Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-13

Ramsay Générale de Santé: Ramsay Générale de Santé lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Capio

Ramsay Générale de Santé S.A. ("RGdS") lämnar ett offentligt
uppköpserbjudande att förvärva samtliga aktier i Nasdaq
Stockholm-noterade Capio AB (publ) ("Capio") för 48,50 kronor kontant
per aktie ("Erbjudandet").

Erbjudandet i sammandrag

· RGdS erbjuder 48,50 kronor kontant för varje aktie i Capio.
· Erbjudandet värderar Capios aktier till cirka 6 846 miljoner
kronor (dvs. 661 miljoner euro[1], baserat på 141 159 661 aktier) och
motsvarar en premie om cirka 22 procent jämfört med stängningskursen
för Capio-aktien på Nasdaq Stockholm den 21 juni 2018 (vilket var den
sista handelsdagen före Capios pressmeddelande avseende möjliga
strukturella förändringar) samt cirka 27 procent jämfört med den
volymviktade genomsnittliga betalkursen per aktie på Nasdaq Stockholm
under de senaste 30 handelsdagarna före samma datum.

· Sammanslagningen av RGdS och Capio skulle skapa en ledande
paneuropeisk aktör inom den privata vårdsektorn, med närvaro i sex
länder och ett starkt fokus på s.k. operational excellence. Den
kombinerade koncernen kommer att leverera högkvalitativ, innovativ
patientvård och vara en attraktiv arbetsplats för läkare och
personal.

· RGdS förutser synergier före skatt om cirka 20 miljoner euro, av
vilka flertalet förväntas uppnås inom två till tre år.

· Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor.
Finansieringen av Erbjudandet är säkerställt genom ledande
finansiella institutioner och RGdS två kontrollerande aktieägare som
oåterkalleligen har åtagit sig att teckna aktier för ett belopp om
minst 450 miljoner euro i en planerad nyemission av aktier om cirka
510 miljoner euro. Nyemissionen kommer initialt att delvis
bryggfinansieras genom en emission av efterställda obligationer om
minst 450 miljoner euro som kommer att tecknas av de två
kontrollerande aktieägarna.

· Fullföljande av Erbjudandet är villkorat bl.a. av att
Erbjudandet accepteras av aktieägare i sådan utsträckning att RGdS
blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i
Capio (efter full utspädning) (se avsnittet "Villkor för fullföljande
av Erbjudandet" nedan).

· En erbjudandehandling avseende Erbjudandet förväntas att bli
offentliggjord omkring den 5 september 2018. Acceptfristen för
Erbjudandet förväntas att inledas omkring den 6 september 2018 och
avslutas omkring den 7 december 2018.

Kommentarer från RGdS

Craig McNally, styrelseordförande RGdS, kommenterar: "Capio har en
stark portfölj av vårdverksamheter på den europeiska marknaden och
passar väl in i RGdS strategi. Den sammanslagna koncernen skulle vara
unikt positionerad inom den europeiska privata vårdsektorn med en
geografisk räckvidd som sträcker sig över sex länder, med stark
underliggande tillväxt. Capio har ett antal välpresterande
verksamheter och har en stark position särskilt på den nordiska
marknaden där man driver sjukhus, specialistkliniker och
vårdcentraler. Bolaget har varit ledande inom värdebaserad sjukvård
och har också legat i framkant inom elektiv vård på
specialistkliniker, vilket är något vi kan dra nytta av i Frankrike
och på andra marknader."

Pascal Roché, VD RGdS, kommenterar: "Vår vision är att bygga en
ledande privat vårdgivare i Europa med fler än 20 miljoner patienter
i sex länder. Capio är en unik och strategisk tillgång som med sin
högkvalitativa personal kommer att vara ett värdefullt tillskott till
vår diversifierade och långsiktiga plattform och innebär spännande
nya möjligheter för RGdS, dess aktieägare och medarbetare. Denna
affär är finansiellt attraktiv för RGdS, genom möjligheterna till
väsentliga synergier och accelererad tillväxt, och utgör ett mycket
attraktivt erbjudande till aktieägarna i Capio. Jag ser fram emot att
arbeta tillsammans med Capios kompetenta medarbetare på denna
spännande resa."

