Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-17

Raybased: Bokslutskommuniké 2019

1/10 - 31/12 2019
Koncernens nettoomsättning uppgick till 338,2 KSEK. Under 2018 bedrevs
verksamheten enbart i moderbolaget vars nettoomsättningen uppgick
till 208,4 KSEK. En ökning med 129,8 KSEK.

Koncernens resultat efter skatt uppgick till -3337,5 KSEK.
Moderbolagets motsvarande resultat 2018 uppgick till -3101,1 KSEK.
Ett försämrat resultat med 236,4 KSEK.

Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,14 SEK. Moderbolagets
resultat per aktie under 2018 uppgick till -0,23 SEK.

1/1 - 31/12 2019
Koncernens nettoomsättning uppgick till 1710,8 KSEK. Under 2018
bedrevs verksamheten enbart i moderbolaget vars nettoomsättning
uppgick till 1019,9 KSEK. En ökning med 690,9 KSEK.

Koncernens resultat efter skatt uppgick till -10751,3 KSEK.
Moderbolagets motsvarande resultat 2018 uppgick till -10098,2 KSEK.
Ett försämrat resultat med 653,1 KSEK.

Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,48 SEK. Moderbolagets
motsvarande resultat 2018 uppgick till -0,95 SEK.

Antalet aktier vid periodens utgång uppgick till 24.555.476 st
(13.641.837 st) en ökning med 10 913 639 aktier.

Väsentliga händelser under 2019

· Enligt avtal med Techstars LLC överförde Raybased AB sin operativa
verksamhet och sina immateriella tillgångar till dotterbolaget
Raybased Proptech AB. Överföringen är ett led i den förändring av
koncernstrukturen som tidigare informerats om.

· Raybased fick genom Brofund Group AB och Kvarnvreten Fastighets AB
nya industriella ägare med ett långsiktigt investeringsperspektiv.
Två kapitalstarka ägare med stort intresse för digitala tjänster,
hållbar fastighetsförvaltning, minskade CO2-utsläpp i byggnader samt
förbättrat inomhusklimat för hyresgäster. Krav och behov som
accelererar allt snabbare i fastighetsbranschen.

· Raybased vidareutvecklade sin unika trådlösa teknik från lösningar
med hög teknisk komplexitet och hårdvara till förenklade och
standardiserade tjänster. Tjänsterna bygger på ett stort generiskt
behov hos fastighetsägare att både minska energiförbrukningen och
effektivisera driften med hjälp av skalbara, enkla och trådlösa
PropTech-tjänster.

· Raybased tecknade ramavtal med Castellum Väst AB om avrop för
leverans och installation av bland annat tjänsten METERING as a
Service (MaaS). Avtalet omfattar Castellum Västs drygt 200
fastigheter, vilka är en del av Castellum koncernens 647 fastigheter.

VD har ordet
Under 2019 har Raybased vidareutvecklat stora delar av företagets
affärsmodell. Tidigare har Bolaget erbjudit kundlösningar med hög
komplexitet och hårdvara till att nu erbjuda fastighetsägare enkla,
digitala och standardiserade tjänster inom fastighetsdrift och
energioptimering. Vår unika trådlösa teknik och förändrade inriktning
möter fastighetsbranschens accelererande behov av digitala, skalbara
lösningar som möjliggör energibesparing, lägre kostnader, minskade
CO2-utsläpp, bättre inomhusklimat och service för hyresgästerna.

Under hösten lanserade vi vår första tjänst "Metering as a Service",
kallad MaaS. Tjänsten kopplar upp elmätare,

vattenmätare etc i en fastighet och hämtar automatiskt och trådlöst
data från mätarna. Tjänsten ersätter en dyr och manuell avläsning med
en helt digitaliserad arbetsprocess. Under sommaren gjorde vi våra
första MaaS-affärer och i oktober tecknades ett ramavtal med
Castellum Väst AB.

