Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-28

ReadSoft: Kommuniké från ReadSoft AB:s årsstämma 2014

VD:s anförande:
I sitt stämmoanförande konstaterade ReadSofts VD och koncernchef Per
Åkerberg, bland annat, att 2013 var ett mellanår där bolagets
omsättning, rensat för valutor, var oförändrad. Den viktiga
licensförsäljningen var också i stort sett oförändrad under 2013 med
en tillväxt om 1% i lokala valutor.

I maj 2013 förvärvades det svenska bolaget Expert Systems Development
Svenska AB (Expert Systems), en tongivande leverantör av molnbaserade
tjänster för elektroniska affärer med ett av de ledande molnbaserade
nätverken för utbyte av e-fakturor och andra elektroniska dokument i
Norden. Förvärvet gjorde att ReadSoft tog över en programvara med
stor global potential som både kommer att stärka och utöka ReadSofts
molnerbjudande, samt ge ReadSofts dotterbolag goda
merförsäljningsmöjligheter av återkommande intäktskaraktär.

Per Åkerberg poängterade ReadSofts strategi att fokusera på att öka
andelen återkommande intäkter som består av licensintäkter från
hyresmodell och molntjänster samt intäkter från löpande support- och
underhållsavtal. Arbetet med att öka dessa intäkter utvecklades
mycket positivt under 2013 och de återkommande intäkterna stod för
47% av den totala omsättningen samt ökade med mer än 6 procentenheter
under 2013, en utveckling som kommer att ha en starkt positiv
påverkan lönsamhetsmässigt för ReadSoft framöver.

Per Åkerberg kommenterade också det åtgärdsprogram som genomfördes med
start under det andra kvartalet och som slutfördes under det fjärde
kvartalet 2013. Åtgärds-programmet medförde omstruktureringskostnader
om 9 Mkr och att cirka 30 anställda fick lämna företaget. De årliga
kostnadsbesparingarna från programmet kommer att ligga i
storleksklassen om 20-22 Mkr och dessa pengar kommer delvis att
användas för investeringar och anställningar inom områden där bolaget
ser goda tillväxtmöjligheter. Per Åkerberg konstaterade även att
ReadSofts EBITDA-resultat var positivt för helåret efter ett starkt
fjärde kvartal, men inte alls på de nivåer som han och
ledningsgruppen hade förväntat sig. Resultatet påverkades bland annat
av att flera stora licensaffärer var av hyresmodell vilket påverkar
resultatet på kort sikt, att engångskostnader togs i samband med
åtgärdsprogrammet och förvärvet av Expert Systems, samt en minskning
av de debiterbara konsulttimmarna under det första kvartalet 2013.
Per Åkerberg konstaterade även att ReadSofts kassaflöde är fortsatt
starkt.

Per Åkerberg nämnde att man i början på 2013 organiserade om
försäljningsorganisationen för bolagets Oracle-lösningar och att det
skapades ett dedikerat team som enbart säljer Oracle på en global
basis. Denna förändring har varit mycket positiv och bolagets
licensförsäljning för Oracle mer än fördubblades under 2013. På
produktsidan introducerades XBOUND på den nordamerikanska marknaden
med omdelbar framgång, samt flera viktiga produktlanseringar gjordes
såsom INVOICES 5-7, PROCESS DIRECTOR 7.2 och PROCESSIT 7.3 med flera.

Per Åkerberg redogjorde även för det första kvartalet 2014 och beskrev
ett kvartal där ReadSoft fortsatt att ta steg rätt riktning med god
tillväxt och förbättrad EBITDA-marginal. Han konstaterade att
ReadSofts tillväxtkurva pekar uppåt och att omsättningstillväxten
ökade i lokala valutor med 8% jämfört med samma period föregående år.
ReadSofts licenstillväxt är riktigt stark och ökade med 27% i lokala
valutor jämfört med motsvarande period föregående år, samt att
kassaflödet från den löpande verksamheten är fortsatt mycket starkt.

Han konstaterade vidare att tillväxten under kvartalet inte var
baserad på någon enskilt stor affär utan att samtliga bolagets
regioner har haft en god utveckling. Per Åkerberg berättade vidare
att XBOUNDs försäljningsorganisation som organiserats i enlighet med
samma modell som för Oracle-försäljningen har haft en väldigt god
tillväxt under det första kvartalet, samt att Fakturaportalen,
ReadSofts e-fakturalösning, också har bidragit med en bra tillväxt
som genererats från merförsäljning till bolagets existerande kunder.

Arbetet med att förbättra ReadSofts återkommande intäkter fortsätter
att utvecklas positivt under det första kvartalet. De återkommande
intäkterna utgjorde mer än 50 procent av den totala omsättningen
under kvartalet, vilket är en ökning med 14 procent jämfört med
motsvarande period ifjol.

