Du är här

2017-05-18

Ratos: Kallelse till extra bolagsstämma i Ratos AB (publ)

Pressmeddelande 18 maj 2017

Aktieägarna i Ratos AB (publ), org.nr 556008-3585, kallas härmed till extra
bolagsstämma onsdagen den 14 juni 2017 kl 11.00 i Sibeliussalen,
Finlandshusets konferens, Snickarbacken 4, Stockholm. Insläpp till stämman
sker från kl 10.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 8
juni 2017,
dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 8 juni 2017.

Anmälan om deltagande kan göras via hemsidan www.ratos.se, per telefon 08-518
01 550 på vardagar kl 9.00-16.00 eller skriftligen under adress Computershare
AB, "Ratos extra bolagsstämma 2017", Box 610, 182 16 Danderyd. Vid anmälan
ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt
eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i
stämman och utöva sin rösträtt, inregistrera aktierna i eget namn. Sådan
registrering, som kan vara tillfällig, ska vara verkställd hos Euroclear
Sweden AB torsdagen den 8 juni 2017. Det innebär att aktieägaren i god tid
före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att
underlätta inpasse-ringen vid stämman vara bolaget tillhanda senast torsdagen
den 8 juni 2017 under ovan angiven postadress. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på bolagets hemsida www.ratos.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i
dotterbolaget Sophion Bioscience A/S.
7. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i
dotterbolaget Sophion Bioscience A/S (punkt 6)

Styrelsen föreslår att stämman godkänner överlåtelse av Ratos aktier i Sophion
Bioscience A/S ("Sophion Bioscience") till ett av Thais Johansen kontrollerat
nybildat förvärvsbolag. Thais Johansen är verkställande direktör i Sophion
Bioscience.

Ratos indirekt helägda dotterbolag Sophion Holding AB (org.nr 556835-3816),
som innehar samtliga aktier i Sophion Bioscience, har ingått avtal om
överlåtelse av samtliga aktier i Sophion Bioscience till ett av Thais
Johansen kontrollerat nybildat förvärvsbolag. Eftersom Thais Johansen är
verkställande direktör i Sophion Biosience omfattas överlåtelsen av 16 kap
aktiebolagslagen (de s k Leo-reglerna) och är således villkorad av att Ratos
stämma godkänner den.

Sophion Bioscience är en dansk tillverkare inom Automated Patch Clamping (APC)
och säljer instrument, testplattor samt service. APC-tekniken används inom
läkemedelsforskning för studier av jonkanaler. Sophion Bioscience är
marknadsledande inom sitt segment och bland kunderna finns flertalet större
läkemedelsbolag. Bolaget har cirka 50 anställda och en årlig omsättning om
cirka 100 Mkr. Bolaget säljer globalt genom egen säljkår samt distributörer
och har huvudkontor i Köpenhamn. Ratos blev, genom dotterbolag, ägare till
Sophion Bioscience i juli 2011.

Sophion Bioscience var tidigare ett av två affärsområden i Ratos dotterbolag
Biolin Scientific vars ena affärsområde Analytical Instruments avyttrades i
december 2016. I samband med att Analytical Instruments avyttrades har
Sophion Bioscience drivits som ett självständigt bolag i Ratos och redovisats
som övrig nettotillgång i Ratos-koncernen.

Ratos har under 2016/2017 med hjälp av en extern finansiell rådgivare bedrivit
en försäljningsprocess också avseende Sophion Bioscience. Av de bud som
erhållits, anses Thais Johansens bud vara det för Ratos ekonomiskt mest
fördelaktiga budet med störst kontantbetalning vid tillträde.

Köpeskillingen för samtliga aktier i Sophion Bioscience uppgår till 60 Mkr.
Bolaget har under de senaste åren haft en vikande resultatutveckling och det
operativa resultatet (EBITA) uppgick 2016 till -0,6 Mkr. Försäljningen ger
inte upphov till någon väsentlig reavinst eller reaförlust i Ratos. Ratos
styrelse bedömer att överlåtelsen är av mindre betydelse för Ratos.

Överlåtelseavtalet innehåller sedvanliga garantier och villkor, vilka Ratos
styrelse bedömer som marknadsmässiga.

Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare
representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Aktier och röster

Vid dagen för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 324 970 896 aktier i
bolaget, varav 84 637 060 är A-aktier med en röst vardera, 239 503 836 är
B-aktier med en tiondels röst vardera och 830 000 är preferensaktier av serie
C med en tiondels röst vardera, motsvarande sammanlagt 108 670 443,6 röster.
Bolaget innehar per samma dag 5 126 262 egna B-aktier och 122 592 egna
preferensaktier av serie C, totalt motsvarande 524 885,4 röster, som inte kan
företrädas vid stämman.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att
det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Fullständigt förslag

Styrelsens fullständiga förslag till beslut framgår ovan och hålls
tillgängligt hos bolaget på adress Drottninggatan 2 i Stockholm, och på
bolagets hemsida www.ratos.se. Förslaget skickas utan kostnad till de
aktieägare som särskilt begär det.

Stockholm i maj 2017
Ratos AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information:
Magnus Agervald, vd Ratos, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef Ratos, 08-700 17 98

Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-juni 2017 17
augusti 2017
Delårsrapport januari-september 2017 14 november
2017

Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora
företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och
hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande
transaktioner. Ratos portfölj består av 17 nordiska medelstora bolag där
största branscher sett till omsättning är Bygg, Industri och
Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt
cirka 14 200 medarbetare.

Pressmeddelande
http://hugin.info/1180/R/2105692/799241.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Ratos via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.