Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-02-10

Rapportintensiv dag - här är vinnarna och förlorarna

wysiwyg_image

Industrivärden redovisar en totalavkastning på 8 procent för A-aktien och 10 procent för C-aktien för 2021. Under samma period var Stockholmsbörsens totalavkastningsindex 39 procent. Substansvärdet per aktie var vid periodens utgång 332 kronor, vilket är känt sedan tidigare.

En utdelning om 6:75 kronor per aktie föreslås för helåret 2021 (6:25).

Profilgruppen, som levererar aluminiumprofiler, redovisar ett resultat efter skatt på 42,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (7,4).

Nettoomsättningen uppgick till 629 miljoner kronor (372). Rörelseresultatet blev 55,2 miljoner kronor (5,3). I resultatet ingår positiva engångseffekter om 36 miljoner kronor (-10,0).

Styrelsen föreslår en utdelning om 13:50 kronor per aktie (0:00), vilket inkluderar en extra utdelning om 5:00 kronor per aktie.

Verkstadsbolaget Xano Industri redovisar ett resultat efter skatt på 88 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (60). Resultatet per aktie uppgick till 3:02 kronor (2:09). Nettoomsättningen uppgick till 883 miljoner kronor (630). Rörelseresultatet blev 114 miljoner kronor (83).

En utdelning om 3:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2021 (2:50). Vidare föreslås en aktiesplit 2:1.

Kuvert- och specialförpackningsföretaget Bong redovisar ett resultat efter skatt på 5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (-19). Resultatet per aktie uppgick till 0:03 kronor (-0:09).

Nettoomsättningen uppgick till 507 miljoner kronor (505). Rörelseresultatet blev 13 miljoner kronor (-8).

Bulten, som är underleverantör till fordonsindustrin, redovisar ett rörelseresultat om 48 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (92).

Rörelsemarginalen landade på 5 procent (8,5). Nettoomsättningen uppgick till 953 miljoner kronor (1.080). Orderingången sjönk till 871 miljoner kronor (1.188). Resultat efter skatt blev 32 miljoner kronor (63). Resultatet per aktie uppgick till 1:16 kronor (2:67).

Utdelningen föreslås bli 2:25 kronor per aktie (2:00).

Fastighetsbolaget Hebas hyresintäkter uppgick till 121 miljoner kronor i det fjärde kvartalet (103). Driftöverskottet blev 80,9 miljoner kronor (67,9) och förvaltningsresultatet uppgick till 58,7 miljoner (46,0).

Värdeförändringarna på förvaltningsfastigheter summerade till 678 miljoner kronor (509). Efter skatt blev resultatet 616 miljoner kronor (447).

En utdelning om 1:60 kronor per aktie föreslås för helåret 2021 (1:30).

Bolaget spår att förvaltningsresultatet för helåret 2022 ska bli högre än 2021.

Bredband2 redovisar ett rörelseresultat, ebit, på 26,5 miljoner kronor (2,0) för det fjärde kvartalet 2021. Resultatet efter skatt blev 21,7 miljoner kronor (3,5). Nettoomsättningen ökade till 376 miljoner kronor (250).

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att höja utdelningen till 0:08 kronor per aktie för 2021 (0:05).

Bredband2 förvärvade A3 den 30 november 2020. Bokslutet för 2021 är således det första redovisade hela året för de två bolagen konsoliderade, uppger bolaget.

Investmentbolaget Traction redovisar ett resultat efter skatt på 486 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (207). Resultatet per aktie uppgick till 32:85 kronor (14:00). Substansvärdet per aktie uppgick till 286 kronor vid utgången av året (197).

En utdelning om 4:85 kronor per aktie föreslås för helåret 2021 (2:00).

Klaria Pharma redovisar ett resultat efter skatt om -39,1 miljoner kronor (-17,0) för det fjärde kvartalet 2021. Bolaget hade inte omsättning (0). Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -14,6 miljoner kronor (-10,0) och likvida medel på balansdagen uppgick till 25,5 miljoner kronor (31,3).

