Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-08-06

ReadSoft: Uttalande från styrelsen i ReadSoft AB (publ) med anledning av höjt erbjudande från Lexmark International Technology

Lexmark International Technology S.A. ("Lexmark International
Technology"), ett helägt dotterbolag till Lexmark International Inc.,
offentliggjorde den 6 maj 2014 ett kontanterbjudande till aktieägarna
i ReadSoft AB (publ) ("ReadSoft" eller "Bolaget") avseende
försäljning av aktierna i ReadSoft till Lexmark International
Technology ("Lexmarks Initiala Erbjudande"). Lexmark International
Technology erbjöd en kontantersättning om 40,05 kronor per aktie i
ReadSoft.

I samband med Lexmarks Initiala Erbjudande ingick ReadSoft ett
transaktionsavtal med Lexmark International Technology vilket
publicerades i dess helhet i Lexmark International Technologys
erbjudandehandling för Lexmarks Initiala Erbjudande. Avtalet innehöll
bl.a. bestämmelse om att Bolaget inte skulle föra diskussioner eller
förhandla med någon annan part om ett konkurrerande erbjudande eller
eljest stödja ett sådant erbjudande om detta inte medförde minst 7
procent högre värde för aktieägarna än Lexmarks Initiala Erbjudande
eller ett reviderat erbjudande från Lexmark International Technology.

Den 19 juni 2014 offentliggjorde Lexmark International Technology en
höjning av budpriset i Lexmarks Initiala Erbjudande från 40,05 kronor
per aktie till 43,00 kronor per aktie med anledning av ett
konkurrerande bud på aktierna i ReadSoft vilket offentliggjordes av
Hyland Software UK Ltd. ("Hyland") den 18 juni 2014.

Den 7 juli 2014 höjde Hyland vederlaget i sitt erbjudande från 42,86
kronor till 45,00 kronor kontant per aktie.

Den 14 juli 2014 offentliggjorde Lexmark International Technology ett
nytt högre kontanterbjudande till aktieägarna i Bolaget med ett
erbjudandepris om 50,00 kronor per aktie ("Lexmarks Nya Erbjudande")
samt återkallade samtidigt Lexmarks Initiala Erbjudande. Enligt
pressmeddelandet beräknades acceptperioden för Lexmarks Nya
Erbjudande löpa från och med den 7 augusti 2014 till och med den 28
augusti 2014 med beräknad likvid från och med 4 september 2014.

Den 4 augusti 2014 offentliggjorde Hyland en höjning av vederlaget i
sitt erbjudande till 55,00 kronor per aktie i ReadSoft. Det höjda
vederlaget innebar en premie om 10,0 procent jämfört med Lexmarks Nya
Erbjudande om 50,00 kronor per aktie.

Den 5 augusti 2014 offentliggjorde Lexmark International Technology så
en höjning av vederlaget i Lexmarks Nya Erbjudande på aktierna i
ReadSoft. Det höjda vederlaget uppgår till 55,50 kronor per aktie i
Bolaget. Enligt Lexmark International Technologys pressmeddelande
kommer information om höjningen att inkorporeras i den
erbjudandehandling som är under färdigställande.

Höjningen av Lexmarks Nya Erbjudande innebär en premie om:
· 19,9 procent jämfört med slutkursen 46,30 kronor för Bolagets
B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm den 11 juli 2014, den sista
handelsdagen före det Nya Erbjudandets offentliggörande;

· 41,0 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för
Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm under de tre senaste
månaderna fram till 11 juli 2014 om 39,37 kronor;

· 19,6 procent jämfört med femtiotvå-veckors högsta kursen för
Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm under de tolv senaste
månaderna fram till 11 juli 2014 om 46,40 kronor;

· 211,4 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för
Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm under de tre senaste
månaderna fram till offentliggörandet av Lexmarks Initiala Erbjudande
den 6 maj 2014 om 17,82 kronor; och

· 1,0 procent jämfört med Hylands erbjudande om 55,00 kronor per
aktie.

Höjningen av budpriset innebär att det totala värdet på Lexmarks Nya
Erbjudande uppgår till cirka 1 703 miljoner kronor [1].

Av Lexmark International Technologys pressmeddelande per den 5 augusti
2014 framgår att det åtagande som ReadSofts två största aktieägare,
Lars Appelstål och Jan Andersson, gjort att acceptera Lexmarks Nya
Erbjudande även omfattar erbjudandet efter höjningen därav. Lars
Appelstål och Jan Andersson, som även är ledamöter i ReadSofts
styrelse, har på grund av intressekonflikt baserad på nämnda åtagande
inte deltagit i ReadSofts styrelses hantering av eller beslut
avseende varken Lexmarks Initiala Erbjudande eller Lexmarks Nya
Erbjudande, inklusive den nu annonserade höjningen av vederlaget.

