Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-06

Ratos: Kommuniké från Ratos årsstämma den 6 april 2017

Pressmeddelande 6 april 2017
Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2017 kl. 17.20 CET.

Ratos årsstämma hölls den 6 april 2017 på Skandiascenen på Cirkus i Stockholm.

Stämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och
koncernen för verksamhetsåret 2016. Stämman beviljade styrelseledamöterna och
verkställande direktörerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Val av styrelse och revisor m.m.

Stämman följde valberedningens förslag och beslutade att omvälja ledamöterna
Ulla Litzén, Annette Sadolin, Karsten Slotte, Charlotte Strömberg, Jan
Söderberg, Per-Olof Söderberg och Jonas Wiström. Jonas Wiström omvaldes till
styrelsens ordförande. För en mer ingående presentation av ledamöterna
hänvisas till www.ratos.se. Stämman beslutade om oförändrade arvoden till
styrelsen och utskotten i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman omvalde vidare PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden t o m
nästa årsstämma.

Utdelning A- och B-aktier

Stämman beslutade om en ordinarie utdelning om 2,00 kr per aktie av serie A
och B. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 10 april 2017 och
utbetalning beräknas ske den 13 april 2017.

Utdelning preferensaktier av serie C

Stämman beslutade att utdelning på utestående preferensaktier av serie C
intill årsstämman 2018, i enlighet med bolagsordningen, ska lämnas
kvartalsvis med 30 kr per preferensaktie av serie C, dock högst 120 kr.
Avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna fram till nästa årsstämma
beslutades till 15 maj 2017, 15 augusti 2017, 15 november 2017 och 15
februari 2018.

Återköp

Stämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om att, under tiden intill
nästa årsstämma, återköpa högst så många aktier att bolagets innehav av egna
aktier vid var tid inte överstiger sju procent av samtliga aktier i bolaget.

Incitamentsprogram

Stämman beslutade att ställa ut högst 800 000 köpoptioner på återköpta
Ratos-aktier av serie B att överlåtas för en marknadsmässig premie till
nyckelpersoner inom Ratos. Dessutom fattade stämman beslut om överlåtelse av
högst 800 000 aktier i bolaget i samband med att lösen av ovan nämnda
optioner påkallas. Optionsprogrammet är i enlighet med föregående års
program.

Därutöver beslutade stämman, i huvudsak i enlighet med föregående års beslut,
om ett kontantavräknat optionsprogram relaterat till Ratos investeringar i
portföljbolag. Programmet kommer att genomföras genom utställande av
syntetiska optioner vilka ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom
Ratos ska äga rätt att förvärva till en marknadsmässig premie. Det
kontantavräknade optionsprogrammet följer föregående års program, med vissa
förändringar.

Bemyndigande om emission av B-aktier att användas vid förvärv

Stämman beslutade om ett bemyndigande till styrelsen att, intill nästa
årsstämma, i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot
kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission
av Ratos-aktier. Bemyndigandet omfattar totalt högst 35 miljoner aktier av
serie B.

Bemyndigande om emission av preferensaktier att användas vid förvärv

Stämman beslutade även om ett bemyndigande till styrelsen att, intill nästa
årsstämma, i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot
kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta besluta om nyemission
av preferensaktier av serie C och/eller serie D. Bemyndigandet omfattar
sammanlagt högst 1 250 000 preferensaktier av serie C och/eller D.

Vidare beslutade stämman om ändring av bolagsordningen för att möjliggöra
nyemission av preferensaktier av serie D samt att utdelning på nya
preferensaktier av serie C och/eller serie D som kan komma att emitteras före
årsstämman 2018 ska lämnas kvartalsvis med 30 kr per preferensaktie av serie
C, dock högst 120 kr, och med 25 kr per preferensaktie av serie D, dock högst
100 kr.

Riktlinjer för lön och annan ersättning

Stämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.

Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets
hemsida, www.ratos.se.
För ytterligare information:
Jonas Wiström, Styrelseordförande, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef, 08-700 17 98
Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-mars 2017 8 maj 2017
Delårsrapport januari-juni 2017 17 augusti 2017
Delårsrapport januari-september 2017 14 november 2017
Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora
företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och
hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande
transaktioner. Ratos portfölj består av 17 nordiska medelstora bolag där
största branscher sett till omsättning är Konsumentvaror/Handel, Bygg och
Energi. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 14 100
medarbetare.

Pressmeddelande
http://hugin.info/1180/R/2094488/791987.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Ratos via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.