Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-15

Ratos: Kommuniké från Ratos årsstämma den 14 april 2016

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen
om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos årsstämma avhölls den 14 april 2016 på Stockholm Waterfront Congress
Centre.

Val av styrelse och revisor

Stämman följde valberedningens förslag och beslutade att omvälja ledamöterna
Annette Sadolin, Karsten Slotte, Charlotte Strömberg, Jan Söderberg och
Per-Olof Söderberg. Som nya styrelseledamöter valdes Ulla Litzén och Jonas
Wiström. Jonas Wiström valdes till styrelsens ordförande. För en mer ingående
presentation av ledamöterna hänvisas tillwww.ratos.se.

Stämman valde vidare PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden t o m
nästa årsstämma.

Utdelning A- och B-aktier

Stämman beslutade om en ordinarie utdelning om 3,25 kr per aktie (3,25) av
serie A och B. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 18 april och
utbetalning beräknas ske den 21 april 2016.

Utdelning preferensaktier av serie C

Stämman beslutade att utdelning på utestående preferensaktier av serie C
intill årsstämman 2017, i enlighet med bolagsordningen, ska lämnas
kvartalsvis med 25 kr per preferensaktie av serie C, dock högst 100 kr.
Avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna fram till nästa årsstämma
beslutades till 13 maj 2016, 15 augusti 2016, 15 november 2016 och 15
februari 2017.

Återköp

Stämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om att, under tiden intill
nästa årsstämma, återköpa högst så många aktier att bolagets innehav av egna
aktier vid var tid inte överstiger sju procent av samtliga aktier i bolaget.
Vid efterföljande konstituerande sammanträde beslutade styrelsen att ge VD, i
samråd med ordföranden, ett mandat att genomföra återköp som överensstämmer
med det mandat som styrelsen fått från stämman.

Incitamentsprogram

Stämman beslutade att ställa ut högst 800 000 köpoptioner på återköpta
Ratos-aktier av serie B att överlåtas för en marknadsmässig premie till
nyckelpersoner inom Ratos. Dessutom fattade stämman beslut om överlåtelse av
högst 800 000 aktier i bolaget i samband med att lösen av ovan nämnda
optioner påkallas.

Därutöver beslutade stämman om ett kontantavräknat optionsprogram relaterat
till Ratos investeringar i innehav. Programmet kommer att genomföras genom
utställande av syntetiska optioner vilka nyckelpersoner inom Ratos ska äga
rätt att förvärva till en marknadsmässig premie.

Stämman beslutade även om överlåtelse av totalt högst 16 000 Ratos-aktier av
serie B till administrativ personal inom Ratos.

Bemyndigande om emission av B-aktier att användas vid förvärv

Stämman beslutade om ett bemyndigande till styrelsen att, intill nästa
årsstämma, i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot
kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission
av Ratos-aktier. Bemyndigandet omfattar totalt högst 35 miljoner aktier av
serie B.

Bemyndigande om emission av preferensaktier att användas vid förvärv

Stämman beslutade även om ett bemyndigande till styrelsen att, intill nästa
årsstämma, i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot
kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta besluta om nyemission
av preferensaktier av serie C och/eller serie D. Bemyndigandet ska omfatta
sammanlagt högst 1 250 000 preferensaktier av serie C och/eller D.

Vidare beslutade stämman om ändring av bolagsordningen för att möjliggöra
nyemission av preferensaktier av serie D samt att utdelning på
preferensaktier av serie C och/eller serie D som kan komma att emitteras före
årsstämman 2017 ska lämnas kvartalsvis med 25 kr per preferensaktie av serie
C och/eller serie D, dock högst 100 kr.

För ytterligare information:
Jonas Wiström, Styrelseordförande, 08-700 17 00
Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20

-----------------------------------------------------------------
| Kommande informationstillfällen från Ratos: |
| Delårsrapport januari-mars 2016 10 maj 2016 |
| Delårsrapport januari-juni 2016 19 augusti 2016 |
| Delårsrapport januari-september 2016 10 november 2016 |
-----------------------------------------------------------------
Ratos äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att
som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i
bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består
av bolagen AH Industries, Aibel, airteam, ArcusGruppen, Biolin Scientific,
Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, HENT, HL Display, Jøtul, KVD, Ledil,
Mobile Climate Control, Nebula, Serena Properties, Speed Group och TFS. Ratos
är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 16 000 medarbetare.

Pressmeddelande (PDF)
http://hugin.info/1180/R/2003820/739729.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Ratos via Globenewswire

HUG#2003820

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.