Transtema, som erbjuder nätverks- och kommunikationslösningar, redovisar ett ebita-resultat på 36,0 miljoner kronor (21,3) för det fjärde kvartalet 2021. Ebita-marginalen uppgick till 7,7 procent (5,2). Nettoomsättningen uppgick till 467 miljoner kronor (414), motsvarande en försäljningstillväxt om 12,8 procent.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2021.

IT-bolaget Qbnk redovisar intäkter på 8,3 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (9,0). Rörelseresultatet blev 4,0 miljoner kronor (-0,5). Resultatet efter skatt uppgick till -2,8 miljoner kronor (-0,5). Kassaflödet från den löpande verksamheten blev till -3,6 miljoner kronor (0,8).

"När det gäller de rapporterade siffrorna så beror det ökade negativa resultatet och kassaflödet således på den satsning och uppskalning som beskrivs ovan och kommer enligt plan vara så under en viss period framåt", skriver vd Jacob Philipson.

Mildef, som tillverkar taktisk IT och stryktålig hårdvara för försvars- och säkerhetsindustrin, redovisar ett justerat ebitda-resultat på 34,6 miljoner kronor (87,5) för det fjärde kvartalet 2021. Det motsvarar en justerad rörelsemarginal på 17,2 procent (34,0).

Omsättningen minskade med 22 procent till 201 miljoner kronor under kvartalet (258) och orderingången minskade med 43 procent till 213 miljoner kronor (376).

Som rapporterats både i det andra och tredje kvartalet 2021 orsakar den globala komponentbristen på halvledarmarknaden negativa konsekvenser för Mildef, uppger bolaget.

"Bedömningen är att intäkter om cirka 50 miljoner kronor har skjutits fram till 2022 på grund av leveransförseningar, vilket i sin tur påverkat rörelseresultatet negativt med cirka 20-25 miljoner kronor. Även under 2022 bedöms komponentbristen orsaka fortsatt osäkerhet i leveransprecisionen", skriver vd Björn Karlsson i rapporten.

Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning om 0:75 kronor per aktie (0:75 kronor, justerat för split 2:1).

Empir redovisar ett resultat efter skatt på -11,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (-24,6). Resultatet per aktie uppgick till -2:08 kronor (-4:44). Nettoomsättningen uppgick till 4,6 miljoner kronor (3,7). Rörelseresultatet blev -9,5 miljoner kronor (-26,5).

Styrelsen återkommer i god tid innan årsstämman med förslag till utdelning, skriver Empir i bokslutsrapporten.

Konsultmäklaren Ework redovisar ett resultat efter skatt på 33,1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (11,4). Resultatet per aktie steg till 1:92 kronor (0:66).

Nettoomsättningen ökade till 3.862 miljoner kronor (3.238) och orderingången förbättrades till 7.897 miljoner kronor (6.047). Rörelseresultatet steg till 42,3 miljoner kronor (17,2).

En utdelning om 5:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2021. Året innan lämnades ingen utdelning.

Under helåret 2021 växte nettoomsättningen med 7,8 procent. Rörelsemarginalen för helåret var 1,0 procent, jämfört med 0,8 procent året innan. Ework bedömer att bolaget kan öka tillväxttakten av nettoomsättningen och höja rörelsemarginalen för 2022 jämfört med 2021.

Läkemedelsbolaget Astra Zeneca redovisar en vinst per aktie för kärnverksamheten ("core") på 1:67 dollar i det fjärde kvartalet 2021. Analytikers förväntningar låg i genomsnitt på 1:49 dollar per aktie, enligt Infronts sammanställning av fem analytikers prognoser.

Astra Zenecas intäkter under det fjärde kvartalet landade på 12 miljarder dollar. Analytikers snittestimat var en försäljning på 11,3 miljarder dollar.

Styrelsen föreslår en utdelning om 2:90 dollar per aktie (2:80) för helåret 2021. I samband med rapporten för det andra kvartalet 2021 föreslog Astra Zenecas styrelse en halvårsutdelning på 0:90 dollar per aktie, vilken alltså ingår i helårsutdelningen.

