Du är här

2014-04-24

Rautaruukki Oyj Osavuosikatsaus 1-3/2014: Vertailukelpoinen liikevoitto edellisvuoden tasolla, erikoisterästen liikevaihto kasvoi 16 %

Rautaruukki Oyj Osavuosikatsaus 24.4.2014 klo 9.00

Rautaruukki Oyj Osavuosikatsaus 1-3/2014: Vertailukelpoinen liikevoitto
edellisvuoden tasolla, erikoisterästen liikevaihto kasvoi 16 %

Tammi-maaliskuu 2014 (1-3/2013)

- Saadut tilaukset olivat 560 milj. euroa (590).

- Vertailukelpoinen liikevaihto oli 581 milj. euroa (589).
- Raportoitu käyttökate oli 28 miljoonaa (37).
- Vertailukelpoinen liikevoitto oli 5 milj. euroa (4).
- Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli -11 milj. euroa (-4).
- Liiketoiminnan nettorahavirta oli -21 milj. euroa (22).

Arvio vuoden 2014 taloudellisesta kehityksestä:

Vertailukelpoisen liikevaihdon vuonna 2014 arvioidaan kasvavan vuoteen 2013
verrattuna. Vertailukelpoisen liikevoiton vuonna 2014 arvioidaan paranevan
vuoteen 2013 verrattuna.

-------------------------------------------------------------------
|AVAINLUVUT |
| 1-3/14 1-3/13 2013 |
|Vertailukelpoiset luvut |
|Vertailukelpoinen liikevaihto, Me 581 589 2 404 |
|Vertailukelpoinen liikevoitto, Me 5 4 39 |
|Vertailukelpoinen liikevoitto 0,8 0,8 1,6 |
| |
|liikevaihdosta, % |
|Vertailukelpoinen tulos ennen -11 -4 -1 |
| |
|veroja, Me |
| |
|Raportoidut luvut |
|Raportoitu liikevaihto, Me 581 590 2 405 |
|Raportoitu käyttökate, M€ 28 37 168 |
|Raportoitu käyttökate liikevaihdosta, % 4,8 6,4 7,0 |
|Raportoitu liikevoitto, Me -4 4 34 |
|Raportoitu tulos ennen veroja, Me -20 -4 -6 |
| |
|Liiketoiminnan nettorahavirta, Me -21 22 184 |
|Nettorahavirta ennen -36 7 101 |
| |
|rahoitusta, Me |
|Tulos/osake, e -0,14 -0,03 -0,10 |
|Sijoitetun pääoman tuotto (liukuva 12 kk), % 1,4 -4,1 1,8 |
|Sijoitetun pääoman tuotto -0,9 0,8 1,8 |
| |
|(annualisoitu), % |
|Nettovelkaantumisaste, % 74,1 72,4 68,5 |
|Omavaraisuusaste, % 44,4 44,3 45,0 |
|Henkilöstö keskimäärin 8 572 8 876 8 955 |
-------------------------------------------------------------------

Toimitusjohtaja Sakari Tamminen
:

"Huolimatta euroalueen ostopäällikköindeksien vahvistumisesta ja alueen
kokonaistuotannon kehityksen kääntymisestä positiiviseksi edellisen vuoden
lopussa Euroopan talouskehitys jatkui epävarmana vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä. Talouskasvua ennakoivat indikaattorit olivat kuitenkin
nousussa kaikissa euromaissa ennustaen käännettä parempaan. Suomen
valmistavan teollisuuden rakenteellisesta muutoksesta johtuen teräksen käyttö
on kuitenkin laskenut merkittävästi viime vuosien ajan. Tilanne
kotimarkkinallamme on huolestuttava.

Ukrainan kriisi ja sen kerrannaisvaikutukset Venäjän talouskasvuun eivät vielä
näkyneet merkittävästi Ruukin päivittäisessä liiketoiminnassa Ukrainassa tai
Venäjällä. Kriisin vaikutukset valuuttakursseihin aiheuttivat kuitenkin noin
8 miljoonan euron laskennallisen kurssitappion Ruukin rahoituskuluihin
katsauskaudella. Ukrainan epävakaa tilanne lisäsi epävarmuutta Venäjän ja
Suomen sekä koko Euroopan kasvunäkymiin ja sen lopullisia vaikutuksia on
vielä mahdotonta arvioida.

