Du är här

2017-08-23

Railcare: Kallelse till extra bolagsstämma i Railcare Group AB (publ)

Aktieägarna i Railcare Group AB (publ), org. nr. 556730-7813 kallas
härmed till extra bolagsstämma måndagen den 25 september 2017, kl.
11.00 på bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen
den 19 september 2017, och

· anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 19 september 2017
skriftligen till Railcare Group AB, att: Bolagsstämma, Box 34, 932 21
Skelleftehamn. Anmälan kan också göras per telefon till 0910-43 88 19
eller per fax till 0910-333 75 eller per e-post till
johanna.almqvist@railcare.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn,
person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan ska i
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
tisdagen den 19 september 2017, vilket innebär att aktieägare som
önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i
god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.railcare.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten
för denna kallelse till 4 380 389 st. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Förslag till dagordning:
0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om ändring av bolagsordningen.
7. Beslut om fondemission.
8. Beslut om aktieuppdelning.
9. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra
bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

+---------------------------------------+---------------------------------------+
|Nuvarande lydelse |Föreslagen lydelse |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
|§ 4 Aktiekapital |§ 4 Aktiekapital |
|Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 000|Aktiekapitalet skall utgöra lägst 8 979|
|000 kronor och högst 24 000 000 |000 kronor och högst 35 916 000 |
|kronor. |kronor. |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
|§ 5 Antal aktier |§ 5 Antal aktier |
|Antalet aktier skall vara lägst 3 000 |Antalet aktier skall vara lägst 21 |
|000 och högst 12 000 000. |900 000 och högst 87 600 000. |
+---------------------------------------+---------------------------------------+

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Beslut om fondemission (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att, genom fondemission,
öka bolagets aktiekapital med

219 018,943773 kronor, från 8 760 778,506227 kronor till 8 979 797,45
kronor. Höjningen av aktiekapitalet skall ske genom överföring av 219
018,943773 kronor från fritt eget kapital till aktiekapitalet genom
ökning av kvotvärdet från 2,00000011556668 kronor till 2,05 kronor
per aktie. Således utges inga nya aktier i samband med
fondemissionen. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Beslut om aktieuppdelning (punkt 8)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om aktieuppdelning av
befintliga utestående 4 380 389 aktierna i förhållande 5:1 till 21
901 945 aktier med ett nytt kvotvärde om 0,41 kronor per aktie.
Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen. Styrelsen föreslås
bemyndigas att fastställa avstämningsdag för aktieuppdelningen.

Övrigt
Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att
hållas tillgängliga på bolagets kontor, Näsuddsvägen 10 i
Skelleftehamn samt på bolagets webbplats (www.railcare.se) från och
med tre veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Skelleftehamn i augusti 2017
Railcare Group AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, VD
Railcare Group AB
070-528 01 83
daniel.oholm@railcare.se

Railcare Group AB (publ) är en koncern som erbjuder järnvägsbranschen
systemlösningar inom vakuumteknik, trumrenovering och
specialtransporter. Järnvägsbranschen befinner sig i en mycket
positiv utveckling, med ökad persontrafik, snabb utveckling av
kostnadseffektiva godstransporter samt ett stigande miljömedvetande
och stora investeringsbehov där Railcare har unika möjligheter att
leverera lösningar. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på
AktieTorget sedan oktober 2007. Railcare Group AB är moderföretag i
en grupp av sju dotterbolag och ett intressebolag. Företaget har 120
anställda och årsomsättningen är omkring 350 Mkr. Företagets säte är
i Skelleftehamn.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/railcare/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-...
http://mb.cision.com/Main/11562/2331729/712800.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.