Astra Zeneca släpper en prognos för 2022 där resultatet per aktie för kärnverksamheten ("core") ska öka med ett medelhögt till högt tjugotal ("twenties"). Analytikernas förväntningar låg inför rapporten på ett resultat för kärnverksamheten på 6:74 dollar per aktie för helåret 2022, enligt Infronts sammanställning. Utifrån utfallet för helåret 2021 skulle konsensus motsvara en ökning med 27 procent.

Intäkterna för helåret 2022 förväntas öka med höga "teens" (13-19).

Infronts snittprognos ligger på intäkter om 44,1 miljarder dollar för helåret 2022. Det motsvarar en ökning om nästan 18 procent jämfört med utfallet för helåret 2021.

Bygghissbolaget Alimak redovisar ett resultat efter skatt på 92,2 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 86,9 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av tre analytikers prognoser inför rapporten. Resultatet per aktie uppgick till 1:70 kronor, mot analytikersnittet på 1:61 kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 1.028 miljoner kronor, vilket kan jämföras med förväntanssnittet på 986 miljoner. Den organiska tillväxten var 7 procent.

Orderingången landade på 912 miljoner kronor, jämfört med förväntade 945 miljoner kronor. Rörelseresultatet (ebit) blev 135 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 125 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning på 3:30 kronor per aktie för helåret 2021. Förväntat var 3:33 kronor. Året innan gjorde bolaget en ordinarie utdelning på 2:00 kronor per aktie och en extrautdelning på 1:00 kronor per aktie, alltså en sammanlagd utdelning på 3:00 kronor per aktie.

It-företaget Proact redovisar ett resultat efter skatt på 31,0 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (40,1). Resultatet per aktie uppgick till 1:12 kronor (1:43). Nettoomsättningen uppgick till 942 miljoner kronor (982), en minskning på 4 procent.

"Organiskt var försäljningsminskningen 14 procent där systemförsäljningen organiskt minskade med 24 procent medan tjänsteförsäljningen organiskt växte med 4 procent. Vi bedömer att leveransförseningar påverkade systemintäkterna negativt med i storleksordningen 200 miljoner kronor", skriver vd Jonas Hasselberg i rapporten.

Bolaget hade tidigare flaggat för att förseningarna skulle påverka intäkterna negativt i storleksordningen 150-200 miljoner kronor.

En utdelning om 1:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2021 (1:50).

Omsorgsbolaget Attendo redovisar ett ebita-resultat, exklusive jämförelsestörande poster, på 172 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021. Analytikerna hade i genomsnitt prognostiserat 183 miljoner kronor, enligt en sammanställning gjord av Infront. Nettoomsättningen uppgick till 3.338 miljoner kronor, jämfört med väntade 3.307 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för helåret 2021 (0). Analytikernas genomsnittliga förväntan låg på en utdelning om 0:23 kronor, enligt Infront.

 

Teknikkoncernen Sdiptech, med fokus på infrastruktur, redovisar rörelseresultat på 82,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (77,1). Nettoomsättningen uppgick till 749 miljoner kronor (604). Den organiska tillväxten var 13,3 procent. Rörelseresultatet på ebita-nivå uppgick till 153 miljoner kronor (101), motsvarande en marginal om 20,5 procent (16,7).

Specialistläkemedelsbolaget Sobi redovisar ett ebita-resultat för det fjärde kvartalet 2021 på 2.002 miljoner kronor. Analytikernas genomsnittliga förväntan låg på 1.771 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning. Nettoomsättningen uppgick till 4.896 miljoner kronor. Analytikerna hade i snitt väntat sig 4.699 miljoner.

Ingen utdelning föreslår för helåret 2021. Analytikerna hade inte förväntat sig någon utdelning för året.