Per Åkerberg berättade vidare att ReadSofts EBITDA-resultat och
marginal har tagit tydliga steg i rätt riktning och att de problem
man hade motsvarande period ifjol med försämrade konsultintäkter,
vilket påverkade resultatet negativt och föranledde en del
förändringar, har rättats till med en mer effektiv
konsultorganisation. Han nämnde även att en successiv förändring av
redovisningen av intäkterna från bolagets support- och
underhållsavtal har påverkat kvartalets intäkter negativt i
jämförelse med första kvartalet föregående år, men att denna effekt
inte innebär några förlorade intäkter utan endast en förskjutning av
dessa intäkter.

På produktsidan presenterade ReadSoft, på den globala konferensen
Convergence 2014 i Atlanta, USA, att bolagets
fakturahanteringslösning nu finns tillgänglig för alla Microsoft
Dynamics användare, oavsett vilken plattform de använder. Därtill
lanserades den senaste versionen av PROCESSIT (7.3.1), ReadSofts
automatiska fakturahanteringslösning för Oracle, på den
internationella konferensen COLLABORATE 14 i Las Vegas, USA.

Per Åkerberg avslutade med att säga att bolaget står väl rustat för
framtiden och kommer att fortsätta arbeta för tillväxt och med att
prioritera att förbättra bolagets vinstmarginal.

Beslut vid årsstämman:
Vid årsstämman omvaldes styrelseledamöterna Göran E Larsson (ordf),
Jan Andersson, Lars Appelstål, Lennart Pihl, Håkan Valberg och Peter
Gille. Vidare omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till
revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2015.

Årsstämman beslöt om utdelning med 0,60 kr per aktie med
avstämningsdag den 2 maj 2014.

Årsstämman beslöt att en valberedning skall tillsättas med uppgift att
inför årsstämman 2015 arbeta fram bl. a förslag till val av styrelse,
arvodering av styrelsen och revisorerna samt val av ny valberedning.

Styrelsens ordförande skall bereda minst fyra av de röstmässigt
största aktieägarna per den 30 september 2014 att utse varsin
representant att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra
valberedning.

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen, dock längst intill årsstämman 2015, besluta om
nyemissioner av högst 3 200 000 aktier av serie B. De nya aktierna
får tecknas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet
till att styrelsen skall kunna avvika från aktieägarnas
företrädesrätt är att finansiering kan komma att behövas med
anledning av framtida företagsförvärv mot betalning i aktier
och/eller genom nyemission av aktier mot betalning i apportegendom.

Styrelsen återkallade sitt förslag till beslut om emission och
överlåtelse av konvertibler och informerade om att ambitionen är att
återkomma med ett reviderat och mer anpassat förslag.

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv
och överlåtelse av egna aktier. Förvärv får ske av högst så många
aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent
av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse skall kunna ske med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt såväl på NASDAQ OMX
Stockholm som till tredje man i samband med förvärv av företag eller
verksamhet. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet
att justera bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra
förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier.

Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
2014-04-28 kl 16:30.

För mer information vänligen kontakta:
ReadSoft AB
Johan Holmqvist, Vice President, Corporate Communications
Phone: +46 708 37 66 77
Email: johan.holmqvist@readsoft.com
Kristin Widjer, Bolagsjurist
Tel: 042 - 490 21 29 alt. 0733 - 37 86 79
E-mail: kristin.widjer@readsoft.com

Om ReadSoft. ReadSoft förenklar verksamheten för företag och
organisationer av alla storlekar genom automatiserad hantering av
fakturor (http://se.readsoft.com/losningar/fakturahantering),
kundordrar
(http://se.readsoft.com/losningar/dokumenthantering/kundorder), avtal
och övriga inkommande dokument. Lösningarna för automatiserad
dokumenthantering
(http://se.readsoft.com/losningar/dokumenthantering), installerad hos
kund eller i molnet, öppnar möjligheter för såväl riktigt stora som
mindre och medelstora företag att konkurrera och växa genom
förbättrade relationer med kunder och leverantörer, ökad effektivitet
och kontroll över administrativa processer. ReadSofts lösning för
elektronisk fakturahantering
(http://se.readsoft.com/losningar/fakturahantering) och e-faktura
(http://se.readsoft.com/losningar/fakturahantering/e-faktura-for-mottagare)
är världens mest använda. Den är helt integrerad med ERP-system från
SAP (http://se.readsoft.com/losningar/automatisering-for-sap) och
Oracle, och även flertalet ledande attest- och affärssystem. Sedan
starten 1991 har företaget vuxit till en världsomspännande grupp, som
erbjuder branschexpertis och support i 17 länder genom egna
dotterbolag, och i fler än 70 andra genom sitt nätverk av lokala och
globala parters. ReadSofts huvudkontor ligger i Helsingborg, och
aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap-listan. För mer
information, besök readsoft.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/readsoft/r/kommunike-fran-readsoft-ab-s-arssta...
http://mb.cision.com/Main/493/9575759/238098.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.