Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-04

Rapala VMC Oyj: RAPALA VMC OYJ - KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Rapala VMC Oyj

Pörssitiedote
4.3.2016 klo 11.30

RAPALA VMC OYJ - KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEENRapala VMC Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään 1.4.2016 klo 10.00 alkaen osoitteessa Mäkelänkatu 91, 00610
Helsinki.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7.Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2015 maksetaan osinkoa
0,15 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka
osingonmaksun täsmäytys-päivänä 5.4.2016 on merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 12.4.2016.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka yhteensä edustavat noin 53 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista ja äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenille maksettaisiin seuraavat vuosipalkkiot: puheenjohtaja 80 000 euroa
ja muut hallituksen jäsenet 30 000 euroa. Hallituksen ja sen valiokunnan
kokouksesta ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka yhteensä edustavat noin 53 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista ja äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen
valittaisiin kuusi jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka yhteensä edustavat noin 53 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista ja äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka
valittaisiin hallituksen nykyiset jäsenet Emmanuel Viellard, Christophe
Viellard, Eero Makkonen, Jorma Kasslin, Marc Speeckaert ja Julia Aubertin.
Nykyisistä jäsenistä Jan-Henrik Schauman jää pois hallituksesta.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio
yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan yhtiön nykyinen
tilintarkastaja KHT-yhteisö Ernst&Young Oy.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa
hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön
vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla yhdessä tai useammassa erässä,
ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien
osakkeiden enimmäismäärästä. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa alle
10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi
osakkeita voidaan hankkia yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien
toteuttamiseen, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Osakkeet voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.
Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland
Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus päättäisi muista omien osakkeiden
hankkimisen ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2017 saakka. Valtuutus kumoaisi
varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.3.2015 hallitukselle annetun
hankkimisvaltuutuksen.

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Rapala VMC Oyj:n yhtiökokoussivuilla
osoitteessawww.rapalavmc.com. Rapala VMC Oyj:n tilinpäätös, joka sisältää
hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla
mainituilla internetsivuilla viimeistään 11.3.2016. Hallituksen ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään
15.4.2016 alkaen.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville

1. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan osallistumisoikeus ja
ilmoittautuminen
Oikeus osallistua ja äänestää yhtiökokouksessa on osakkeenomistajalla, joka on
18.3.2016 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen,
tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen 29.3.2016 klo 10.00 mennessä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

1 kirjeitse osoitteella Rapala VMC Oyj, Mäkelänkatu 91, 00610 Helsinki;
2 puhelimitse numeroon (09) 7562 5436/Susanne Leppänen;
3 sähköpostitse osoitteeseensusanne.leppanen@rapala.fi; tai
4 yhtiökokoussivuilla osoitteessa www.rapalavmc.com

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite,
puhelinnumero ja mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi. Ilmoittautumisen
on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistajien
Rapala VMC Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen
ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
18.3.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon 29.3.2016 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon
viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Jos osakkeenomistajalla on useampia asiamiehiä, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja
tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu
edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
alkuperäisinä osoitteeseen Rapala VMC Oyj, Mäkelänkatu 91, 00610 Helsinki,
ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettu kyselyoikeus kokouksessa
käsiteltävistä asioista.

Rapala VMC Oyj:llä on yhtiökokouskutsun päivänä 4.3.2016 yhteensä 39 000 000
osaketta ja ääntä, ja yhtiön hallussa on 659 437 omaa osaketta.

Helsingissä, 4.3.2016

RAPALA VMC OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa:
Olli Aho, lakiasianjohtaja, p. 09 7562 540

Jakelu: Nasdaq Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet

Rapala VMC Oyj ("konserni") on maailman johtava uistimien,
kolmihaarakoukkujen, kalas-tajan tarvikkeiden ja fileointiveitsien valmistaja
ja myyjä. Rapala-konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema
muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja se on yksi Pohjoismaiden
johtavista ulkoilu-, metsästys- ja talviurheilutuotteiden jakelijoista.
Konsernin jakeluyhtiöverkosto on alan kattavin. Konsernin
päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa, Venäjällä,
Kiinassa, Indonesiassa ja Englannissa. Konsernin brändiportfolioon kuuluu
alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä
kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Dynamite Baits,
Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini ja Peltonen. Konsernin liikevaihto vuonna
2015 oli 278 miljoonaa euroa ja Rapala-konserni työllistää noin 3 200
henkilöä 39 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq
Helsingissä vuodesta 1998.

Pörssitiedote
http://hugin.info/120091/R/1991479/732971.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Rapala VMC Oyj via Globenewswire

HUG#1991479

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.