Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

Randviken Fastigheter: RANDVIKEN FASTIGHETER AB (PUBL) KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Styrelsen för Randviken Fastigheter AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma onsdagen den 17 november 2021. Närmare detaljer beträffande förslagen till extra bolagsstämma framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RANDVIKEN FASTIGHETER AB (PUBL)

Aktieägarna i Randviken Fastigheter AB (publ), org.nr 556776-3213, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 november 2021.

Styrelsen har beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägare ska istället endast ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägarna kommer dock att ha möjlighet att ställa frågor skriftligen via e-post inför stämman.

Aktieägare välkomnas att skicka in sina eventuella frågor per e-post till info@randviken.sei enlighet med anvisningar under rubriken Rätt att begära upplysningar. Frågorna och svaren kommer att publiceras på bolagets hemsida www.randviken.se senast fem dagar före stämman.

Information om de av stämman fattade besluten meddelas aktieägarna onsdagen den 17 november 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 9 november 2021,

  • dels anmäla sitt deltagande till stämman genom att avge sin poströst så att poströsten är inkommen senast tisdagen den 16 november 2021.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 9 november 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 11 november 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret kommer finnas tillgängligt på bolagets hemsida från och med onsdagen den 3 november 2021, www.randviken.se. Formuläret gäller dessutom som anmälan till extra bolagsstämman.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig.

Röster som mottages senare än tisdagen den 16 november 2021 kommer att bortses från.

FULLMAKTER

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.randviken.se. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Randviken Fastigheter AB (publ), Box 16038, 103 21 Stockholm, alternativt via e-post till info@randviken.sesenast söndagen den 7 november 2021.

Upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på bolagets webbplats www.randviken.se och på adressen Smålandsgatan 16, 111 46 Stockholm, senast fredagen den 12 november 2021 samt sänds till de aktieägare som så önskar och som uppgett sin adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
8. Stämmans avslutande

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Till ordförande på extra bolagsstämman föreslås advokat Jan Berg eller, vid hans förhinder, den som Jan Berg istället anvisar.

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås bli godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Punkt 5 - Val av en eller två protokolljusterare

Till personer att jämte ordföranden justera extra bolagsstämmans protokoll föreslås Fredrik Brodin, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet

Punkt 7 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Bakgrund

Randviken Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") har träffat en avsiktsförklaring om att köpa fastigheter med ett marknadsvärde om cirka 2 750 MKR ("Förvärvet"). Förvärvet avses finansieras bland annat genom nyemission av aktier.

Extra bolagsstämma i Bolaget den 4 juni 2021 har beslutat bemyndiga styrelsen att emittera högst 2 956 275 aktier (det "Ursprungliga Bemyndigandet") innebärandes att antalet aktier i Bolaget kan öka från 29 562 751 aktier till 32 519 026 aktier.

Styrelsens förslag

För att möjliggöra Förvärvet och eventuellt kommande förvärv föreslår styrelsen att stämman, utöver det Ursprungliga Bemyndigandet, bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 16 259 513 aktier, motsvarande 50 procent av antalet aktier i bolaget efter fullt utnyttjande av det Ursprungliga Bemyndigandet. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om kvittning, apport, kontant betalning eller andra villkor. Vid fullt utnyttjande av detta bemyndigande och det Ursprungliga Bemyndigandet kan antalet aktier i Bolaget öka till 48 778 539 aktier.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkt 7 ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut framgår av kallelsen. Handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets kontor samt på bolagets hemsida www.randviken.se. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________

Stockholm i november 2021

Randviken Fastigheter AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Gustaf Segerborg, VD

Telefon: +46 702 76 88 89

gustaf.segerborg@randviken.se

Om Randviken Fastigheter

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen.

Utöver Randvikens primära fokus på stabila och långsiktiga kassaflöden från uthyrning av bostäder och lokaler är Bolagets ambition att arbeta aktivt med intelligent teknik för att uppnå mer hållbara och energieffektiva fastigheter.

Författare Cision