Ruukille tärkeistä markkinoista Ruotsin ja Norjan talouksien kasvu jatkui
euroaluetta nopeampana alkuvuonna. Rakentamisen aktiviteetti
päämarkkina-alueillamme jatkui matalalla tasolla myös ottaen huomioon
normaalin kausiluontoisuuden. Teräksen kysyntä kasvoi EU-alueella vuoden
ensimmäisellä neljänneksellä arviolta 3 % edellisvuodesta ja Euroopan
terästeollisuuden käyttöasteet nousivat hieman. Epävarmasta
suhdannetilanteesta sekä raaka-aineiden markkinahintojen laskusta johtuen
jakeluverkoston varastojen täydennykset jäivät kuitenkin odotettua
maltillisemmiksi, mikä vaikutti negatiivisesti terästuotteiden
hintakehitykseen.

Ruukin Teräsliiketoiminnassa sekä saadut tilaukset että liikevaihto olivat
edellisvuoden vastaavan jakson tasolla. Edellisvuodesta laskeneiden
keskimääräisten myyntihintojen negatiivista vaikutusta korjasivat etenkin
kasvaneet erikoisterästen tilaus- ja toimitusmäärät. Erityisen positiivista
kuluneessa neljänneksessä oli, että erikoisterästen liikevaihto kasvoi 16 %
edellisvuodesta sekä 5 % edellisestä neljänneksestä. Euroopan ulkopuolisilla
markkinoilla tiettyjen kehittyvien maiden valuuttojen heikentyminen vaikutti
negatiivisesti erikoisterästen tilausvirran arvoon.

Kehitys rakentamisen liiketoiminnoissa jatkui kaksijakoisena myös vuoden
ensimmäisellä neljänneksellä. Kokonaisuudessaan Rakentamisen tuotteiden
kysyntä oli markkinatilanne huomioon ottaen varsin hyvällä tasolla.
Erityisesti kattotuotteiden saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat
selvästi edellisvuodesta. Kysyntä liike- ja toimitilarakentamisessa
erityisesti Suomessa oli edelleen heikkoa, mikä näkyi Rakentamisen projektien
saatujen tilausten ja liikevaihdon merkittävänä laskuna. Myös Ruotsissa ja
Norjassa asiakkaiden liike- ja toimitilarakentamisen investointipäätökset
viivästyivät.

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 5 miljoonaa euroa. Huolimatta
terästuotannon hyvästä käyntiasteesta sekä positiivisesta erikoisterästen
suhteellisen osuuden kehityksestä, edellisvuoden vastaavan ajanjakson
liikevoitosta jäätiin terästuotteiden selvästi laskeneiden keskihintojen
vuoksi. Teräsliiketoiminnan vertailukelpoinen liikevoitto oli kuitenkin 12
miljoonaa euroa positiivinen tässä vaikeassa markkinatilanteessakin eli
toteutettujen kustannussäästöohjelmien alkuperäisten tavoitteiden mukainen.
Rakentamisen tuotteet teki nollatuloksen kausiluonteisesti vaikealla
ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mikä oli tässä markkinatilanteessa hyvä
suoritus. Rakentamisen projektien liiketulos oli kuitenkin edelleen
negatiivinen, mihin oli syynä odotettua matalampi projektivolyymi. Konsernin
kassavirta oli 21 miljoonaa euroa negatiivinen johtuen 44 miljoonan euron
sitoutumisesta nettokäyttöpääomaan. Konsernin nettovelat nousivat hieman
vuoden 2013 lopusta ja olivat 731 miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste oli
74,1 %.

Erikoisterästen kasvua haettiin katsauskaudella solmimalla uusia asiakkuuksia,
tuomalla markkinoille uusia tuotteita ja sovelluskohteita sekä laajentumalla
uusille markkina-alueille. Tulokset alkoivat näkyä edellisvuoteen verrattuna
kasvaneina tilaus- ja toimitusmäärinä monille markkina-alueille.
Erikoisterästuotteiden osuus Teräsliiketoiminnan liikevaihdosta nousi
edellisvuoden vastaavan kauden 30 %:sta 35 %:iin. Tavoitteena on kasvattaa
erikoisterästuotteiden vuotuinen myynti 850 miljoonaan euroon vuonna 2015
(2013: 558 miljoonaa euroa).

