Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-12

QuickCool: Pressmeddelande 2016-04-12 Kallelse till årsstämma i QuickCool AB (publ)

Aktieägarna i QuickCool AB (publ), org. nr 556639-3913, kallas till
årsstämma torsdagen den 12 maj 2016 kl. 17:00 i QuickCools lokaler,
Ideon Science Park, Beta 6, Scheelevägen 17, 223 70 Lund.

Rätt att delta

Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som
aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den
6 maj 2016, dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 6 maj
2016.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera
sig under eget namn i aktieboken för att efter anmälan ha rätt att
delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god
tid före fredagen den 6 maj 2016, då sådan registrering måste vara
verkställd.

Anmälan m.m.

Anmälan kan göras under adress QuickCool AB (publ), Att: Årsstämma
2016, Scheelevägen 17, 223 70 Lund, via e-post: info@quickcool.se
eller per telefon 046-2863840.

Vid anmälan anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och
telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om antal biträden
(högst två). Aktieägare, som önskar företrädas av ombud, ska senast
vid stämman inlämna daterad fullmakt i original. Fullmakten får inte
vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst
fem år) har angivits i fullmakten. Fullmaktsformulär tillhandahålls
www.quickcool.se och skickas med post till till aktieägare som
kontakter bolaget och uppger sin adress. Den som företräder juridisk
person ska bifoga kopia av registreringsbevis eller dylikt som
utvisar behörig firmatecknare. För att underlätta inpasseringen till
stämman bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas
till anmälan till stämman.

Handlingar m.m.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap
32 § aktiebolagslagen. Årsredovisningen och revisionsberättelsen
finns tillgängliga på bolagets kontor QuickCool AB (publ),
Scheelevägen 17, 223 70 Lund och på bolagets hemsida
www.quickcool.se. Fullständiga förslag till beslut enligt punkterna
13 och 14 kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor och på
bolagets hemsida senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Handlingarna kommer också att finnas tillgängliga på årsstämman.

Uppgift om antalet aktier och röster i bolaget

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 4 782 000
stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. VDs redogörelse för verksamheten
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt
av antalet revisorer och revisorssuppleanter

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer
och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
14. Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedning
15. Stämmans avslutande
Förslag till ordförande för stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Göran Brorson väljs till ordförande för
stämman.

Disposition av bolagets resultat (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015
samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av
antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 10)

Aktieägarna Parkallén Invest AB, Tadeusz Wieloch samt Fredrik Lindblad
("Förslagsställarna") som tillsammans innehar ca 71 procent av
aktierna och rösterna i bolaget föreslår att styrelseledamöter
utsedda av stämman ska vara fem utan suppleanter. Vidare föreslås att
en revisor utan suppleant utses.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 11)

Förslagsställarna föreslår följande arvoden för styrelse och
revisorer:

- Arvodet för styrelseledamöterna föreslås oförändrat motsvarande ett prisbasbelopp per år

- Arvodet för styrelseordföranden föreslås oförändrat motsvarande två prisbasbelopp per år.

- Efter överenskommelse med QuickCool får ledamöter fakturera arvoden genom bolag, varvid det fakturerade arvodet skall bestämmas så att det medför kostnadsneutralitet för QuickCool.

- Arvodet för revisorn föreslås utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer
och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter (punkt
12)

Förslagsställarna föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna
Göran Brorsson, Lennart Sjölund, Tadeusz Wieloch, Fredrik Lindblad
och Erik von Schenk samt omval av nuvarande styrelseordföranden Göran
Brorsson.

Förslagsställarna föreslår omval nuvarande revisor Mats-Åke Andersson,
Mazars SET.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
(punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om
nyemission av aktier. Nyemission ska kunna ske med eller utan
föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. I den mån
bemyndigandet utnyttjas för nyemission med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska antalet aktier som ska kunna
emitteras högst uppgå till ett antal motsvarande 35 procent av totalt
antal aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman samt ska
emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig
emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med bemyndigandet är att
kunna säkerställa bolagets kapitalbehov för kommersialisering av
bolagets produkter, att i övrigt kunna anskaffa rörelsekapital, att
kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra
emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och
allianser.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid stämman.

Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedning (punkt 14)

Styrelsen föreslår att en valberedning utses inför kommande val och
arvodering samt att en instruktion och arbetsordning för
valberedningen antas med i huvudsak följande innehåll.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter - en representant för var
och en av de två största aktieägarna per den sista bankdagen i
september som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens
ordförande. Med de två största aktieägarna avses i denna instruktion
de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade två största
aktieägarna per den sista bankdagen i september månad (såväl
direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare).

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att
uppgifterna om de största aktieägarna per den sista bankdagen i
september blivit kända kontakta de två största aktieägarna för att
utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon eller
båda av de två största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i
valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större
aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande
lämnas, ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs.
först till den tredje största aktieägaren, därefter till den fjärde
största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att
valberedningen består av tre ledamöter inklusive styrelsens
ordförande.

Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja
ordförande.

Information om den utsedda valberedningen ska innefatta namn på de
utsedda ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som
utsett dem, och ska offentliggöras senast sex månader före planerad
årsstämma

Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har
utsetts.

Om en ägarförändring äger rum bland de största aktieägarna och en
aktieägare som inte tidigare haft rätt att utse en ledamot i
valberedningen därigenom blir en större aktieägare än någon eller
några av de som utsett en ledamot i valberedningen ("ny storägare"),
ska valberedningen, om den nye storägaren framställer önskemål om att
få utse en ledamot i valberedningen, besluta att den ledamot i
valberedningen som representerar den efter förändringen minsta
aktieägaren ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nye
storägaren utser. Om en ny storägare önskar utse en ledamot i
valberedningen ska denne anmäla detta till valberedningens
ordförande. Anmälan ska innehålla namnet på den person som den nye
storägaren utser till ledamot i valberedningen. Oaktat vad som anges
i det föregående ska dock inte, såvida inte särskilda skäl
föreligger, inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om
endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller
förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen
frånträder sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan dröjsmål
uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot.
Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda
andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant
erbjudande ska gå i turordning till de största aktieägarna (d.v.s.
först till den största aktieägare som inte redan utsett en ledamot
till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter
till den näst största aktieägare som inte redan utsett en ledamot
till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.).
Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig.

Valberedningens övergripande ansvar är att lämna förslag avseende
ordförande vid årsstämma, val och arvodering av styrelseledamöter,
val och arvodering av revisor samt principer för utseende av
valberedning och instruktioner för valberedning.

Lund i april 2016
Styrelsen för QuickCool AB (publ)
QuickCool AB (publ)
Ideon Science Park, Beta 6

Scheelevägen 17
223 70 Lund
Tel 46 (0)46 286 38 40
www.quickcool.se
Om QuickCool

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att
rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi
(otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och
tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, TTM 2.0.
QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted
Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av
patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system
skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den
medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder
skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda
patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin
verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information vänligen
se www.quickcool.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/quickcool/r/pressmeddelande-2016-04-12-kallels...
http://mb.cision.com/Main/13381/9953580/499567.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.