Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-11-10

Rasta Group: Kallelse till extra bolagsstämma i Rasta Group AB (publ) 556569-0400.

Aktieägarna i Rasta Group AB(publ) kallas härmed till extra bolagsstämma
fredagen den 28:e november kl 14.00 på Ullevi Restaurang&Konferens,
Paradentrén, Göteborg. Registrering sker från kl. 13.30.

Deltagande på stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska

Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21:e
november 2014 Anmäla sin avsikt att deltaga vid stämman senast onsdagen den
26:e november 2014 kl. 16:00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
värdepappersinstitut måste för att äga rätt att deltaga i stämman begära att
tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) i
eget namn. Sådan registrering, s k rösträttsregistrering, måste vara
verkställd fredagen den 21:e november 2014, vilket innebär att aktieägaren i
god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Anmälan

Anmälan om deltagande vid stämman görs företrädesvis skriftligen till Rasta
Group AB(publ) under adress Box 9092, 400 92 Göteborg, per fax 031-7259550,
per telefon 031-7259500 eller viaanmalan@rasta.se.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds inge behörighetshandling
före stämman.

Förslag till dagordning på extra bolagsstämma:

1 Val av ordförande för stämman.
2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
3 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
4 Val av en eller två justeringsmän och en protokollförare.
5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6 Styrelsens förslag om extra utdelning
7 Övrigt: Inkommet förslag om byte av handelsplats från enskild aktieägare
8 Stämman avslutas

Styrelsens förslag om extra utdelning

Rasta Group har valt att sälja våra hotellrörelser och avyttra
hotellfastigheten för Grand Hotel Opera. Mot bakgrund av detta finner
styrelsen att bolaget är överkapitaliserat för lagd strategi för kvarvarande
verksamhet och att det därmed finns utrymme för bolaget att till aktieägarna
dela ut en extra utdelning.

Förslag om byte av handelsplats

Förslag har inkommit från aktieägare att byta handelsplats för företagets
aktier från Alternativa Marknaden till First North alternativt Aktietorget.

Handlingar

Denna kallelse hålls tillgänglig på bolagets hemsida,www.rastagroup.se, där
även styrelsens fullständiga förslag och kompletterande uppgifter samt
förslag från aktieägare kommer att hållas tillgängligt från och med två
veckor innan stämman. Kallelsen och styrelsens förslag kommer genast och utan
kostnad för mottagaren att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin
postadress. För beställning av handlingarna gäller samma adress och
telefonnummer som för anmälan till stämman.

Göteborg i november 2014

Rasta Group AB

Styrelsen

_______________________________________________________________________

Rasta Group AB (publ.) äger, förvaltar och utvecklar bolag inom
servicenäringen. Bolaget är listat på First North Premier och hade ca 1 400
aktieägare per 2014-09-30. Consensus är bolagets Certified Adviser på First
North.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.