Rakentamisen liiketoiminnoissamme jatkamme valitulla energiatehokkaan
rakentamisen strategialla. Rakentamisen tuotteissa asemamme
päämarkkinoillamme on hyvä ja haemme kannattavaa kasvua etenkin
energiatehokkaista rakentamisen komponenteista sekä asuinrakentamisen
kattotuotteista. Keskeistä on koko rakennuksen elinkaarenaikaista
energiatehokkuutta parantavien komponenttien ja ratkaisujen kehittäminen.
Alkuvuonna toimme markkinoille omakotitaloihin uusia aurinkolämpötuotteita,
joiden myynti on lähtenyt hyvin käyntiin. Korjausrakentaminen tuo heikossakin
markkinatilanteessa kasvumahdollisuuksia rakentamisen tuotteille.
Rakentamisen projekteissa päätavoitteemme on edelleen kannattavuuden
parantaminen paremman projektinhallinnan ja kustannustehokkaamman
valmistuksen kautta.

Odotamme teräksen kysynnän piristyvän hieman vuonna 2014. Kysynnän kasvua
rajoittavat kuitenkin edelleen teräsmarkkinoiden ylikapasiteetti sekä
kehittyvien maiden hidastunut talouskasvu. Erikoisterästen kysynnän odotamme
kasvavan standardituotteita selvästi nopeammin etenkin Euroopan
ulkopuolisilla markkina-alueilla. Rakentamisen kasvun ennakoimme elpyvän
maltillisesti useilla Ruukille keskeisillä markkina-alueilla vuonna 2014,
vaikkakin hyvin matalalta tasolta.

Arvioimme vertailukelpoisen liikevaihdon vuonna 2014 kasvavan vuoteen 2013
verrattuna ja vertailukelpoisen liikevoiton vuonna 2014 paranevan vuoteen
2013 verrattuna.

SSAB ja Rautaruukki tiedottivat 22.1.2014 suunnitelmasta yhdistää yhtiöt
SSAB:n Rautaruukin osakkeenomistajille tekemällä julkisella
osakevaihtotarjouksella, jota Rautaruukin hallitus suosittelee omistajilleen.
Rautaruukin hallitus on 26.3.2014 julkaistussa lausunnossaan suositellut
osakkeenomistajille tarjouksen hyväksymistä. Rautaruukin suurin
osakkeenomistaja, Solidium Oy, joka omistaa 39,7 % kaikista Rautaruukin
osakkeista, on sitoutunut hyväksymään vaihtotarjouksen. Tarjousaika alkoi
14.4.2014 ja päättyy 12.5.2014, ellei tarjousaikaa jatketa. Uskon, että
Ruukin ja SSAB:n yhdistyminen antaa loistavan mahdollisuuden jatkaa
kustannusrakenteen rationalisointia ja luoda uusi pohjoismainen ja globaali
teräsyhtiö. Myös rakentamisen liiketoiminnoissa on synergiapotentiaalia, mikä
tarjoaa lisäksi mahdollisuuden kannattavaan kasvuun."

Rautaruukki Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2014 on kokonaisuudessaan
tämän tiedotteen liitteenä.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Sakari Tamminen, puh. 020 592 9075

Talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Hietanen, puh. 020 592 9030

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle
Englanninkielinen yhdistetty analyytikko- ja mediatilaisuus järjestetään
24.4.2014 klo 10.30 osoitteessa Ruukki, Suolakivenkatu 1, 00810 Helsinki.

Tiedotustilaisuutta ja toimitusjohtajan katsausta voi seurata suorana
webcast-lähetyksenä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.ruukki.fi/Sijoittajat klo 10.30 alkaen. Tilaisuuteen voi osallistua myös
puhelinkonferenssin kautta soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua
numeroon:
+44 207 162 0025 (soitot ulkomailta)
+358 9 2313 9201 (soitot Suomesta)
Tunnus: 943088

Webcast-tallenne on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla viimeistään klo 16.00
lähtien. Puhelinkonferenssin nauhoitus on kuunneltavissa 2.5.2014 asti
numerossa:
+44 20 7031 4064 (soitot ulkomailta)
+358 9 2314 4681 (soitot Suomesta)
Tunnus: 943088

Rautaruukki Oyj
Taina Kyllönen

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.