Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-06

QuickCool: Rättelse avseende finansiella uppgifter i delårsrapport 3, 2017

QuickCool AB ("QuickCool") meddelar att felaktiga finansiella
uppgifter har publicerats i bolagets delårsrapport som
offentliggjordes den 27 oktober 2017. Bolaget korrigerar härmed
kassaflödesanalysen för perioden

2017-07-01 - 2017-09-30 samt den jämförande balansräkningen per
2016-09-30 och presenterar de uppdaterade tabellerna nedan. Inga
övriga poster i rapporten påverkas av rättelserna.

Kassaflödesanalys 2017-07-01 - 2017-09-30 (korrigerad version)

+---------------------------------------------+----------+
| |2017-07-01|
| |2017-09-30|
| |3 mån |
+---------------------------------------------+----------+
|Den löpande verksamheten | |
+---------------------------------------------+----------+
|Rörelseresultat efter finansiella poster |-1 055 797|
+---------------------------------------------+----------+
|Avskrivningar/nedskrivningar | 10 224|
+---------------------------------------------+----------+
|Förändring i rörelsekapital | |
+---------------------------------------------+----------+
|Förändring kortfristiga fordringar | 266 417 |
+---------------------------------------------+----------+
|Förändring kortfristiga skulder | 1 959 450|
+---------------------------------------------+----------+
|Förändring i lager | 0|
+---------------------------------------------+----------+
|Kassaflöde från den löpande verksamheten | 1 180 294|
+---------------------------------------------+----------+
| | |
+---------------------------------------------+----------+
|Investeringsverksamheten | |
+---------------------------------------------+----------+
|Förvärv av immateriella anläggningstillgångar|-1 656 670|
+---------------------------------------------+----------+
|Förvärv av materiella anläggningstillgångar | 0|
+---------------------------------------------+----------+
|Kassaflöde från investeringsverksamheten |-1 656 670|
+---------------------------------------------+----------+
| | |
+---------------------------------------------+----------+
|Finansieringsverksamheten | |
+---------------------------------------------+----------+
|Långfristiga skulder | 0|
+---------------------------------------------+----------+
|Nyemission/optionslikvider/aktieägartillskott| 0|
+---------------------------------------------+----------+
|Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 0|
+---------------------------------------------+----------+
| | |
+---------------------------------------------+----------+
|Periodens kassaflöde | -476 376|
+---------------------------------------------+----------+
|Likvida medel vid periodens början | 609 807|
+---------------------------------------------+----------+
|Likvida medel vid periodens slut | 133 431|
+---------------------------------------------+----------+

Balansräkning 2016-09-30 (korrigerad version)

+--------------------------------------------------------------------++----------+
| ||2016-09-30|
+--------------------------------------------------------------------++----------+
|Anläggningstillgångar | |
+--------------------------------------------------------------------++----------+
|Immateriella anläggningstillgångar | |
+--------------------------------------------------------------------++----------+
|Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten | 11 935 093|
+--------------------------------------------------------------------++----------+
|Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter| 709 112|
+--------------------------------------------------------------------++----------+
|Summa immateriella anläggningstillgångar | 12 644 205|
+--------------------------------------------------------------------++----------+
|Materiella anläggningstillgångar | 0|
+--------------------------------------------------------------------++----------+
|Summa anläggningstillgångar | 12 644 205|
+--------------------------------------------------------------------++----------+
| | |
+--------------------------------------------------------------------++----------+
|Omsättningstillgångar & Kortfristiga fordringar | |
+--------------------------------------------------------------------++----------+
|Övriga fordringar | 357 028|
+--------------------------------------------------------------------++----------+
|Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 158 407|
+--------------------------------------------------------------------++----------+
|Summa kortfristiga fordringar | 515 435|
+--------------------------------------------------------------------++----------+
| | |
+--------------------------------------------------------------------++----------+
|Kassa och bank | |
+--------------------------------------------------------------------++----------+
|Kassa och bank | 2 112 253|
+--------------------------------------------------------------------++----------+
|Summa kassa och bank | 2 112 253|
+--------------------------------------------------------------------++----------+
| | |
+--------------------------------------------------------------------++----------+
|Summa omsättningstillgångar | 2 627 688|
+--------------------------------------------------------------------++----------+
| | |
+--------------------------------------------------------------------++----------+
|Summa tillgångar | 15 271 893|
+--------------------------------------------------------------------++----------+

+-------------------------------------------------++-----------+
| ||2016-09-30 |
+-------------------------------------------------++-----------+
|Eget kapital och skulder | |
+-------------------------------------------------++-----------+
|Bundet eget kapital | |
+-------------------------------------------------++-----------+
|Aktiekapital, 7 970 000* aktier, kvotvärde 0,8 kr| 3 825 600|
+-------------------------------------------------++-----------+
|Reservfond | 5 597 197|
+-------------------------------------------------++-----------+
|Fond för utvecklingsutgifter | 2 879 643|
+-------------------------------------------------++-----------+
|Summa bundet eget kapital | 12 302 440|
+-------------------------------------------------++-----------+
| | |
+-------------------------------------------------++-----------+
|Fritt eget kapital | |
+-------------------------------------------------++-----------+
|Balanserat resultat | 3 594 786|
+-------------------------------------------------++-----------+
|Överkursfond | 0|
+-------------------------------------------------++-----------+
|Periodens resultat | -1 766 577|
+-------------------------------------------------++-----------+
|Summa fritt eget kapital | 1 828 209|
+-------------------------------------------------++-----------+
| | |
+-------------------------------------------------++-----------+
|Summa eget kapital | 14 130 649 |
+-------------------------------------------------++-----------+
| | |
+-------------------------------------------------++-----------+
|Kortfristiga skulder | |
+-------------------------------------------------++-----------+
|Leverantörsskulder | 449 157|
+-------------------------------------------------++-----------+
|Övriga skulder | 59 177|
+-------------------------------------------------++-----------+
|Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 632 910|
+-------------------------------------------------++-----------+
|Summa kortfristiga skulder | 1 141 244|
+-------------------------------------------------++-----------+
| | |
+-------------------------------------------------++-----------+
|Summa eget kapital och skulder | 15 271 893|
+-------------------------------------------------++-----------+

För frågor avseende QuickCool, vänligen kontakta:

Fredrik Radencrantz, VD

Telefon: 046-286 38 40

E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att
rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi
(otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och
tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The
QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande
marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande
kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke.
QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och
utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools
intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för
både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget
och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer
...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.