Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-26

Raybased: Särskild upplysning i revisionsberättelsen

Raybased Holding AB (publ) offentliggjorde den 26 februari 2021 klockan 08:00 CEST bolagets årsredovisning för 2020. Bolaget kompletterar det tidigare pressmeddelandet med information gällande revisorns särskilda upplysning i revisionsberättelsen avseende väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift.

Årsredovisningen i sin helhet samt revisionsberättelsen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.raybased.com
Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift
Utan att det påverkar våra uttalanden ovan* vill vi fästa uppmärksamhet på förvaltningsberättelsens skrivelse angående verksamhetens kapitalbehov. Enligt vad som här framgår är det inte säkerställt att verksamheten kommer att kunna erhålla tillräcklig framtida finansiering vilket skulle kunna inverka negativt på verksamhetens utveckling. Om inte bolaget lyckas säkerställa finansiering i tillräcklig omfattning kan det inte uteslutas att det eventuellt kan finnas en betydande osäkerhetsfaktor kopplad till bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.

Bolagets kommentar
Bolaget har idag inte kapital för att säkra verksamhetens drift i en full 12 månaders period. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att trygga företagets kapitalförsörjning. En kredit på 5 Mkr erhölls i slutet av februari. Baserat på detta samt att Raybased de facto har kommersiellt färdiga tjänster, ett ökande antal kunder och är i dialog med ett stort antal potentiella kunder så ser både ledning och styrelse an 2021 med tillförsikt.

*) Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Raybased Holding AB (publ) för år 2020. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 7-20 i detta dokument. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Mer information lämnas av:
Jonas Almquist
VD, Raybased Holding AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com
Fredrik Brodin
Styrelseordförande, Raybased Holding AB (publ)
Telefon: +46 708 88 66 65
fredrik.brodin@raybased.com   
 

Om Raybased Holding AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag som erbjuder trådlösa tjänster för effektiv och användarvänlig fastighetsförvaltning. Tjänsterna bygger på användarvänlighet, visualisering och ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation och datainhämtning. Mjukvaruplattformen Raybased 2Way tillgängliggör data från fastigheten och från externa system direkt till fastighetsägarens olika system och applikationer. Raybaseds målsättning är att med digitaliserad fastighetsdrift öka lönsamheten, minska miljöpåverkan och förenkla vardagen för fastighetsägare. Bolagets aktie är listad på Nordic Growth Market (NGM). www.raybased.com

Författare Cision