Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-02

Radisson Hospitality AB: Uttalande av den oberoende kommittén inom styrelsen för Radisson avseende budpliktserbjudandet fr...

Uttalande av den oberoende kommittén inom styrelsen för Radisson avseende
budpliktserbjudandet från ett konsortium lett av Jin Jiang International
Holdings Co., Ltd, inklusive SINO-CEE Fund, genom Aplite Holdings AB

Radissons oberoende kommitté rekommenderar aktieägarna i Radisson att inte
acceptera budpliktserbjudandet från Konsortiet.

Detta uttalande görs av den oberoende kommittén[1](den " Oberoende kommittén")
inom styrelsen för Radisson Hospitality AB (publ) (" Bolaget" eller "
Radisson") i enlighet med punkt II.19 i Nasdaq Stockholms Takeover-regler ("
Takeover-reglerna").

Bakgrund
Den 13 november 2018 offentliggjorde ett konsortium lett av Jin Jiang
International Holdings Co., Ltd, inklusive SINO-CEE Fund, att det, genom det
gemensamma förvärvsbolaget Aplite Holdings AB (" Konsortiet"), genomfört
förvärvet av 87 552 187 aktier i Bolaget från Radisson Hospitality Inc.,
motsvarande cirka 50,21 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.
Genomförandet av förvärvet medförde en skyldighet för Konsortiet att lämna
ett budpliktserbjudande avseende de återstående utestående aktierna i
Bolaget.

Den 11 december 2018 offentliggjorde Konsortiet ett budpliktserbjudande till
aktieägarna i Bolaget att förvärva de återstående utestående aktierna i
Bolaget för ett vederlag om 40 kronor kontant per aktie (" Erbjudandet"). Om
Bolaget betalar utdelning eller genomför någon annan värdeöverföring till
aktieägarna för vilken avstämningsdagen inträffar före likviddagen i
Erbjudandet kommer vederlaget att reduceras i motsvarande mån.

I Konsortiets pressmeddelande där Erbjudandet offentliggörs uppger Konsortiet
att det även har ingått avtal med HNA Sweden Hospitality Management AB, ett
indirekt helägt dotterbolag till den tidigare majoritetsägaren HNA Tourism
Group Co. Ltd., att förvärva ytterligare upp till cirka 18,16 procent av
aktierna och rösterna i Bolaget.

Acceptfristen i Erbjudandet förväntas att inledas omkring den 7 januari 2019
och avslutas omkring den 1 februari 2019, med förbehåll för eventuella
förlängningar. Det finns inte några villkor uppställda för genomförandet av
Erbjudandet. Vänligen se Konsortiets webbsida för ytterligare information om
Erbjudandet,www.radissonoffer.com.

Den Oberoende kommittén har, efter skriftlig begäran från Konsortiet, godkänt
att Konsortiet har genomfört en begränsad bekräftande due
diligenceundersökning i samband med förberedelserna för Erbjudandet.
Konsortiet har i samband med den undersökningen inte mottagit någon
insiderinformation avseende Bolaget.

Den Oberoende kommittén har anlitat Benedetto, Gartland&Company som finansiell
rådgivare och Gernandt&Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare i samband
med Erbjudandet. Rothschild&Co har anlitats för att tillhandahålla en s.k.
fairness opinionavseende det föreslagna kontantvederlaget som erbjuds
aktieägarna i Bolaget enligt villkoren för Erbjudandet.

Den Oberoende kommitténs rekommendation
Den Oberoende kommittén har utvärderat Erbjudandet i enlighet med
bestämmelserna i Takeover-reglerna.

Den Oberoende kommittén rekommenderar aktieägarna i Bolaget att inte
acceptera
Erbjudandet.

Den Oberoende kommitténs uppfattning om Erbjudandet är baserad på en samlad
bedömning av ett antal faktorer som den Oberoende kommittén har ansett vara
relevanta för utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är
inte begränsade till, Bolagets nuvarande strategiska och finansiella
position, Bolagets förväntade potentiella framtida utveckling samt därtill
relaterade möjligheter och risker.