Bakgrund och motiv för Erbjudandet

RGdS i korthet

RGdS är den största operatören av privata sjukhus i Frankrike med 120
sjukhus (inklusive 30 psykiatriska kliniker). RGdS har över 23 000
medarbetare och tar varje år emot närmare 2 miljoner patienter och
över 550 000 akutvårdsbesök. För tolvmånadersperioden som avslutades
den 30 juni 2017 (räkenskapsår) omsatte koncernen cirka 2,2 miljarder
euro med en EBITDA på cirka 266 miljoner euro.

RGdS har sitt säte i Paris i Frankrike och dess aktier är upptagna
till handel på Euronext Paris. RGdS kontrolleras idag av två starka
aktieägare: Ramsay Health Care ("Ramsay"), en världsledande
sjukhusoperatör baserad i Australien med cirka 50,9 procent av
aktierna, och Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole ("Predica"), som
är en del av Crédit Agricole (en av de största bank- och
försäkringskoncernerna i Frankrike), med cirka 38,4 procent av
aktierna.

Motivering till Erbjudandet

RGdS strategiska plan inkluderar att bolaget ska vara en ledande
sjukvårdsleverantör år 2020. Den strategiska planen är baserad på
fyra viktiga mål: (i) digitalisering av samspelet mellan patienter
och läkare, (ii) optimering av koncernens struktur och
tjänsteerbjudande, (iii) implementering av ett innovativt
vårderbjudande för både patienter och läkare, samt (iv) att attrahera
och behålla nya talanger, inklusive läkare, genom innovativ
kompetensutveckling och medarbetarengagemang. Erbjudandet ligger i
linje med denna strategi och den sammanslagna koncernen skulle
tillföra ett flertal distinkta styrkor och attraktiva egenskaper:

· En ledande position inom utvalda marknader och ett fokus på att
leverera kvalitativ sjukvård: Den sammanslagna koncernen, bestående
av RGdS och Capio, skulle bli en ledande paneuropeisk privat
vårdgivare med verksamhet i sex länder och med marknadsledande
positioner i Frankrike och Sverige. Både RGdS och Capio är kända för
att leverera högkvalitativ sjukvård.

· Närvaro på betydande marknader med stark underliggande tillväxt: I
takt med att den privata sjukvårdssektorn fortsätter att driva
innovation och leverera värdebaserad sjukvård kommer trenden att det
offentliga outsourcar sjukvård till den privata sektorn att
fortsätta. Vidare skulle den nya koncernen utgöra en unik plattform
för fortsatt konsolidering av branschen. Ytterligare skalfördelar,
ökad attraktionskraft gentemot läkare och lagstiftande organ, lokal
optimering och etablerandet av specialiserade sjukvårdsenheter skulle
skapa värde och möjliggöra ökad vårdkvalitet över tid.

· Unik expertis inom värdebaserad sjukvård och vårdsspecialisering:
Capio har varit ledande i att driva skiftet från sluten vård till
öppen vård och i att minska vårdtiderna genom att fokusera på
produktivitet och genom att ta in både volym- och kvalitetsaspekter i
tjänsteleveransen. Capio har även varit drivande i förflyttningen av
elektiv vård till oberoende specialistkliniker. Denna kunskap och
erfarenhet kan användas inom flera områden i Frankrike och på andra
marknader i takt med att ersättningsmodellerna utvecklas och
värdebaserade vårdinitiativ får ökat genomslag bland beställare.

