Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-31

Raybased: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 909,0 kSEK
(484,8 kSEK helåret 2015).

Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -2 089,0 kSEK
(-1 281,2 kSEK helåret 2015).

Resultatet per aktie under perioden uppgick till -0,38 SEK
(-0,24 SEK helåret 2015) och antalet aktier uppgick till 5,428 Milj
aktier

(5,428 Milj aktier).
VD-kommentar

Året som började med en rivstart har fortsatt i hög takt. Under det
andra kvartalet har bolaget haft ett stort fokus på att testa
installationer och funktioner hos kund samt att förbereda produkterna
för volymproduktion. Raybased har under våren och sommaren utfört ett
antal intressanta installationer där vi bland annat testat
integration mot andra system för fastighetautomation. Testerna har
varit givande och lyckade både för Raybased och våra kunder. Då
systemet är uppbyggt med en avancerad mjukvara ges stora möjligheter
att integrera mot både befintliga och nya system för
fastighetsautomation samt att addera nya funktioner. Arbetet med att
möjliggöra integration med andra system och införande av ny
funktionalitet kommer därför att fortsätta kontinuerligt och på så
sätt generera möjligheter att nå nya marknadssegment.

Tack vare vårt intensiva arbete med marknadsföring och försäljning
under vintern och våren har vi haft ett stort antal möten och
diskussioner med såväl stora som små fastighetsägare och förvaltare.
För att klara av det ökande intresset har vi under våren rekryterat
ny personal med ansvar för kundsupport och service samt under
sommaren rekryterat ny personal för att ytterligare förstärka
Raybaseds organisationen inom sälj. Vi går nu in i höstens arbete med
ökat fokus på försäljning och support till våra kunder.

Arbetet med att starta volymproduktion har påbörjats tidigare än
planerat och varit intensivt under andra kvartalet. Tillverkare av
gjutna plastdetaljer har valts och utfallsproven har testats med
godkänt resultat. Vi har även haft diskussioner med underleverantörer
av elektronikproduktion och tillsammans med dessa tagit fram material
och dokumentation för att starta produktion efter sommaren. Vi har
varit mycket noga med kvaliteten på underlagen, då produktion i hög
volym kan bli mycket kostsamt vid eventuella fel eller misstag. Våra
krav på den valda underleverantören är höga och kommer givetvis att
följas upp under arbetets gång. Val av underleverantör för produktion
i höga volymer kommer att ske under kvartal 3, vilket är tidigare än
planerat.

Samarbetet med Bravida fortsätter enligt plan. Målet med samarbetet är
att sprida kunskapen till Bravidas personal om hur Raybased produkter
fungerar i praktiken. Med ökad kunskap hos Bravidas installatörer
kommer vi att kunna dra full nytta av Bravidas ca. 160 lokalkontor i
Sverige samt Bravidas ledande ställning i Norden. Arbetet med att
utbilda Bravidas personal pågår för fullt och vi utför kontinuerligt
gemensamma säljbesök. Resultaten av samarbetet har börjat ge positiva
resultat och båda parter är nöjda. Bravida kommer även under hösten
att installera Raybased system i tre av deras kontor.

Ytterligare samarbeten är under förhandling. Raybased för djupa
diskussioner med ett globalt bolag angående samarbete kring en
molnbaserad IoT-plattform, i vilken Raybaseds produkter och system
passar mycket bra. Samarbetet ger Raybased stora möjligheter till nya
kundanpassade funktioner på global basis och en ökad synlighet på
marknaden. Mer information kring samarbetet kommer att offentliggöras
inom kort.

Raybased har efter periodens slut även inlett diskussioner med ett
europeiskt bolag angående samarbete. Intresset för Raybaseds
produkter är stort och förväntningarna höga från det europeiska
bolaget. Mer information kring eventuella avtal och projekt kommer
att offentliggöras under hösten och vintern.

Vidare har Raybased, efter periodens slut, utvecklat en systemlösning
för så kallat särskilt boende. Detta har varit möjligt genom att ett
antal funktioner har specificerats för att fungera som stöd för de
boende. Lösningen kommer främst att marknadsföras till kommuner och
landsting.

Sammantaget ytterligare ett intressant och framgångsrikt kvartal där
vi, helt enligt plan, ytterligare förstärkt grunden för Raybaseds
produkter och system. Vi har ett fortsatt stort och ökande intresse
från branschen och vi har därför förstärkt vår organisation för att
kunna möta detta. Jag ser med tillförsikt och spänning fram emot det
fortsatta arbetet med att föra ut Raybaseds produkter på en
världsmarknad. Vi följer fortsatt vår framtagna plan och är fullt
övertygade om att vi kommer att nå de förväntningar som våra kunder
och aktieägare har på oss.

Händelser under perioden

· Mindre order från TWL Väst angående energimätning
· Första order från Westcoast Windows
· Samarbete med ett större fackförbund med avsikten att hjälpa
förbundet att bli en grönare fastighetsägare

· Invigning av pilotprojektet Vitsippan, stort intresse från
branschen och media

· Raybased's produkter CE-märkta
· Inlett diskussioner med ett globalt företag gällande djupare
samarbete kring så kallade molntjänster

· Verktyg för produktion av plastskal har beställts och
utfallsprover är testade och godkända

· Förhandlingar med underleverantör av elektronikproduktion
· Anställning av kundprojektledare
Viktiga händelser efter periodens utgång

· Inledande diskussioner med europeiskt bolag inom energioptimering
· Fortsatta diskussioner med fastighetsägare gällande nya projekt
· Fortsatta avtalsdiskussioner med ett globalt företag gällande
djupare samarbete kring så kallade molntjänster

· Fortsatta förhandlingar med underleverantör av produktion
· Förstärkning av försäljningsorganisationen
Övriga uppgifter

Bokslutskommunikén avges av VD Lars Granbom efter bemyndigande från
styrelsen.

Frågor beträffande rapporten besvaras av: Lars Granbom, 0703 19 65 30
samt Lennart Olving, 0703 19 48 00

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets
revisorer.

Jämförelsetabeller från tidigare år finns ej, då periodisering
tidigare endast skett per årsbokslut.

Periodisering per kvartal har utförts med start den 1/1 - 2016.
Kvartalsrapporten kommer att publiceras den 31 augusti 2016 på
AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se samt

på bolagets hemsida www.raybased.com.
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/raybased/r/delarsrapport-1-januari---30-juni-2...
http://mb.cision.com/Main/13507/2068590/555582.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.