Specialistläkemedelsbolaget Sobis ebita-marginal för 2022 förväntas vara i låga 30-procenttal av intäkterna. Analytikerna förväntade sig inför rapporten att ebita-marginalen för 2022 skulle hamna på 33,1 procent, enligt Infronts konsensus.

Sobis intäktsprognos för helåret är att intäkterna förväntas öka med ett medelhögt till högt ensiffrigt procenttal vid CER. Analytikernas snittestimat för helårsförsäljningen låg inför rapporten på 16,5 miljarder kronor. Under helåret 2021 var Sobis omsättning 15,5 miljarder kronor.

Forskningsbolaget Ascelia Pharma redovisar ett rörelseresultat om -39,2 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (-27,9).Vinst per aktie uppgick till -1:01 kronor (-1:25).

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -32,2 miljoner kronor (-27,6) och likvida medel inklusive kortfristiga placeringar blev 262 miljoner kronor (185).

E-handelsbolaget Boozt redovisar ett justerat rörelseresultat på 150 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021, jämfört med 141 miljoner motsvarande kvartal året innan.

Den justerade rörelsemarginalen blev 7,6 procent (9,9). Boozt meddelade redan i förra veckan utfallet för den justerade rörelsemarginalen. Bruttomarginal uppgick till 41,0 procent (43,0). Nettoomsättningen blev 1.968 miljoner kronor (1.425), vilket motsvarar en tillväxt på 38,1 procent. Just tillväxtsiffran är var sedan förra veckan också känd.

Permascand rapporterar att orderingången minskade med 10 procent och uppgick till 74 miljoner kronor (82) under fjärde kvartalet 2021. Omsättningen ökade med 10 procent till 130 miljoner kronor (118).

Rörelseresultatet uppgick till 30 miljoner kronor (22) vilket motsvarar 23 procent (19) av intäkterna. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 32 miljoner kronor (27). Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 33 miljoner kronor (32).

Arcoma redovisar en nettoomsättning om 21,2 miljoner kronor (30,2) för det fjärde kvartalet 2021. EBITDA uppgick till -7,3 miljoner kronor (-3,2). Resultat per aktie blev -0:56 kronor (-0:46).

"Efter en försäljningsmässigt stark start på året summerar vi 2021 med en försäljning på 117 miljoner kronor (117). Det var framför allt under det andra halvåret som vi fick en tydlig påminnelse om att pandemin inte var över utan att många personer, sjukhus, inköp och leveranskedjor fortfarande kraftigt påverkats", skriver vd Sanna Rydberg i rapporten.

Inbromsningen i kvartalet sågs på samtliga marknader men det är framför allt den europeiska marknaden som kraftigt minskar i försäljning.

Omsorgsbolaget Humana redovisar ett rörelseresultat på 82 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021. Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 107 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning.

Resultatet efter skatt uppgick till 33 miljoner kronor och resultatet per aktie var 0:68 kronor. Här låg förväntningarna på ett nettoresultat om 55,6 miljoner kronor och ett resultat per aktie på 1:14 kronor. Nettoomsättningen uppgick till 2.110 miljoner kronor, mot väntade 2.089 miljoner kronor, enligt Infront.

Styrelsens förslag till årsstämman 2022 är att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2021. Analytikerna hade väntat en utdelning på i genomsnitt 1:48 kronor per aktie.

Bemanningsbolaget Dedicare redovisar ett resultat efter skatt på 16,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (11,7). Resultatet per aktie uppgick till 1:77 kronor (1:25). Intäkterna uppgick till 354 miljoner kronor (247). Rörelseresultatet blev 26,1 miljoner kronor (12,5) och rörelsemarginalen var 7,4 procent (5,1).

En utdelning om 4:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2021 (2:50).

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg redovisar ett förvaltningsresultat på 304 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2021. Väntat var 262 miljoner, enligt Infronts sammanställning av sju analytikers estimat.

Hyresintäkterna uppgick till 600 miljoner kronor. Det kan jämföras med förväntade 569 miljoner. Driftsöverskottet blev 399 miljonerkronor. Här hade analytikerna räknat med 375 miljoner kronor. De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter uppgick till 1.448 miljoner kronor i det gångna kvartalet och nettoresultatet till 1.439 miljoner kronor.

