Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-01-22

Randstad Holding Alerting Service: Randstad erhåller konkurrensgodkännande för förvärvet av Proffice

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras
i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,
och accepter godkänns inte från, personer i dessa länder eller
personer i något annat land vars deltagande förutsätter ytterligare
dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som
följer av svensk rätt.

Randstad Nordic AB ("Randstad"), ett bolag indirekt ägt av Randstad
Holding nv ("Randstad Holding"), lämnade den 30 november 2015 ett
rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Proffice AB (publ)
("Proffice") ("Erbjudandet").

Randstad har nu erhållit erforderligt godkännande för genomförande av
Erbjudandet från Europeiska kommissionen. Till följd av detta är
fullföljande av Erbjudandet inte längre villkorat av erhållande av
nödvändiga myndighetstillstånd.

Sista dag att acceptera Erbjudandet är den 27 januari 2016. Ifylld
anmälningssedel ska lämnas in eller sändas med post och vara
Handelsbanken tillhanda senast klockan 17:00 den 27 januari 2016.

Utbetalning av vederlag kommer att ske så snart Randstad har
offentliggjort att villkoren för Erbjudandet uppfyllts eller att
Randstad annars beslutat att fullfölja Erbjudandet. Förutsatt att ett
sådant offentliggörande sker senast omkring den 1 februari 2016
beräknas utbetalning av vederlag kunna ske omkring den 4 februari
2016.

Randstad förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för
Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för utbetalning av
vederlag.

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 22 januari
2016 kl. 13:00.

Viktigt meddelande

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid
en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga
versionen ha företräde

Restriktioner

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas
eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver
vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan
dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att
offentliggöras i eller distribueras i eller till och får inte postas
eller på annat sätt distribueras eller sändas i eller till något land
där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder
företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller
regleringar. Randstad kommer inte att tillåta eller godkänna någon
sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett
resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa
restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post,
något kommunikationsmedel som används vid nationell eller
internationell handel eller vid någon nationell börs eller
handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed
förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och
Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något
sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande
eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller
får sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Randstad kommer inte att utbetala något vederlag enligt Erbjudandet i
eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller
Sydafrika.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till
aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer och
andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för
personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller
Sydafrika, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra
till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet,
utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis
kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses",
"förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad
information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den
avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i
framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från
vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen
på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom
Randstad och Proffice kontroll. All sådan framtidsinriktad
information gäller endast för den dag den förmedlas och Randstad har
ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera
eller revidera någon sådan information på grund av ny information,
framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande
lagar och bestämmelser.

Meddelande till aktieägare i USA

Erbjudandet avser värdepapper i ett svenskt bolag och är föremål för
svenska regler om offentliggörande av information, vilka skiljer sig
från motsvarande regler i USA. Vederlag i Erbjudandet kommer att
utbetalas i enlighet med svenska regler, vilka i vissa väsentliga
avseenden avviker från de regler som tillämpas på offentliga
uppköpserbjudanden enbart i USA, inklusive vad avser tidpunkten för
utbetalning av vederlag. Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med
undantag enligt regel 14d-1(c) under US Securities Exchange Act från
1934.

Eftersom bolagen har säte utanför USA och samtliga eller vissa av
deras styrelseledamöter eller företrädare kan ha hemvist utanför USA
kan det vara förenat med svårigheter för aktieägare i USA att göra
gällande rättigheter och krav enligt federal
värdepapperslagstiftning. Det är inte säkert att amerikanska
investerare kan stämma ett icke-amerikanskt bolag eller dess
styrelseledamöter eller företrädare i en domstol utanför USA för
överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning. Det kan vara
förenat med svårigheter att tvinga ett icke-amerikanskt bolag eller
dess dotterbolag att rätta sig efter ett amerikanskt domslut.

Randstad och dess ombud kan, i enlighet med svensk lag och
marknadspraxis, före eller under acceptfristen för Erbjudandet komma
att förvärva, eller vidta åtgärder för att förvärva, aktier i
Proffice utanför USA på annat sätt än genom Erbjudandet. Sådana
förvärv kan antingen ske på den öppna marknaden till rådande
aktiekurs eller genom privata sidoaffärer till framförhandlat pris.
Information om sådana förvärv kommer att offentliggöras enligt
tillämpliga svenska regler.

Erbjudandet till aktieägarna i USA lämnas endast av Randstad och ingen
annan.

Randstad Holding nv

http://www.ir.randstad.com/news-and-events/press-releases.aspx

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=338046...
http://mb.cision.com/Public/13577/9900890/85cf33e9366dd204.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.