Nyligen installerade vi version 2.0 av den trådlösa MaaS-läsaren som
förkortar och förenklar installationstiden genom en "Plug & Play"-
funktionalitet. Den nya läsaren förbättrar också lönsamheten i
tjänsten.

Vi arbetar nu vidare med nästa tjänst "Temperature as a Service"
(TaaS). Tjänsten omfattar en kombinerad temperatur- och
luftfuktighetssensor som enkelt placeras i varje lägenhet/lokal. TaaS
visualiserar grafiskt temperaturen i alla lägenheter/lokaler i
byggnaden, temperaturen utomhus samt visar information från
fjärrvärmesystemet. Med hjälp av TaaS kan driftteknikern enkelt
justera in värmen, spara energi och minska CO2-utsläpp.

Intresset ökar även för våra individuellt anpassade kundlösningar.
Under 2019 genomförde vi bland annat AccobiaFlux projektet med
Norefjell Ski & Spa i Norge. Lösningen innebär att hotellrummens
värme och kyla styrs automatisk utifrån bokningsläget. När ett rum
bokas ställer vårt system in rätt temperatur till gästens ankomst och
sänker värmen när gästen checkar ut. Systemet larmar dessutom om
rummet lämnats med öppet fönster/balkongdörr. Projektet kommer att
färdigställas under våren 2020 och diskussioner om vidareutveckling
inledas.

Raybased är väl positionerat i den konsolideringsprocess som pågår
inom PropTech branschen. Mycket tack vare våra unika trådlösa enheter
som både hämtar in information, styr driftfunktioner och parallellt
möjliggör våra standardiserade servicetjänster. Tillsammans med våra
ankarfinansiärer vill vi ta en ledande position i den konsolidering
som pågår på marknaden och intressanta dialoger har redan inletts.
Proptechbranschen måste tillsammans med fastighetsägare möta
samhällets krav på ökade energibesparingar och minskade utsläpp. Hela
40 % av världens samlade CO2-utsläpp härrör från byggnader!

Efterfrågan på Proptechtjänster ökar inte bara i Sverige utan i hela
Europa och Nordamerika. Vår delägare, den amerikanska acceleratorn,
TechStars LLC agerar som rådgivare och dörröppnare vid en expansion
utomlands.

Raybased har under 2019 lagt grunden för sin expansion och nått
viktiga mål, dock inte alla. Under 2020 skall vi öka försäljningen.

Jonas Almquist
VD, Raybased Holding AB
Händelser under 2019
2019-12-10
Raybased tecknade avtal med Kvarnvreten Fastigheter
Avtalet avser leverans av tjänsten Temperature as a Service (TaaS)
till två av Kvarnvretens 25 bostadshus i Västerås. Ordervärdet uppgår
till ca 135 000 kronor.

2019-12-03
Raybased i ny Proptech-affär med Castellum
Castellum Väst gör avrop mot det nyligen ingångna ramavtalet mellan
Raybased och Castellum. Affären omfattar Raybaseds tjänst METERING as
a Service (MaaS), ordervärdet beräknas till 230 000 SEK och löper
över fem år.

2019-11-01
Raybased AB överför verksamheten till Raybased Proptech AB och tecknar
avtal med Techstars LLC

Raybaseds styrelse har den 1 november 2019, tecknat avtal om
överlåtelse av moderbolagets verksamhet och immateriella tillgångar
till dotterbolaget Raybased Proptech AB. Överföringen är ett led i
den förändring av koncernstrukturen som tidigare informerats om.

2019-10-22
Raybased tecknade ett ramavtal med Castellum Väst
2019-09-09
Raybased tecknade avtal med Kvarnvreten Fastigheter
Raybased har tecknat avtal om samarbete med AcobiaFLUX, som är en
totalleverantör av IT & automation till Industri, Infrastruktur och
Fastighet. Som underleverantör erhåller Raybased en första order värd
ca 380 000 SEK för leverans till Norefjell Ski & Spa i Norge.

