Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-18

QuickCool: Kallelse till Extra bolagsstämma i QuickCool AB (publ)

Aktieägarna i QuickCool AB (publ) kallas till Extra bolagsstämma
måndagen den 19 november 2018 kl. 17:00 i QuickCools lokaler, Ideon
Science Park, Beta 6, Scheelevägen 17, 223 70 Lund.

Rätt att delta

Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som
aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 13
november 2018, dels anmäla sig hos bolaget senast den 13 november
2018 klockan 12:00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera
sig under eget namn i aktieboken för att efter anmälan ha rätt att
delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god
tid före den 9 november 2018 då sådan registrering måste vara
verkställd.

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten
för denna kallelse till 21 123 948. Bolaget innehar inga egna aktier.

Anmälan

Anmälan kan göras under adress QuickCool AB, Scheelevägen 17, Att:
Extra bolagsstämma, 223 70 Lund, via e-post: info@quickcool.se eller
per telefon 046-2863840.

Vid anmälan anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och
telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ombud.
Aktieägare, som önskar företrädas av ombud, ska inlämna daterad
fullmakt i original.

Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.quickcool.se/bolagsstamma. Den
som företräder juridisk person ska bifoga kopia av registreringsbevis
eller dylikt som utvisar behörig firmatecknare. Biträde åt aktieägare
får medfölja vid stämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler
antalet biträden, dock högst två, enligt ovan.

Dagordning

1.
Stämmans öppnande

2.
Val av ordförande vid stämman

3.
Upprättande och godkännande av röstlängd

4.
Godkännande av dagordningen

5.
Val av en eller två justeringsmän

6.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

8.
Styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet

9.
Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier och emission av
teckningsoptioner

10.
Stämmans avslutande

Punkt 7 - Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningens gränser för bolagets
aktiekapital (§ 4) ändras i enlighet med följande.

§ 4 nuvarande lydelse:

Aktiekapitalet skall vara lägst 12.750.000 kronor och högst 51.000.000
kronor.

§ 4 föreslås få följande lydelse:

Aktiekapitalet skall vara lägst 9.562.500 kronor och högst 38.250.000
kronor.

Punkt 8 - Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

Förslaget innebär att aktiekapitalet i bolaget minskas för avsättning
till fritt eget kapital. Minskningen föreslås ske med ett sammanlagt
belopp om 4 224 789.60 kronor, vilket innebär att nuvarande
aktiekapital om 16 899 158,40 kronor minskas till 12 674 368,80
kronor.

Minskningen föreslås ske utan indragning av aktier.

Beslutet förutsätter att bolagsordningen ändras på det sätt som
föreslås i punkt 7 ovan.

Punkt 9 - förslag till beslut

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar genomföra en nyemission
med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesrätten
innebär att för var tionde, per avstämningsdagen den 23 november
2018, innehavd aktie ges en rätt att teckna en så kallad unit,
bestående av tre aktier samt en teckningsoption, till en kurs om 3,00
kronor per unit. Rätten att teckna nya aktier respektive rätten att
teckna teckningsoptioner är beroende av varandra och kan inte
särskiljas.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie till en kurs om
1,40 kronor per aktie. Löptid för teckningsoptionerna är från och med
dagen för registrering av teckningsoptionerna vid Bolagsverket till
och med tre år därefter. För varje aktie erläggs 1,00 krona,
teckningsoptionerna erhålles vederlagsfritt.

Emissionen omfattar högst 2 062 394 units till en kurs om 3,00 kronor
per unit och kan således inbringa bolaget 6 187 182,00 kronor vid
full teckning. Aktiekapitalet kan vid fulltecknad nyemission öka med
högst 3 712 309,20 kronor.

Teckning av units ska ske under perioden från och med den 27 november
2018 till och med den 11 december 2018.

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning, kan
aktiekapitalet öka med ytterligare 1 237 436,40 kronor.

Betalning med företräde skall ske genom samtidig betalning. Betalning
av tecknade units utan företräde skall ske enligt utsänd
avräkningsnota dock senast sju (7) bankdagar efter sista
teckningsdag, kontant eller genom kvittning av fordran. Betalning
genom kvittning kan ske efter godkännande från styrelsen.

Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga tecknings- och betaltiden.

Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal
utnyttjade teckningsrätter. I andra hand till de som tecknat utan
företrädesrätt, pro rata i förhållande till antal anmälda units. I
tredje hand till de som lämnat garantier i emissionen.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre
justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och
Euroclear.

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de
nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om nyemission, beslut om
emission av teckningsoptioner samt övriga handlingar enligt
aktiebolagslagen kommer från och med måndagen den 29 oktober 2018 att
finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor, Ideon
Science Park, 223 70 LUND, samt på bolagets hemsida www.quickcool.se.
De aktieägare som önskar ta del av förslaget kan anmäla det till
bolaget så kommer materialet att sändas till dem med posten utan
kostnad för mottagaren.

Lund den 18 oktober 2018
QuickCool AB (publ)
Styrelsen

För information om QuickCool AB, vänligen kontakta
Fredrik Radencrantz, VD
Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att
rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi
(otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och
tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The
QuickCool© system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande
marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande
kylbehandling av patienter som drabbats av t.ex. akut hjärtstopp och
stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan
och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools
intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling.
QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin
verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information,
hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/quickcool/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i...
http://mb.cision.com/Main/13381/2648337/928860.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.