Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-22

Raybased: Raybased expanderar - genomför garanterad företrädesemission

Raybased expanderar och genomför en garanterad företrädesemission på
högst 24,6 MSEK (Företrädesemissionen).

Världens alla byggnader behöver uppgraderas. De behöver göras SMARTA.
En SMART byggnad är mer:

· produktiv, genom att människorna i byggnaden får rätt
inomhusklimat,

· energieffektiv, då alla fastighetssystem kan mätas och styras.
Energi används där den behövs, när den behövs,

· lättskött, genom att fel kan förebyggas och rapporteras från
systemet. Behovet av fastighetsskötarens ronderingar och tid för
felsökning minimeras. All väsentlig information om fastigheten kan
avläsas enkelt och översiktligt i mobilen,

· hållbar, när energiförbrukningen sänks och livslängden på
fastighetsutrustningen ökar så sjunker utsläppen av CO2.

Raybased gör fastigheter SMARTA, enkelt och kostnadseffektivt. Precis
som förut är målet att bli ett globalt teknologi- och tjänstebolag
inom trådlösa system för fastighetsstyrning. Vår affärsidé är att
göra fastigheter SMARTA, enkelt.

Syftet med emissionen är att:

· Accelerera försäljningen i Sverige
· Genomföra alla nödvändiga EU-certifieringar av våra produkter
· Förbereda bolaget för den nordamerikanska marknaden
· Vidareutveckla vår mjukvaruplattform, Raybased On-line

För att skala upp försäljningen i Sverige kommer
marknadsorganisationen att utökas. Under 2018 har Raybased tagit en
rad viktiga steg framåt för att kunna bredda sin marknadsbearbetning
med hjälp av partnerförsäljning. En förutsättning för detta är vårt
nyligen lanserade konfigurationsverktyg som gör det enkelt för
partners att projektera och installera ett Raybasedsystem.

På grund av den nya strikta EU lagstiftningen, den reviderade "Energy
Performance of Buildings Directive" (EPBD) kommer behovet av
kostnadseffektiva lösningar som gör nya och befintliga fastigheter
SMARTA att öka. Raybaseds system för styrning av fastigheter är
trådlöst, vilket innebär stora besparingar jämfört med traditionella
system som är beroende av enorma mängder kabel. Raybased kommer under
2019 att genomföra alla nödvändiga EU-certifieringar för våra
produkter.

I samarbete med Colliers, Clean Tech Hub och Techstars i nordamerika
kommer Raybased ta ytterligare steg för att göra bolaget redo för en
marknadsintroduktion på dessa marknader.

Genom att erbjuda kunderna bra mjukvarulösningar som effektiviserar
deras vardag säkrar Raybased positiva långsiktiga kundrelationer och
långsiktiga kassaflöden. Vi kommer därför arbeta med att
vidareutveckla vår mjukvaruplattform.

Emissionslikviden är även avsedd att möjliggöra kundanpassad
vidareutveckling och kostnadsoptimering av mjuk- och hårdvara och att
täcka övriga löpande rörelsekostnader, samt till en begränsad del för
skuldamortering.

"Den vanligaste anledningen till att en fastighetsägare tvekar till
att göra en fastighet SMART är att det historiskt har varit krångligt
och dyrt. Krångligt för att systemen har varit svårprogrammerade och
oflexibla, samt dyra för att man har varit tvungen att dra kablar
mellan varje mätare, element, ventil etc för att kunna styra
fastigheten på ett effektivt vis. Raybased minimerar detta genom att
systemet är trådlöst och mycket flexibelt. Många kan mäta t ex
temperatur trådlöst men ingen kan i dagsläget STYRA alla system i en
fastighet trådlöst. Raybased gör fastigheter SMARTA, enkelt", säger
Jonas Almquist, VD Raybased.

Baserat på bemyndigandet från årsstämman den 2 mars 2018 har styrelsen
den 22 januari 2019 beslutat att genomföra en nyemission av aktier
med företrädesrätt för befintliga aktieägare och möjlighet för
allmänheten att teckna aktier utan företrädesrätt.
Företrädesemissionen omfattar högst 13 641 837 aktier innebärande en
aktiekapitalhöjning om 2 046 275,55 kr vid full teckning.
Emissionslikviden uppgår till högst 24,6 MSEK. Teckningsperioden
infaller mellan den

8 och 22 februari 2019. En (1) innehavd aktie på avstämningsdagen den
1 februari 2019 ger rätt till teckning av en (1) ny aktie till en
kurs om 1,80 SEK.

Emissionen är garanterad till 80 % av det totala emissionsbeloppet på
högst 24,6 MSEK genom garantier och teckningsförbindelser.

Investerare erbjuds härmed att teckna aktier enligt följande villkor:
· Sista dagen för handel med aktien inklusive rätt till
teckningsrätter är den 30 januari 2019.

· Första dag för handel med aktien exklusive rätt till
teckningsrätter är den 31 januari 2019.

· Rätt att teckna aktier skall tillkomma bolagets aktieägare per
avstämningsdagen fredagen den 1 februari 2019. För en (1) befintlig
aktie i Raybased äger aktieägarna rätt att teckna en (1) nya aktie.

· Datum för offentliggörande av memorandum är den 7 februari 2019.
· Teckning av aktier skall ske från och med den 8 februari 2019 till
och med den 22 februari 2019.

· Teckningskursen skall vara 1,80 kronor per aktie.
· Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight från och
med den 8 februari till och med den 20 februari 2019.

· Handel med BTA sker från och med den 8 februari fram till och med
att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

· Offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen sker kring 4
mars 2019.

· Betalning för tecknade aktier med utnyttjande av teckningsrätter
skall ske genom samtidig betalning under teckningsperioden och vid
teckning utan teckningsrätter senast enligt det betaldatum som
framgår av separat utsänd avräkningsnota.

· Vid full teckning tillförs bolaget högst 24,6 MSEK före
emissionskostnader. De nya aktierna skall medföra rätt till
vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som
infaller närmast efter det att företrädesemissionen har registrerats
hos Euroclear Sweden AB.

· För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av
teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta
belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av
teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske enligt följande:

I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd
av teckningsrätter oavsett om tecknaren var aktieägare på
avstämningsdagen eller inte och vid överteckning, i förhållande till
det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av
aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd
av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut
ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som
var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske,
genom lottning.

I sista hand ska återstående aktier tilldelas de, som ingått
garantiavtal med Bolaget i Företrädesemissionen i enlighet med deras
garantiåtaganden.

VD, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre
justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av
beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Mer information lämnas av:
Jonas Almquist Lennart Olving
VD, Raybased AB (publ) Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88 Telefon: +46 703 19 48 00
jonas.almquist@raybased.com lennart.olving@raybased.com

Mer information lämnas av:
Jonas Almquist Lennart Olving
VD, Raybased AB (publ) Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88 Telefon: +46 703 19 48 00
jonas.almquist@raybased.com lennart.olving@raybased.com

Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk
för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar
tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning.
Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och
möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds
fokus är att förenkla vardagen via digitalisering. www.raybased.com

Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com
Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 22 januari 2019.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/raybased/r/raybased-expanderar---genomfor-gara...
https://mb.cision.com/Main/13507/2723339/980128.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.