Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-16

Railcare: Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2018

Bakgrund
I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman i Railcare
Group AB (nedan kallat Railcare eller Bolaget) den 26 april 2017 har
en valberedning utsetts och offentliggjorts genom pressmeddelande den
18 oktober 2017. Valberedningen har utgjorts av Åke Elveros, utsedd
av Norra Västerbotten Fastigheters AB, Per-Martin Holmgren, utsedd av
TREAC AB, samt Kjell Lindskog, utsedd av Familjen Marklund &
Dahlqvist. Valberedningen har utsett Åke Elveros till sin ordförande.

Bolaget har på sin webbplats informerat om valberedningens uppgifter
samt det sätt på vilket aktieägare kan lämna förslag till
valberedningen.

Valberedningens arbete
Valberedningen har haft 1 protokollfört sammanträde.

Valberedningen har inledningsvis orienterat sig om hur arbetet i
styrelsen bedrivs och fungerar liksom om Bolagets strategi och
framtida utmaningar, utvecklingen i Bolagets samt bedömt den
kompetens och erfarenhet som styrelseledamöterna i Bolagets styrelse
bör besitta, vilket varit vägledande för valberedningens arbete.

Valberedningens förslag
Sammanfattningsvis lämnar valberedningen följande förslag till beslut:

A) Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att årsstämman väljer Catharina Elmsäter-Svärd
som ordförande vid årsstämman 2018.

B) Förslag till antalet bolagsstämmovalda
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet
styrelseledamöter ska vara sex stycken.

C) Förslag till arvode till icke anställda ledamöter i styrelsen samt
till icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till icke
anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda
ledamöter i styrelsens olika utskott, ska utgå enligt följande:

· SEK 200 000 till styrelsens ordförande;
· SEK 100 000 vardera till övriga styrelseledamöter;

I arvodena enligt ovan ingår även ersättning för arbete i revisions-
respektive ersättningsutskott.

Valberedningen föreslår att inget arvode ska utgå till valberedningens
ledamöter. Dock ska Bolaget svara för skäliga kostnader som
valberedningens ledamöter kan ha, såsom exempelvis kostnader som kan
uppstå vid rekryteringstjänster, samt för externa konsulter som av
valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna
fullgöra sitt uppdrag.

D) Förslag till arvode till revisorer
Efter att ha tagit del av Bolagets och styrelsens utvärdering av
revisorsarbetet föreslår valberedningen att revisorsarvode utgår
enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

E) Förslag till val av styrelsens ordförande och övriga
styrelseledamöter samt val av revisorer

Valberedningen har, för att bedöma ledamöternas oberoende, gjort en
samlad bedömning i varje enskilt fall av en styrelseledamots
relationer till Bolaget. Förslaget till styrelsesammansättning i
Bolaget bedöms av valberedningen uppfylla Kodens regler avseende
oberoende (i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive
i förhållande till större aktieägare):

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av följande
styrelseledamöter:

· Catarina Elmsäter-Svärd, oberoende,
· Ulf Marklund, ej oberoende i förhållande till Bolaget,
· Lars Stenlund, oberoende,
· Anna Weiner Jiffer, oberoende, och
· Adam Ådin, ej oberoende i förhållande till större ägare.

Vidare föreslås nyval av Anders Westermark som styrelseledamot.

Till styrelseordförande föreslås omval av Catarina Elmsäter-Svärd.

Vidare har valberedningen föreslagit att revisionsbolaget Ernst &
Young Aktiebolag omväljs som revisor.

F) Förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och
för valberedningens uppdrag.

Valberedningens föreslår årsstämman 2018 att anta följande riktlinjer
för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens
uppdrag:

Bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av en ledamot utsedd av
envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den
ägarstatistik som Bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB vid
utgången av det andra kvartalet respektive år. Utövar inte
aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast
följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i
valberedningen, och så vidare. Fler än högst fem ytterligare
aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande
finner att det finns särskilda skäl därtill. Styrelsens ordförande
ska i samband med att ny valberedning ska utses, på lämpligt sätt
kontakta de tre största identifierade aktieägarna och uppmana dessa
att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får
överstiga 30 dagar, skriftligen namnge den person aktieägaren önskar
utse till ledamot av valberedningen.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse
Valberedningen gör bedömningen att styrelsen har fungerat väl under
perioden. Vidare görs bedömningen att styrelsen besitter god
kompetens för att hantera Bolagets fortsatta utveckling. Enligt
valberedningens bedömning är kontinuitet i styrelsearbetet av stor
betydelse för Bolaget. Med hänsyn härtill har valberedningen
föreslagit omval av samtliga styrelseledamöter samt nyval av Anders
Westermark.

Anders Westermark är VD för Norra Västerbotten Tidnings AB sedan 2002.
Anders har tidigare erfarenhet som VD inom inredningstillverkning,
byggindustrin samt controllerarbete. Han sitter som
styrelseordförande i TREAC AB, Grit Media AB och Samköpsgruppen TU,
styrelseledamot i ett flertal styrelser inom media- och
fastighetsbranschen samt investmentbolag. Anders är född 1959 och är
ekonom från Linköpings Universitet och han har genomgått
Handelshögskolan i Stockholms "Executive Education". Anders
Westermark är oberoende i förhållandet till Bolaget och ledningen,
men inte till större ägare.

Det är Valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen, med
hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i
övrigt, kommer ge en fortsatt lämplig sammansättning med hänsyn till
de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.
Valberedningen har särskilt beaktat kravet på mångsidighet och bredd
i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning.
Sammansättningen är även ändamålsenlig för att kunna tillgodose de
behov som bolagets verksamhet har och står inför.

Även frågan om styrelseledamöternas oberoende har diskuterats av
valberedningen. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller
enligt valberedningens mening de krav som uppställs i Svensk kod för
bolagsstyrning avseende oberoende ledamöter. Av de föreslagna
ledamöterna är en majoritet oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen.

Styrelsesammansättningen uppfyller vidare kravet att minst två av de
styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen är oberoende i förhållande till bolagets större
aktieägare.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Railcares styrelse
kommer att finnas presenterat på Bolagets webbplats, www.railcare.se.

Skelleftehamn i mars 2018
Railcare Group AB (publ)
Valberedningen

Frågor besvaras av Åke Elveros, telefon 070-608 06 69

För ytterligare information kontakta:
Sofie Dåversjö, Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post: sofie.daversjo@railcare.se

Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 16 mars 2018 kl. 08:15 CET.

Railcare Group AB är en koncern som erbjuder järnvägsbranschen
tjänster inom vakuumteknik, trumrenovering och specialtransporter.
Järnvägsbranschen befinner sig i en mycket positiv utveckling, med
ökad persontrafik, snabb utveckling av kostnadseffektiva
godstransporter samt ett stigande miljömedvetande och stora
investeringsbehov där Railcare har unika möjligheter att leverera
lösningar. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på AktieTorget
sedan oktober 2007. Railcare Group AB är moderföretag i en grupp av
sju dotterbolag och ett intressebolag. Företaget har 120 anställda
och årsomsättningen är omkring 300 MSEK. Företagets säte är i
Skelleftehamn.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/railcare/r/valberedningens-forslag-och-motiver...
http://mb.cision.com/Main/11562/2473497/806506.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.