredjepartstestning och granskning av tekniska filer av Notified
Body.

Vi har fortsatt arbetet med att förstärka vår organisation. En senior
mjukvaruutvecklare anställdes.

Finansiering

Styrelsen undersöker, som sagts tidigare, olika
finansieringsalternativ och samarbetsformer som kan ersätta och/eller
komplettera det finansieringsavtal som vi ingick med European High
Growth Opportunities Securitization Fund i juni 2018.

På extra bolagsstämman den 18 februari beslutades om en sammanläggning
av bolagets aktier i förhållandet 1:10. Således utbyttes tio (10)
befintliga stamaktier mot en (1) ny aktie av samma slag.

Förslaget innebar att aktiekapitalet i bolaget minskades genom
avsättning till fritt eget kapital. Minskningen resulterade i ett
nytt kvotvärde om 1 kr per aktie.

Produktutveckling
Vi har fortsatt arbetet med testning av olika delar av systemet och
optimering av produktionen. Verktyg för att optimera produktionen av
våra Nasal Cooling Kits har installerats hos vår samarbetspartner i
Småland. Våra tester visar många fördelar. Vi sparar både material
och tidsåtgång samt möjliggör storskalig produktion med färre
manuella moment än tidigare. Våra samarbetspartners deltar aktivt i
arbetet med att sänka våra produktionskostnader.

Marknad

Under kvartalet besökte och träffade vi ytterligare potentiella
distributörer. De flesta av dessa bedriver verksamhet inom EU, och
inväntar vår CE-märkning innan de fullföljer och tecknar avtal med
oss. Vår ambition är att fortsatt identifiera lämpliga distributörer
och förhandla avtal med dem samt förbereda dem för en framtida
lansering. Vår prioritering är marknaderna inom EU och EEA, samt
Israel, Turkiet, Nya Zeeland, och Australien.

Vi deltog i The 9th Annual Therapeutic Hypothermia Targeted Temperatue
Management Conference i Miami. Merparten av deltagarna var forskare,
doktorander, läkare eller sjuksköterskor från USA, men även ett
15-tal andra länder.

Man presenterade bl.a. att 1) man forskar inom många nya områden och
indikationer där man vetenskapligt undersöker huruvida hypotermi är
gynnsamt för patienter, 2) en hypotes är att man med hjälp av olika
markörer skall kunna identifiera varje individs optimerade
behandlingstemperatur. Hypotesen grundar sig på att varje individ är
unik och att man därmed borde kunna erbjuda en individanpassad
kylbehandling för att uppnå bästa kliniska resultat.

Vi anser att QuickCool erbjuder en unik lösning som adresserar många
av de behov hos vakna och medvetna patienter som presenterades.

Kliniska studier
I direkt anslutning till CE-märkningen kommer vi att påbörja den
planerade kliniska studien som innefattar 20 hjärtstoppspatienter vid
Skånes universitetssjukhus i Lund respektive Malmö tillsammans med
Hans Friberg som är överläkare i anestesi och intensivvård på Skånes
universitetssjukhus samt överläkare på Centrum för hjärtstopp i
Öresundsregionen.

Lansering
Vi har valt att arbeta mot en CE-märkning av QuickCool® SYSTEM enligt
det nya Medical Device Regulation (MDR) direktivet. I och med
CE-märkningen ges vårt QuickCool® SYSTEM tillgång till ett trettiotal
marknader (EU, Norge, Schweiz, Liechtenstein, Island, Turkiet,
Israel, Nya Zeeland och

Australien).
Maj 2019
Fredrik Radencrantz, VD
UTVECKLING I SIFFROR

Omsättning

Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 0 KSEK (0).
Bolaget är ett utvecklingsbolag och intäkter beräknas komma under
2020.

Resultat

Bolagets resultat efter skatt för det första kvartalet uppgick till -2
280 KSEK (-2 487).

Finansiell ställning, kassaflöde och investeringar

Likvida medel uppgår vid första kvartalets slut till
34 tkr (2 594).

Under första kvartalet förvärvades immateriella tillgångar om totalt 2
961 tkr (2 500), bestående av balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten 2 961 tkr (2 421) och av patent och
varumärkeskostnader för 0 tkr (79).