· Hög kunskap och expertis inom digitalisering: Genom att utnyttja
Capios nyligen implementerade "Capio Go" och "Better Visits", skulle
RGdS accelerera sin digitaliserings- och innovationsstrategi,
inklusive digital konsultation på den nya tjänsteportalen "Ramsay
Services".

· Utökad patienträckvidd: Den utvidgade patientbasen och den starka
varumärkeskännedomen för både RGdS och Capio innebär en möjlighet för
den sammanslagna koncernen att öka marknadsandelar.

Sammanfattningsvis skulle en sammanslagning av RGdS och Capio skapa en
ledande sjukvårdsleverantör i Europa, med en välbalanserad geografisk
spridning över sex länder och ett attraktivt patienterbjudande
baserat på en kombination av djup områdesexpertis och en innovativ
leveransmodell.

Ett av RGdS fokusområden är att förbättra livskvaliteten för patienter
genom metoder för snabbare återhämtning och minskade
behandlingstider. Capio delar samma värderingar, och RGdS är
övertygat om att det kommer att kunna bygga en mycket stark koncern
tillsammans med Capios ledningsgrupp. RGdS förstår värdet av Capios
ledningsgrupp och övriga anställda och anser att deras färdigheter
och engagemang är avgörande i såväl Capios tidigare som framtida
framgångar. Det är därför RGdS avsikt att förlita sig på
Capio-koncernens anställdas stöd och expertis. RGdS förutser för
tillfället inga väsentliga förändringar till följd av förvärvet för
Capios anställda, innefattande deras anställningsvillkor och de
platser där Capio idag bedriver verksamhet. Efter fullföljandet av
Erbjudandet kommer en noggrann översyn att göras av den sammanslagna
verksamheten för att utvärdera hur den nya koncernen kan utvecklas
och organiseras på bästa sätt.

Erbjudandet

Erbjudandevederlaget och värdet av Erbjudandet

RGdS erbjuder 48,50 kronor kontant för varje aktie i Capio.
Erbjudandet innebär att Capios aktier värderas till cirka 6 846
miljoner kronor (dvs. 611 miljoner euro[2], baserat på 141 159 661
aktier).

Premie

Erbjudandet motsvarar en premie om cirka 16 procent jämfört med
stängningskursen om 41,80 kronor per aktie på Nasdaq Stockholm den 12
juli 2018 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet
av Erbjudandet) och en premie om cirka 17 procent jämfört med den
volymviktade genomsnittliga betalkursen per aktie på Nasdaq Stockholm
under de senaste 30 handelsdagarna före samma datum. Erbjudandet
motsvarar även en premie om cirka 22 procent jämfört med
stängningskursen för Capio-aktien på Nasdaq Stockholm den 21 juni
2018 (vilket var den sista handelsdagen före Capios pressmeddelande
avseende möjliga strukturella förändringar) och cirka 27 procent
jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen per aktie på
Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna före samma datum.

Eventuell justering av Erbjudandevederlaget m.m.

Om Capio betalar utdelning eller genomför någon annan värdeöverföring
innan likvid redovisas i Erbjudandet kommer Erbjudandevederlaget att
reduceras i motsvarande mån.

Courtage kommer inte att utgå i samband med Erbjudandet.

Rättigheter enligt Capios incitamentsprogram

Erbjudandet omfattar inte några rättigheter som Capios anställda har
erhållit från Capio inom ramen för något incitamentsprogram.
Erbjudandet omfattar således inte Capios konvertibler av serie
2016/2021 som innehas av vissa anställda i Capio i enlighet med det
långsiktiga incitamentsprogrammet som inrättades vid årsstämman 2016.
RGdS avser att ge konvertibelinnehavarna en skälig behandling i
samband med Erbjudandet.

Villkor för fullföljande av Erbjudandet

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av:

1. att Erbjudandet accepteras av aktieägare i sådan utsträckning att
RGdS blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Capio (efter
full utspädning),

2. att samtliga för Erb...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.