2019-09-04
Raybaseds affärsutvecklingschef Michael Odälv köpte 190 000 aktier i
Bolaget

2019-08-28
Den 28/8 genomförde Raybased en riktad nyemission av ett tvåårigt
konvertibellån till Grundstenen, dotterbolag till Kvarnvreten
Fastighets AB om 5,0 miljoner kronor

2019-08-19
Den 19/8 genomförde Raybased en riktad nyemission av ett tvåårigt
konvertibellån till Brofund Group om 5,0 miljoner kronor

2019-08-13
Raybased genomförde den13/8 en extra bolagsstämma
2019-07-22
Raybaseds VD Jonas Almquist köpte den 22/7 400.000 aktier i bolaget.
Aktierna köptes till kursen 1,20 SEK per aktie och affären uppgick
totalt till 480 000 SEK. Affären genomfördes utanför marknadsplats.
VD innehar nu 1,15 miljoner aktier, vilket motsvarar 4,7 procent av
Bolaget.

2019-06-1
Brofund Group blir Raybaseds största enskilde ägare.
2019-05-29
Raybased tecknade Proptech-avtal med Corem Property Group.
2019-05-29
Raybased tecknade stort Proptech-avtal med Castellum.
2019-05-23
Raybased Proptech AB bildades som ett dotterbolag till Raybased AB
2019-04-03
Raybased förstärkte sin organisation och tillsatte Michael Odälv som
chef för affärsutveckling. Michael har lång erfarenhet av ledande
positioner, bland annat som Vice VD och Global Säljchef på Kvaser och
VD på Arccore.

2019-03-07
Raybased valde ny styrelse
Omvalda blev Lars Elmberg, Lennart Olving och Klas Gustafsson. Nyvalda
blev Ulrika Steiner och Sverker Littorin

2019-03-04
Raybased genomförde en garanterad företrädesemission
Totalt inbringade företrädesemissionen 19 644 550 SEK före
emissionskostnader.

2019-02-13
Raybased fick en order av Profi fastigheter.
Med Raybaseds system får Profi en enkel väg framåt att automatisera
avläsningen av samtliga mätare i sitt bestånd. Ordervärdet är på
drygt 150 000 kronor.

2019-01-21
Raybased genomförde den första installationen med Raybaseds
komponenter hos National Homes i Toronto, Canada. Installationen
består av ett antal sensorer och controllers, som ska registrera
temperaturer i National Homes huvudkontor.

2019-01-14
Raybaseds radioteknik blev godkänd i USA och Kanada. Raybased har
låtit Intertek genomföra omfattande prov av den radioteknik som
används för Smart Controller och Multisensor. Provningen har
avslutats med godkänt resultat enligt gällande internationella
standarder och med de speciella krav som gäller i USA och Kanada.

2019-01-11
Raybased lanserade ett nytt kraftfullt konfigurationsverktyg.
Övrig fakta
Bokslutskommunikén avges av VD Jonas Almquist efter bemyndigande från
styrelsen.

Frågor beträffande rapporten besvaras av Jonas Almquist, Tel: 0702-583
888, E-mejl: jonas.almquist@raybased.com

Någon utdelning föreslås ej.
Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets
revisorer.

Årsredovisning för 2019 kommer att publiceras den 7 februari 2020 på
Spotlights hemsida;

www.spotlightstockmarket.com, samt på bolagets hemsida;
www.raybased.com

Ordinarie årsstämma hålls i Göteborg den 6 mars 2020
Finansiella rapporter för 2020 beräknas föreligga:
Delårsrapport 1: 2020-05-29
Halvårsrapport: 2020-08-28
Delårsrapport 3: 2020-11-27
Preliminär Bokslutskommuniké för 2020 beräknas föreligga den 29
januari 2021.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/raybased/r/bokslutskommunike-2019,c3010513
https://mb.cision.com/Main/13507/3010513/1175688.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.