Transaktioner med närstående

Bolaget definierar ledande befattningshavare, styrelseledamöter och
nära familjemedlemmar till dessa personer som närstående. Alla
närståendetransaktioner under perioden har skett till marknadsmässiga
priser.

Aktien

Det finns ett aktieslag i QuickCool AB. QuickCools aktie listades på
Aktietorget i Stockholm den 18 december 2015 under kortnamnet
"QUICK". Per den 31 mars uppgick antalet aktier respektive

teckningsoptioner i QuickCool till 3 975 139 (18 345 133) aktier och 2
150 495 (0) teckningsoptioner.

Största aktieägare i bolaget den 31/3 2019

+-------------------+----------------------+
|Namn |Kapital och röster i %|
+-------------------+----------------------+
|Nomura PE |25,05% |
|Nominees Ltd | |
+-------------------+----------------------+
|Parkallén Invest AB|15,63% |
+-------------------+----------------------+
|Mats Danielsson |5,49% |
+-------------------+----------------------+
|Avanza Pension |3,29% |
+-------------------+----------------------+
|Fredrik Radencrantz|2,60% |
+-------------------+----------------------+

Principer för delårsrapportens upprättande

Rapporten har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper
som i Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med
BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Rapporten
är upprättad i svenska kronor.

VÄRDERINGSPRINCIPER

Immateriella anläggningstillgångar

Utvecklingskostnader har redovisats och aktiverats till den del de
inte finansierats med bidrag. Avskrivning påbörjas när projektet i
huvudsak har slutförts. Till den del utvecklingskostnaderna som
aktiverats och som finansierats med bidrag har dessa bidrag avräknats
mot det aktiverade beloppet.

Externa utgifter för upparbetade patent har balanserats. Avskrivning
inleds då försäljningen av bolagets produkter och dess tjänster
påbörjats. I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess
beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ned till
sitt återvinningsvärde.

Risker och osäkerhetsbedömningar

QuickCools verksamhet påverkas av ett antal faktorer, vilka enskilt
eller sammantaget kan innebära en risk för Bolagets verksamhet och
resultat. För Bolagets risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till
prospekt som upprättades i samband med aktienoteringen i december
2015.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Rapportkalender

Delårsrapport jan-juni 2019 lämnas 29:e augusti

Delårsrapport jan-sept 2019 lämnas 5:e november

Lund den 7 maj 2019

QuickCool AB (publ)

Styrelsen
För ytterligare information, kontakta
Fredrik Radencrantz, VD 073 834 11 88
Göran Brorsson, styrelseordförande 070 511 78 60
Denna information är sådan information som Quickcool AB är skyldigt
att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 07 maj 2019.

RESULTATRÄKNING i SAMMANDRAG

+------------------------+----------+----------+--------------------------+
| |2019-01 |2018-01 |2018-01-012018-12-3112 mån|
| |-012019-03|-012018-03| |
| |-313 mån |-313 mån | |
+------------------------+----------+----------+--------------------------+
|Rörelseintäkter, | | | |
|lagerförändring m.m. | | | |
+------------------------+----------+----------+--------------------------+
|Nettoomsättning |0 |0 |0 |
+------------------------+----------+----------+--------------------------+
|Aktiverat arbete för |2 960 858 |2 420 596 |11 494 307 |
|egen räkning | | | |
+------------------------+----------+----------+--------------------------+
|Övriga rörelseintäkter |25 470 |2 276 |9 516 |
+------------------------+----------+----------+--------------------------+
|Summa rörelseintäkter, |2 986 328 |2 422 872 |11 503 822 |
|lagerförändringar m.m. | | | |
+------------------------+----------+----------+--------------------------+
| | | | |
+------------------------+----------+----------+--------------------------+
|Rörelsekostnader | | | |
+------------------------+----------+----------+--------------------------+
|Råvaror och |-295 375 |-242 198 |-1 372 815 |
|förnödenheter | | | |
+------------------------+----------+----------+--------------------------+
|Övriga externa kostnader|-3 162 704|-3 567 658|-15 500 813 |
+------------------------+----------+----------+--------------------------+
|Personalkostnader |-1 403 139|-1 046 969|-4 173 057 |
...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.