Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-25

RaySearch Laboratories: Kallelse till årsstämma 2014

Aktieägarna i RaySearch Laboratories AB (publ ) org. nr 556322-6157
kallas härmed till årsstämma tisdagen den 27 maj 2014 kl. 18.00 i
Grünewaldsalen, Konserthuset, Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

För att delta i årsstämman och äga rösträtt ska aktieägare:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (Euroclear) förda aktieboken onsdagen den 21 maj 2014,

- dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: RaySearch Laboratories AB (publ), Sveavägen 25, 111 34 Stockholm; per telefon 08-545 061 30; per telefax 08-545 061 39; eller per e-post: arsstamma2014@raysearchlabs.com, senast onsdagen den 21 maj 2014 kl. 16.00. Biträde åt aktieägare får medföras vid årsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, dock högst två, på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägarens närvaro. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin
rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos
Euroclear. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid
före onsdagen den 21 maj 2014, då sådan införing ska vara verkställd.

OMBUD M.M.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av
aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt. Av praktiska skäl bör
fullmakt översändas till bolaget i förväg. Observera att varje
fullmakt måste företes i original och att det således inte är
tillräckligt att insända kopia av fullmakten per fax eller via
internet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida
www.raysearchlabs.com och skickas utan kostnad för mottagaren till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller
e-postadress. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om
inte en längre giltighetstid särskilt anges, dock högst i fem år. Den
som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis
eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig
firmatecknare.

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av förslaget till dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2013.
9. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernens rapport över den finansiella ställningen;
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
13. Val av styrelseledamöter (inkl. styrelsens ordförande) och suppleanter.
14. Val av revisor.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier av serie B.
16. Stämmans avslutande.
FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Erik Hedlund utses till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Eftersom bolaget befinner sig i en kraftig expansionsfas som kräver
tillgång till kapital föreslår styrelsen och den verkställande
direktören att ingen utdelning lämnas till bolagets aktieägare. De
vinstmedel som står till förfogande uppgår till 29 461 000 kronor och
föreslås balanseras i ny räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 10)

Styrelsen föreslår stämman att besluta att anta följande riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare att gälla till utgången
av årsstämman 2015.

Lön m m
VD ska ha en fast grundlön och en rörlig ersättning. Den rörliga
ersättningen ska uppgå till 2,0 procent av koncernens resultat före
skatt, dock maximalt 6 månadslöner. Därutöver kan VD ha andra
förmåner av sedvanlig karaktär, t ex förmånsbil.

VD:s lön ska revideras årligen. Detta ska ske genom förhandlingar
mellan VD och styrelsens ordförande, varefter ordföranden ska
presentera ett förslag till övriga styrelsen. VD ska inte närvara när
styrelsen överlägger och beslutar i denna fråga.

Övriga ledande befattningshavare består av finanschefen,
forskningschefen, utvecklingschefen, produktchefen, marknads- och
försäljningschefen, försäljningschefen för regionen Asia & Pacific,
servicechefen och chefsjuristen.

Marknads- och försäljningschefen ska ha en fast grundlön och en rörlig
ersättning. Den rörliga ersättningen ska uppgå till en viss andel av
försäljningen av RayStation® i hela världen.

Försäljningschefen för Asia & Pacific ska ha en fast grundlön och en
rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen ska uppgå till en viss
andel av försäljningen av RayStation® i regionen Asia & Pacific.

Finanschefen, forskningschefen, utvecklingschefen, produktchefen,
servicechefen och chefsjuristen ska ha en fast grundlön men ingen
rörlig ersättning.

Övriga ledande befattningshavares löner ska också revideras årligen.
Detta ska ske genom förhandlingar mellan VD och den enskilda
medarbetaren.

Incitamentsprogram
Det finns inte något incitamentsprogram särskilt riktat till ledande
befattningshavare och det föreslås inte heller något sådant. Däremot
ska de ledande befattningshavarna utom VD, tillsammans med övriga
anställda kunna delta i optionsprogram och vinstdelningsprogram som
bolaget tillämpar.

Pension
Samtliga pensionsåtaganden är avgiftsbestämda. Pensionsåldern för VD
och övriga ledande befattningshavare är 65 år och pensionspremierna
motsvarar ITP-planen.