Bolaget har som tidigare meddelats ingått ett transaktionsavtal med
Lexmark International Technology avseende Lexmarks Nya Erbjudande,
vilket kommer att publiceras i dess helhet i Lexmark International
Technologys erbjudandehandling. Avtalet innehåller i allt väsentligt
samma villkor som transaktionsavtalet avseende Lexmarks Initiala
Erbjudande, bl.a. ett åtagande från ReadSofts styrelse att på de
villkor som närmare anges i avtalet upprätthålla sin rekommendation
av Lexmarks Nya Erbjudande efter höjning av detta.

Styrelsens rekommendation
Styrelsen i ReadSoft uttalade den 14 juli 2014 sin uppfattning om
Lexmarks Nya Erbjudande grundat på en samlad bedömning av ett antal
faktorer som styrelsen ansåg vara relevanta vid utvärderingen av
Lexmarks Nya Erbjudande innefattande, utan begränsning, Bolagets
nuvarande ställning, Bolagets förväntade framtida utveckling och
potential samt därtill relaterade möjligheter och risker. Styrelsen
redovisade även sin uppfattning om Lexmarks Nya Erbjudande med
avseende på den inverkan som genomförande av Lexmarks Nya Erbjudande
kommer att ha på Bolaget, särskilt sysselsättningen, och sin
uppfattning om Lexmark International Technologys strategiska planer
för ReadSoft och de effekter som dessa kan förväntas ha på
sysselsättningen och de platser där ReadSoft bedriver sin verksamhet.
I sitt uttalande rekommenderade styrelsen enhälligt aktieägarna att
acceptera Lexmarks Nya Erbjudande om 50,00 kronor per aktie.

Styrelsen rekommenderar nu, efter motsvarande överväganden som låg
till grund för uttalandet den 14 juli 2014, enhälligt ReadSofts
aktieägare att acceptera Lexmark Nya Erbjudande med ett vederlag om
55,50 kronor per aktie i Bolaget.

Detta uttalande ska i alla avseenden vara underkastat och tolkas i
enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av detta uttalande ska
avgöras av svensk domstol exklusivt.

For ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran E Larsson, styrelsens ordförande ReadSoft AB
Nås via Johan Holmqvist, Vice President Corporate Communications
ReadSoft AB

E-post: johan.holmqvist@readsoft.com
Telefonnummer: 042 491 21 98 eller 0708 37 66 77
ReadSoft AB (publ)
Södra Kyrkogatan 4
252 23 Helsingborg, Sweden
Organisationsnummer: 556398-1066
Telefonnummer: 042 490 21 00
www.readsoft.com
Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 7 augusti 2014 kl. 08.00.

[1] Baserat på 30 686 744 aktier, som utgör det för närvarande
antalet utestående aktier i Bolaget, exklusive 2 540 696 egna aktier
som Bolaget innehar.

Om ReadSoft. ReadSoft förenklar verksamheten för företag och
organisationer av alla storlekar genom automatiserad hantering av
fakturor (http://se.readsoft.com/losningar/fakturahantering),
kundordrar
(http://se.readsoft.com/losningar/dokumenthantering/kundorder), avtal
och övriga inkommande dokument. Lösningarna för automatiserad
dokumenthantering
(http://se.readsoft.com/losningar/dokumenthantering), installerad hos
kund eller i molnet, öppnar möjligheter för såväl riktigt stora som
mindre och medelstora företag att konkurrera och växa genom
förbättrade relationer med kunder och leverantörer, ökad effektivitet
och kontroll över administrativa processer. ReadSofts lösning för
elektronisk fakturahantering
(http://se.readsoft.com/losningar/fakturahantering) och e-faktura
(http://se.readsoft.com/losningar/fakturahantering/e-faktura-for-mottagare)
är världens mest använda. Den är helt integrerad med ERP-system från
SAP (http://se.readsoft.com/losningar/automatisering-for-sap) och
Oracle, och även flertalet ledande attest- och affärssystem. Sedan
starten 1991 har företaget vuxit till en världsomspännande grupp, som
erbjuder branschexpertis och support i 17 länder genom egna
dotterbolag, och i fler än 70 andra genom sitt nätverk av lokala och
globala parters. ReadSofts huvudkontor ligger i Helsingborg och
aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap-listan. För mer
information, besök readsoft.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/readsoft/r/uttalande-fran-styrelsen-i-readsoft...
http://mb.cision.com/Main/493/9624921/272442.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.