Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-29

Raybased: Bokslutskommuniké för 2015-01-01 till 2015-12-31

Då resultaträkningen på sidan 5 inte var komplett kommer här en ny
utgåva.

· Faktureringen under perioden uppgick till 484,8 KSEK (0 KSEK) en
ökning med 484,8 KSEK.

· Resultatet efter skatt för perioden uppgår till -759,3 KSEK
(-948,3 KSEK) en förbättring med 189,1 KSEK.

· Resultatet per aktie för perioden uppgår till -0,23 SEK (-722,27
SEK) 5,428 milj aktier (1313 aktier).

Händelser under perioden

· Raybased AB har under året genomfört tre nyemissioner. En i
februari 2015 med emissionsvolymen 0,660 MSEK, en i juli 2015 med
emissionsvolym 4,063 MSEK och en i december 2015 med emissionsvolym
9,352 MSEK. Den senare i samband med att Raybased AB introducerades
på AktieTorget.

· Ytterligare finansiering erhölls av Statens Energimyndighet genom
beslut i december att bevilja Raybased ca. 5,5 MSEK i ett så kallat
mjukt stöd.

· Ny styrelse tillsattes vid ordinarie årsstämma med fokus på att sätta Raybaseds produkter på marknaden.

· Avsiktsförklaring med Bravida om samarbete inom områdena
energieffektivisering, utökad funktionalitet, driftssäkerhet och
marknad.

· En pilotinstallation i en fastighet i Trollhättan genomfördes
under det fjärde kvartalet. Fastigheten, på ca 800 m², ägs av det
kommunala bolaget Trollhättan Tomt AB. avsikten är att minska
fastighetens energibehov samt att sänka driftkostnaderna med minst 30
%.

Installationen utförs av Bravida.
· Tillsättande av ny VD.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Raybased introducerades på Aktietorget den 8:e januari.
· Kommersiellt avtal med Plusfastigheter rörande installation av
Raybased system.

· Förstärkning av organisationen i form av utökad personalstyrka
inom försäljning, projektledning och produktutveckling.

· Start av marknadsföring och försäljning av företagets system och
produkter med deltagande på fastighetsmässan i Malmö.

Raybaseds organisation har under 2015 intensifierat utveckling och
färdigställande av företagets första produkter. Utvecklingsarbetet
har bestått av framtagande av såväl hård- som mjukvara. Raybaseds
system består av en avancerad mjukvara som styr olika funktioner via
Raybaseds "puckar". Med input från Raybaseds sensorer kan regleringen
optimeras ytterligare.

Organisationen förstärktes under fjärde kvartalet i samband med att
bolaget tillsatte Lars Granbom som VD. Antalet personer som arbetar
med marknad, försäljning och utveckling har utökats. Arbetet med att
förstärka organisationen kommer att fortsätta under kommande
månaderna.

Produktionen av prototyper startats hos utvalda underleverantörer.
Tester på de i systemet ingående produkterna har utförts i
laboratoriemiljö och i installationer i verklig miljö. Förberedande
tester för att certifiera produkterna har utförts med mycket bra
resultat. CE-märkningen kommer att vara klar inom kort.

Aktiviteterna kring att marknadsföra Raybaseds produkter har
intensifierats. I dagsläget förs ett antal mycket intressanta
affärsdiskussioner med ägare av fastigheter inom olika
fastighetssegment. Intresset av att kunna övervaka och styra
fastigheter är stort. I och med att Raybaseds system på ett unikt
sätt möjliggör integrering av fastighetens alla olika funktioner kan
fastighetsägaren göra väsentliga besparingar i energiåtgång, drift
och underhåll. Raybased upplever därför ett mycket stor intresse från
fastighetsägare som vill utnyttja bolagets produkter för att, inte
bara sänka kostnader, utan även öka fastigheternas värde.

Raybaseds produkter har även fått ett mycket stort intresse från
forskare och experter inom energioptimering, klimat- och
ljusstyrning. Bedömningen är att systemet ger goda möjligheter

att uppnå omfattande miljövinster genom optimering av energianvändning
samt goda möjligheter till förbättringar i den upplevda vardagliga
arbets-och boendemiljön.

Företagets ledning och styrelse ser mycket positivt på företagets
fortsatta utveckling.

Uppgifter om bolaget

Bokslutskommunikén avges av VD Lars Granbom efter bemyndigande från
styrelsen.

Frågor beträffande rapporten besvaras av Lars Granbom, 0703-196530 och
av

Jonny Sandberg 0708-287470.

Någon utdelning föreslås ej.

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets
revisorer.

Årsredovisning för 2015 kommer att publiceras den 6 april 2016 på
AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se samt på bolagets hemsida
www.raybased.com

Årsredovisningen kommer att vara tillgänglig i tryckt form 2 veckor
före bolagets årsstämma den 27 april.

Ordinarie årsstämma hålls i Trollhättan den 27 april 2016, kl 13.30.

Kvartalsrapporter för 2016 beräknas föreligga

Q1 den 31 maj

Q2 den 31 augusti

Q3 den 30 november

Preliminär bokslutskommuniké för 2016 beräknas föreligga den 28
februari 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/raybased/r/bokslutskommunike-for-2015-01-01-ti...
http://mb.cision.com/Main/13507/9926293/483036.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.