Uppsägning
Om VD säger upp sin anställning gäller en uppsägningstid om 6 månader
och om uppsägning av VD:s anställning sker från bolagets sida gäller
en uppsägningstid om 12 månader. I båda fallen har VD rätt till lön
under uppsägningstiden. Med övriga ledande befattningshavare gäller
en ömsesidig uppsägningstid om tre månader under vilken lön utgår.

Avgångsvederlag
Varken VD eller övriga ledande befattningshavare är berättigade till
avgångsvederlag, i formell mening, om deras anställning upphör.
Däremot gäller, som ovan angivits, att VD och övriga ledande
befattningshavare har rätt till lön under uppsägningstiden.

Avvikelse
Styrelsen föreslår att styrelsen ska kunna avvika från ovan angivna
riktlinjer för ersättning om särskilda skäl finns för det.

Antal styrelseledamöter och suppleanter (punkt 11)

Aktieägare företrädande ca sjuttio procent (70 %) av det totala
röstetalet i bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter även
fortsättningsvis ska vara fyra (4) stycken utan suppleanter.

Arvoden (punkt 12)

Aktieägare företrädande ca sjuttio procent (70 %) av det totala
röstetalet i bolaget föreslår:

att arvode till styrelseledamöter som inte uppbär lön från något bolag i koncernen utgår med sammanlagt 760.000 kronor för tiden till nästa årsstämma, varav 440.000 kronor till ordföranden och 160.000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter vilka inte uppbär lön från något bolag i koncernen.

att revisorsarvodet utgår enligt löpande godkänd räkning.

Styrelse m.m. (punkt 13)

Aktieägare företrädande ca sjuttio procent (70 %) av det totala
röstetalet i bolaget föreslår:

att Carl Filip Bergendal, Erik Hedlund, Johan Löf och Hans Wigzell omväljs till styrelseledamöter i bolaget; samt

att Erik Hedlund omväljs till styrelsens ordförande.

Val av revisor (punkt 14)

Styrelsen föreslår att revisionsföretaget Ernst & Young omväljs till
ordinarie revisor med auktoriserade revisorn Per Hedström som
huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av
aktier av serie B (punkt 15)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att,
vid ett eller flera tillfällen, intill nästkommande årsstämma fatta
beslut om nyemission av aktier av serie B. Antalet aktier som ska
kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte överstiga 10 procent
av det vid dagen för denna kallelse registrerade aktiekapitalet om 17
141 386,50 kronor. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av 13 kap. 1 § 2 c
aktiebolagslagen, samt med eller utan bestämmelse om apport eller
kvittning eller andra villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket
6 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet.
Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen
vara marknadsmässig. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

För giltigt beslut erfordras att förslaget biträds av aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de vid stämman företrädda aktierna.

Avvikelse från riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som antogs av årsstämman 2013

Under 2013 har styrelsen gjort en avvikelse från riktlinjerna för
ersättning till ledande befattningshavare och beslutat om en
försäljningsrelaterad bonus till försäljnings- och marknadschefen som
2013 uppgick till 156 000 SEK. Skälet är att det har bedömts som
marknadsmässigt att en försäljningschef har en rörlig ersättning
relaterad till uppnådd försäljning.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier
Det totala antalet aktier i bolaget på dagen för kallelsen är 34 282
773 stycken, varav 11 324 391 stycken är aktier av serie A och 22 958
382 stycken är aktier av serie B, vilket innebär att det finns
sammanlagt 136 202 292 röster i bolaget. Bolaget har inget innehav av
egna aktier.

Tillhandahållande av handlingar och övrigt
Årsredovisningshandlingarna, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 §
aktiebolagslagen och styrelsens fullständiga förslag enligt ovan
kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets
hemsida senast från och med den 6 maj 2014 och sänds till de
aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från
bolaget.

För giltiga beslut i ovanstående beslutspunkter erfordras biträde av
aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna, förutom
avseende punkt 15 för vilket krävs kvalificerad majoritet, såsom
närmare specificeras i punkt 15 ovan.

Aktieägarnas rätt att begära upplysningar
Aktieägarna har rätt att på årsstämman begära att styrelsen och
verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden
som kan inverka på bed...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.