Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-08

Ratos AB: Kommuniké från Ratos årsstämma den 8 maj 2019

Pressmeddelande 8 maj 2019 Informationen lämnades för offentliggörande
den 8 maj 2019 kl. 17.10 CET.

Ratos årsstämma hölls den 8 maj 2019 på Skandiascenen på Cirkus i
Stockholm.

Stämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget
och koncernen för verksamhetsåret 2018. Stämman beviljade
styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.

Val av styrelse och revisor m.m.

Stämman följde valberedningens förslag och beslutade att utse sex
ordinarie ledamöter, utan suppleanter, samt att omvälja ledamöterna
Per-Olof Söderberg, som även omvaldes till ordförande i styrelsen,
Ulla Litzén, Karsten Slotte, Jan Söderberg och Jonas Wiström (VD)
samt att nyvälja Eva Karlsson till ledamot. Annette Sadolin har
avböjt omval. För en mer ingående presentation av ledamöterna
hänvisas till www.ratos.se.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag om
oförändrade arvoden till styrelsens ordförande samt till resten av
styrelsen och utskotten. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd
räkning.

Stämman valde Ernst & Young AB som revisor för tiden t.o.m. nästa
årsstämma.

Utdelning A- och B-aktier

Stämman beslutade om en utdelning om 0,50 kr per aktie av serie A och
B. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 10 maj 2019 och
utbetalning beräknas ske den 15 maj 2019.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Incitamentsprogram

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av
långsiktigt incitamentsprogram 2019/2024 för VD, CFO och övriga
nyckelpersoner i Ratos bestående av konvertibler och
teckningsoptioner (gemensamt Instrumenten), genom en riktad emission
av högst 1 500 000 konvertibler och en riktad emission av högst 1 500
000 teckningsoptioner; dock kan sammanlagt högst 1 500 000 Instrument
emitteras. Ökningen av bolagets aktiekapital kan därmed vid fullt
utnyttjande av Instrumenten uppgå till högst 4 725 000 kronor
(förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett enligt
villkoren för programmet).

Återköp

Stämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om att, under tiden
intill nästa årsstämma, återköpa högst så många aktier att bolagets
innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger sju procent av
samtliga aktier i bolaget.

Bemyndigande om emission av B-aktier att användas vid förvärv

Stämman beslutade om ett bemyndigande till styrelsen att, intill nästa
årsstämma, i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller
flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares
företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport,
fatta beslut om nyemission av Ratosaktier. Bemyndigandet omfattar
totalt högst 35 miljoner aktier av serie B.

Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på
bolagets hemsida, www.ratos.se.

För ytterligare information:
Per-Olof Söderberg, Styrelseordförande, 08-700 17 98
Helene Gustafsson, IR- och presschef, 08-700 17 98

Om Ratos:
Ratos är ett investeringsbolag som utvecklar onoterade medelstora
bolag med bas i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till
långsiktig och hållbar utveckling i bolagen. Ratos är börsnoterat och
investerar kapital från egen balansräkning och har därmed en flexibel
ägarhorisont. Ratos 12 bolag är indelade i tre affärsområden;
Construction & Services, Consumer & Technology och Industry. Totalt
sysselsätter bolagen cirka 12 300 medarbetare.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ratos-ab/r/kommunike-fran-ratos-arsstamma-den...
https://mb.cision.com/Main/17707/2807202/1040075.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.