Även om aktieägarna rekommenderas att inte acceptera Erbjudandet, noterar den
Oberoende kommittén att, som en följd av Erbjudandet, likviditeten för
Radisson-aktien kan komma att reduceras ytterligare och att ägarstrukturen
kan komma att koncentreras ytterligare vilket kan vara negativt för Bolagets
övriga aktieägare.

Den Oberoende kommitténs uppfattning stöds av den fairness opinionsom
Rothschild&Co har tillhandahållit. Utlåtandet, som ärbilagtdetta uttalande,
anger att det föreslagna kontantvederlaget som erbjuds aktieägarna i Bolaget
enligt villkoren för Erbjudandet inte är skäligt ur ett finansiellt
perspektiv.

Enligt Takeover-reglerna ska den Oberoende kommittén, med utgångspunkt i vad
Konsortiet uttalat i pressmeddelandet där Erbjudandet offentliggörs, redovisa
sin uppfattning om den inverkan som genomförandet av Erbjudandet kommer att
ha på Bolaget, särskilt sysselsättningen, och dess uppfattning om Konsortiets
strategiska planer för Bolaget och de effekter som dessa kan förväntas ha på
sysselsättningen och de platser där Bolaget bedriver sin verksamhet. I detta
avseende noterar den Oberoende kommittén att Konsortiet i pressmeddelandet
där Erbjudandet offentliggörs, daterat den 11 december 2018, har uttalat att:

"Konsortiet kommer stödja Radisson ABs ledning i att självständigt utveckla
verksamheten i enlighet med Bolagets befintliga strategi. Konsortiet
förväntar sig inte att genomförandet av Erbjudandet kommer leda till några
betydande förändringar eller negativa effekter för Radisson ABs organisation,
anställda, inklusive deras anställningsvillkor, eller platserna på vilka
Radisson AB driver sin verksamhet."[2]

Den Oberoende kommittén har ingen anledning att ifrågasätta Konsortiets
uttalanden.

* * *
Detta uttalande av den Oberoende kommittén ska i alla avseenden vara
underkastat och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. Tvist i
anledning av detta uttalande ska exklusivt avgöras av svensk domstol. Detta
uttalande har offentliggjorts på engelska och svenska. Vid eventuella
avvikelser mellan språkversionerna ska den engelskspråkiga versionen äga
företräde.

* * *

Stockholm, 2 januari 2019
Radisson Hospitality AB (publ)
Den Oberoende kommittén

Investerarkontakter:

ANDREAS SCHMID, Styrelseledamot och ordförande i den Oberoende kommittén
andreas.schmid@radissonhotels.com

KNUT KLEIVEN, Vice VD&finansdirektör
knut.kleiven@radissonhotels.com

Denna information är sådan information som Radisson Hospitality AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och
Takeover-reglerna. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners
försorg, för offentliggörande den 2 januari 2019 kl. 07:30.
---------------------------------------
[1]Den Oberoende kommittén består av samtliga styrelseledamöter som inte är
beroende i förhållande till en medlem av Konsortiet, den Oberoende Kommittén
består följaktligen av Andreas Schmid (ordförande), Lo Kin Ching, Wolfgang M.
Neumann, Thomas Staehelin, Göran Larsson och Ulf Petersson. Den Oberoende
kommittén har bildats för att utvärdera Erbjudandet och för att hantera och
besluta om samtliga frågor som kan uppkomma i anledning av Erbjudandet.
Styrelseledamöterna Ma Mingju, Chen Jin och Zhu Qian har, i egenskap av
representanter för Konsortiet, beslutat att inte delta i beredningen av,
eller beslutsfattande i, frågor relaterade till Erbjudandet.
[2]Se vidare sida 3 i Konsortiets pressmeddelande, daterat den 11 december
2018.

Fairness Opinion
http://hugin.info/142138/R/2230240/876252.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Radisson Hospitality AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.