Bolagets styrelse föreslår en utdelning om 5:20 kronor per aktie (5:05) för 2021, snittförväntningen låg på 5:12 kronor.

Coor Service Management redovisar ett justerat ebita-resultat på 174 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021, jämfört med analytikernas snittestimat på 158 miljoner, enligt Infronts sammanställning. Nettoomsättningen uppgick till 2.901 miljoner kronor, jämfört med väntade 2.725 miljoner.

En utdelning om 4:80 kronor per aktie föreslås för helåret 2021. Väntat var 4:47 kronor. Utdelningen omfattar 2:40 kronor per aktie (2:00) i ordinarie utdelning och 2:40 kronor per aktie (2:40) i extrautdelning, vilken kommer att utbetalas vid två tillfällen om 2:40 kronor.

Speloperatören Betssons intäkter uppgick till 1.595 miljoner kronor i det fjärde kvartalet. Väntat var 1.547 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av sex analytikers estimat.

Rörelseresultatet blev 211 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 13,2 procent. Väntat var ett rörelseresultat på 179 miljoner kronor och en rörelsemarginal om 11,6 procent. Sportboksmarginalen i kvartalet uppgick till 6,0 procent, vilket kan jämföras med 7,3 procent motsvarande kvartal året innan.

En utdelning om 3:94 kronor per aktie föreslås för helåret 2021. Analytikerna i sammanställningen hade räknat med en utdelning på 3:78 kronor.

Betssons genomsnittliga dagliga intäkter under inledningen av det första kvartalet 2022, till och med den 3 februari, var 4,2 procent högre jämfört med de genomsnittliga dagliga intäkterna för hela det första kvartalet 2021. Justerat för valutaeffekter och förvärv var de genomsnittliga dagliga intäkterna till och med den 3 februari 8,8 procent högre än de genomsnittliga dagliga intäkterna för hela det första kvartalet 2021.

G5 Entertainment, som utvecklar spelappar åt smarttelefoner och surfplattor, redovisar ett rörelseresultat på 56,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021. Analytikerna hade i snitt väntat sig ett rörelseresultat på 60,6 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av fem estimat.

Rörelsemarginalen uppgick till 17,4 procent, mot väntade 18,2 procent. Bruttomarginalen blev 65 procent, jämfört med 59 procent motsvarande period året innan. Nettoomsättningen uppgick till 324 miljoner kronor, mot väntade 333 miljoner.

Utdelningen föreslås bli 7:00 kronor per aktie, mot väntade 6:70 kronor.

Studsvik, som är leverantör till kärnkraftsindustrin, redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2021 på 38,5 miljoner kronor (9,8).

Nettoomsättningen uppgick till 253 miljoner kronor (214). Rörelsemarginalen blev 15,2 procent (4,6). Resultatet efter skatt blev 33 miljoner kronor (8,8). Resultatet per aktie uppgick till 4:01 kronor (1:07).

En utdelning om 2:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2021 (1:00).

Hotellbolaget Scandic redovisar ett justerat ebitda-resultat på 436 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021. Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 346 miljoner kronor enligt Infronts estimatsammanställning. De totala intäkterna blev 3.783 miljoner kronor i kvartalet, mot snittförävntan om 3.593 miljoner kronor.

Revpar (genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum) var 510 kronor (193). Det genomsnittliga rumpriset (ARR) var 999 kronor (842).

Hjälmteknikbolaget Mips redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2021 på 104 miljoner kronor. Analytiker hade räknat med 117 miljoner kronor enligt en sammanställning gjord av Infront.

Nettoomsättningen uppgick till 198 miljoner kronor, vilket kan jämföras med snittförväntan om 206 miljoner kronor. Den organiska försäljningstillväxten var 35 procent. Rörelsemarginalen var 52,6 procent, jämfört med förväntade 56,8 procent. Resultatet efter skatt blev 80 miljoner kronor. Här var väntat 91 miljoner kronor.

