Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-19

ReadSoft: Uttalande från styrelsen i ReadSoft AB (publ) med anledning av höjt erbjudande från Lexmark International Technology

Lexmark International Technology S.A. ("Lexmark International
Technology"), ett helägt dotterbolag till Lexmark International Inc.,
offentliggjorde den 6 maj 2014 ett kontanterbjudande till aktieägarna
i ReadSoft AB (publ) ("ReadSoft" eller "Bolaget") avseende
försäljning av aktierna i ReadSoft till Lexmark International
Technology ("Erbjudandet"). Lexmark International Technology erbjöd
en kontantersättning om 40,05 kronor per aktie i ReadSoft.

I samband med Erbjudandet ingick ReadSoft ett transaktionsavtal med
Lexmark International Technology vilket publicerats i dess helhet i
Lexmark International Technologys erbjudandehandling. Avtalet
innehåller bl.a. bestämmelse om att Bolaget inte ska föra
diskussioner eller förhandla med någon annan part om ett
konkurrerande erbjudande eller eljest stödja ett sådant erbjudande om
detta inte medför minst 7 procent högre värde för aktieägarna än
Erbjudandet eller ett reviderat erbjudande från Lexmark International
Technology.

Igår offentliggjorde Hyland Software UK Ltd. ("Hyland UK"), ett bolag
kontrollerat av Hyland Software, Inc., ett kontanterbjudande till
aktieägarna i ReadSoft att överlåta samtliga aktier i Bolaget till
Hyland UK till ett pris om 42,86 kronor kontant för varje aktie i
ReadSoft. Hyland UK:s erbjudande innebar en premie om 7 procent i
förhållande till Lexmark International Technologys Erbjudande.

Lexmark International Technology har idag offentliggjort en höjning av
vederlaget i sitt kontantbud på aktierna i ReadSoft. Det höjda
vederlaget uppgår till 43,00 kronor per aktie i Bolaget, en ökning om
7,4 procent i förhållande till Lexmark International Technologys
ursprungliga erbjudande om 40,05 kronor per aktie.

Lexmark International Technology anger samtidigt att acceptperioden
förlängs till klockan 15:00 den 14 juli 2014 och att utbetalning av
vederlag förväntas komma att påbörjas omkring den 21 juli 2014.
Vidare framgår att erforderliga myndighetstillstånd erhållits medan
övriga villkor för Erbjudandet kvarstår.

Det höjda budpriset om 43,00 kronor innebär en premie om:
· 133,7 procent jämfört med slutkursen 18,40 kronor för Bolagets
B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm den 5 maj 2014, den sista
handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande;

· 141,3 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för
Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm under de tre senaste
månaderna fram till 5 maj 2014 om 17,82 kronor; och

· 52,5 procent jämfört med femtiotvå-veckors högsta kursen för
Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm under de tolv senaste
månaderna fram till 5 maj 2014 om 28,20 kronor.

Höjningen av budpriset innebär att det totala värdet på Erbjudandet
uppgår till cirka 1 316 miljoner kronor [1].

Av pressmeddelandet från Lexmark International Technology framgår att
det sedan tidigare gjorda åtagandet från ReadSofts två största
aktieägare, Lars Appelstål och Jan Andersson, att acceptera
Erbjudandet, även omfattar det nu höjda kontanterbjudandet. Lars
Appelstål och Jan Andersson, som även är ledamöter i ReadSofts
styrelse, har på grund av intressekonflikt baserat på nämnda
åtagande, inte deltagit i ReadSofts styrelses hantering av eller
beslut avseende Erbjudandet eller det nu höjda erbjudandet.

Styrelsen i ReadSoft uttalade den 6 maj 2014 sin uppfattning om
Lexmark International Technologys Erbjudande grundat på en samlad
bedömning av ett antal faktorer som styrelsen ansåg vara relevanta
vid utvärderingen av Erbjudandet innefattande, utan begränsning,
Bolagets nuvarande ställning, Bolagets förväntade framtida utveckling
och potential samt därtill relaterade möjligheter och risker.
Styrelsen redovisade även sin uppfattning om Erbjudandet med avseende
på den inverkan som genomförande av Erbjudandet kommer att ha på
Bolaget, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Lexmark
International Technologys strategiska planer för ReadSoft och de
effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättningen och de
platser där ReadSoft bedriver sin verksamhet. I sitt uttalande
rekommenderade styrelsen enhälligt aktieägarna att acceptera Lexmark
International Technologys Erbjudande om 40,05 kronor per aktie.

Styrelsen rekommenderar nu, efter motsvarande överväganden som låg
till grund för uttalandet den 6 maj 2014, enhälligt ReadSofts
aktieägare att acceptera Lexmark International Technologys höjda bud
om 43,00 kronor per aktie i Bolaget.

Detta uttalande ska i alla avseenden vara underkastat och tolkas i
enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av detta uttalande ska
avgöras av svensk domstol exklusivt.

For ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran E Larsson, styrelsens ordförande ReadSoft AB
Nås via Johan Holmqvist, Vice President Corporate Communications
ReadSoft AB

E-post: johan.holmqvist@readsoft.com
Telefonnummer: 042 491 21 98 eller 0708 37 66 77
ReadSoft AB (publ)
Södra Kyrkogatan 4
252 23 Helsingborg, Sverige
Organisationsnummer: 556398-1066
Telefonnummer: 042 490 21 00
www.readsoft.com
Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
2014-06-19 kl 17:00.

[1] Baserat på 30 603 744 aktier, som utgör det för närvarande antalet
utestående aktier i Bolaget, exklusive 2 540 696 egna aktier som
Bolaget innehar.

Om ReadSoft. ReadSoft förenklar verksamheten för företag och
organisationer av alla storlekar genom automatiserad hantering av
fakturor (http://se.readsoft.com/losningar/fakturahantering),
kundordrar
(http://se.readsoft.com/losningar/dokumenthantering/kundorder), avtal
och övriga inkommande dokument. Lösningarna för automatiserad
dokumenthantering
(http://se.readsoft.com/losningar/dokumenthantering), installerad hos
kund eller i molnet, öppnar möjligheter för såväl riktigt stora som
mindre och medelstora företag att konkurrera och växa genom
förbättrade relationer med kunder och leverantörer, ökad effektivitet
och kontroll över administrativa processer. ReadSofts lösning för
elektronisk fakturahantering
(http://se.readsoft.com/losningar/fakturahantering) och e-faktura
(http://se.readsoft.com/losningar/fakturahantering/e-faktura-for-mottagare)
är världens mest använda. Den är helt integrerad med ERP-system från
SAP (http://se.readsoft.com/losningar/automatisering-for-sap) och
Oracle, och även flertalet ledande attest- och affärssystem. Sedan
starten 1991 har företaget vuxit till en världsomspännande grupp, som
erbjuder branschexpertis och support i 17 länder genom egna
dotterbolag, och i fler än 70 andra genom sitt nätverk av lokala och
globala parters. ReadSofts huvudkontor ligger i Helsingborg, och
aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap-listan. För mer
information, besök www.readsoft.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/readsoft/r/uttalande-fran-styrelsen-i-readsoft...
http://mb.cision.com/Main/493/9605218/258873.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.