Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-25

Rabbalshede Kraft AB: Kommuniké från årsstämman i Rabbalshede Kraft AB (publ)

Rabbalshede Kraft AB (publ) höll tidigare idag den 25 april 2014
årsstämma i Göteborg under ordförandeskap av Karl-Erling Trogen. VD
Thomas Linnard höll ett anförande till aktieägarna, där han beskrev
bolagets arbete under verksamhetsåret 2013, vidare kommenterades el-
och elcertifikatsmarknaden samt första kvartalet 2014, information
som publicerades i årets första delårsrapport inför årsstämman.

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och
balansräkningar. Stämman beslutade att disponera till förfogande
stående vinstmedel och fria fonder enligt styrelsens förslag: 5 696
tkr balanseras i ny räkning och 365 410 tkr i överkursfond. Styrelse
och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
bolagets styrelse ska bestå av sex stämmovalda ledamöter. Stämman
beslutade omval av Karl-Erling Trogen, Karin Kronstam, Anders
Strålman, Reine Rosén samt nyval av Jean-Baptiste Oldenhove samt
Jérôme David. Till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av
nästa årsstämma valdes Karl-Erling Trogen. Stämman beslutade vidare,
i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode för tiden
2014-01-01 till 2014-12-31 föreslås utgå med 875 000 kr, varav till
styrelsens ordförande 250 000 kr och till envar av övriga av
årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget 125 000 kr.
Arvode till styrelsens revisionsutskott föreslås under samma tid utgå
med 80 000 kr, varav till utskottets ordförande 40 000 kr och envar
av övriga ledamöter i utskottet 20 000 kr. Till styrelsens
ersättningsutskott föreslås att inget arvode skall utgå. Stämman
beslutade i enlighet med valberedningens förslag om instruktion
avseende valberedning.

Revisionsbolaget Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Stefan
Kylebäck som ansvarig, valdes för en mandatperiod intill utgången av
årsstämman för verksamhetsåret 2014. Stämman beslutade att arvode
till revisorerna skall utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Stämman beslöt om riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för koncernledningen i enlighet med styrelsens
förslag.

För ytterligare information kontakta;
Thomas Linnard, VD, tel. +46 (0) 525-197 11, +46 (0) 706-100 120
thomas.linnard@rabbalshedekraft.se

Detta är Rabbalshede Kraft

Rabbalshede Kraft AB (publ) är en snabbväxande aktör inom vindkraft.
Bolaget har sedan start år 2005 medverkat till driftsättningen av 62
vindkraftverk varav 38 vindkraftverk inom fem vindparker förvaltas i
egen regi, bolaget har ytterligare 33 verk under byggnation och runt
300 verk i upphandlings-, ansöknings- och projekteringsfas.
Produktion och försäljning av förnybar el, byggnation av nya
vindparker tillsammans med en omfattande projektportfölj utgör
grunden för tillväxt. Följ bolagets utveckling på
www.rabbalshedekraft.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rabbalshede-kraft-ab/r/kommunike-fran-arsstamm...
http://mb.cision.com/Main/224/9574744/237364.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.