En utdelning för helåret 2021 på 5:00 kronor per aktie föreslås. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 6:25 kronor per aktie. Året innan var utdelningen 3:50 kronor.

Mips upplevde att störningarna i leverantörskedjan var extra påtaglig i det fjärde kvartalet. Under kvartalet drabbades många hjälmfabriker i Kina av de energirestriktioner som implementerades i slutet av det tredje kvartalet. Detta innebar att alla hjälmar som efterfrågades inte kunde tillverkas. Det skriver vd Max Strandwitz i bokslutet.

"Mips har varken under det fjärde kvartalet eller under helåret missat att leverera någon order, men den generella efterfrågan på hjälmar har inte kunnat mötas och hjälmfabrikerna har inte haft möjlighet att producera med full kapacitet. Detta har lett till att de globala lagernivåerna i detaljhandeln är fortsatt låga och antas förbli så åtminstone fram till halvårsskiftet innevarande år", uppger vd:n.

Fordonsunderleverantören Haldex rörelseresultat exklusive engångsposter uppgick till 60 miljoner kronor i det fjärde kvartalet (66). Den justerade rörelsemarginalen blev 5,0 procent, jämfört med 6,7 procent för motsvarande kvartal i fjol.

Rörelseresultatet inklusive engångsposter blev 54 miljoner kronor (44). Nettoomsättningen uppgick till 1.191 miljoner kronor (989).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

New Waves omsättningen ökade med 23 procent i det fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med fjärde kvartalet 2019, det sista hela kvartalet innan pandemins utbrott, var ökningen 14 procent. Rörelsemarginalen i kvartalet steg till 17,5 procent, från 15,1 procent året innan och från 11,9 procent fjärde kvartalet 2019.

"Pandemin var och är inte över. Flera länder fick under fjärde kvartalet nya restriktioner och den utvecklingen har fortsatt i början av 2022. Detta har och kommer att påverka vår försäljning negativt i delar av koncernen och med den bakgrunden är våra resultat ännu mer fantastiska", skriver vd Torsten Jansson.

Vd:n pekar i rapporten på att New Wave behöver öka sitt lager för att klara den kraftiga tillväxten och att det fortsatt är vissa störningar i produktions- och logistikkedjorna.

Medcap, som är ett investmentbolag inom läkemedel och medicinteknik, redovisar att försäljningen ökade med 14 procent till 258 miljoner kronor (227) under årets fjärde kvartal. Valutajusterad omsättning ökade 13 procent. Ebitda-resultatet ökade till 66,5 miljoner kronor (49,6).

Under det fjärde kvartalet justerades skuld avseende villkorad köpeskilling hänförlig till förvärv av Multi-ply på grund av förbättrade utsikter baserade på högre orderingång. Detta medförde en återföring om 2,3 miljoner kronor av den intäkt som redovisades i det tredje kvartalet. I kvartalet erhölls även en betalning om 5,7 miljoner kronor för reglering av köpeskilling Multi-ply vilket har redovisats som en övrig rörelseintäkt.

I ebitda ingår en kostnad för det optionsprogram för vd som infördes i december 2020. Då detta program har ersatts av ett nytt program som beslutades vid extra bolagsstämma i december 2021, har hela kostnaden för återstoden av löptiden redovisats under det fjärde kvartalet (2,6 miljoner kronor), heter det.

Ebitda-marginalen uppgick till 26 (22) procent. Resultatet efter skatt blev 40,8 miljoner kronor (21,3) motsvarande ett resultat per aktie om 2:70 kronor (1:40). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 42,6 miljoner kronor (37,0).

Bioteknikföretaget Active Biotech redovisar ett rörelseresultat på -14,9 miljoner kronor (-4,1) för det fjärde kvartalet 2021. Omsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (6,2). Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 53,1 miljoner kronor.

Källa: Nyhetsbyrån direkt/Placera

Författare Redaktionen