Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-13

ReadSoft: Uttalande från styrelsen i ReadSoft AB (publ) med anledning av Lexmark International Technologys nya offentliga uppköpserbjudande

Detta uttalande görs av styrelsen för ReadSoft AB (publ) ("Styrelsen")
("ReadSoft" eller "Bolaget") i enlighet med punkt II.19 i NASDAQ OMX
Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på
aktiemarknaden ("Takeover-reglerna").

Lexmark International Technology offentliggör nytt och högre
kontanterbjudande och återkallar tidigare offentliggjort
kontanterbjudande

Lexmark International Technology S.A. ("Lexmark International
Technology"), ett helägt dotterbolag till Lexmark International Inc.,
har idag offentliggjort ett nytt högre kontanterbjudande till
aktieägarna i Bolaget med ett erbjudandepris om 50,00 kronor per
aktie samt att man återkallar sitt tidigare offentliggjorda
kontanterbjudande på aktierna i ReadSoft med ett erbjudandepris om
43,00 kronor per aktie.

Bakgrund
Den 6 maj 2014 offentliggjorde Lexmark International Technology ett
offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i ReadSoft att överlåta
samtliga aktier i Bolaget till Lexmark International Technology mot
ett vederlag om 40,05 kronor kontant för varje aktie i ReadSoft
("Lexmarks Initiala Erbjudande").

Den 19 juni 2014 offentliggjorde Lexmark International Technology en
höjning av budpriset i Lexmarks Initiala Erbjudande från 40,05 kronor
per aktie till 43,00 kronor per aktie med anledning av ett
konkurrerande bud på aktierna i ReadSoft vilket offentliggjordes av
Hyland Software UK Ltd. den 18 juni 2014 ("Hyland" och "Hylands
Erbjudande"). Acceptperioden för Lexmarks Initiala Erbjudande
förlängdes t.o.m. den 14 juli 2014.

Den 7 juli 2014 utfärdade Hyland med ett pressmeddelande varvid Hyland
offentliggjorde en höjning av kontantvederlaget i Hylands Erbjudande
från 42,86 kronor till 45,00 kronor per aktie ("Hylands
Juli-Pressmeddelande").

Av Hylands Juli-Pressmeddelande framgick därutöver att Hyland hade
ingått avtal med vissa aktieägare i ReadSoft och genomfört aktieköp
resulterande i att Hyland kontrollerade 3 350 600 B-aktier i
ReadSoft, motsvarande ca 10,9 procent av samtliga utestående aktier i
ReadSoft ("Hylands Kontrollpost").

Lexmark International Technology förklarar i dagens pressmeddelande
att Hylands Kontrollpost innebär att Lexmark International Technology
inte kan fullfölja Lexmarks Initiala Erbjudande eftersom detta
innehåller ett villkor om minst 90 procents acceptans av Lexmarks
Initiala Erbjudande, ett villkor som Lexmark International Technology
inte förbehållit sig rätten att frånfalla. Lexmarks Initiala
Erbjudande var också villkorat av att inte något mera förmånligt
offentligt uppköpserbjudande skulle ha offentliggjorts. Det följer av
dagens pressmeddelande från Lexmark International Technology att man,
mot denna bakgrund, beslutat att återkalla Lexmarks Initiala
Erbjudande och offentliggöra ett nytt kontanterbjudande ("Nya
Erbjudandet").

Nya Erbjudandet
Lexmark International Technologys Nya Erbjudande, så som
offentliggjorts i Lexmark International Technologys pressmeddelande
idag, är ett kontanterbjudande till ReadSofts aktieägare att överlåta
samtliga aktier i Bolaget till Lexmark International Technology mot
ett vederlag om 50,00 kronor per aktie i ReadSoft.

Det totala värdet på det Nya Erbjudandet uppgår till cirka 1 534
miljoner kronor1. Det Nya Erbjudandet innebär en premie om:

· 8,0 procent jämfört med slutkursen 46,30 kronor för Bolagets
B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm den 11 juli 2014, den sista
handelsdagen före det Nya Erbjudandets offentliggörande;

· 27,0 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för
Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm under de tre senaste
månaderna fram till 11 juli 2014 om 39,37 kronor;

· 7,8 procent jämfört med femtiotvå-veckors högsta kursen för
Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm under de tolv senaste
månaderna fram till 11 juli 2014 om 46,40 kronor;

· 180,6 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för
Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm under de tre senaste
månaderna fram till offentliggörandet av Lexmarks Initiala Erbjudande
(dvs. före den 6 maj 2014) om 17,82 kronor; och

· 11,1 procent jämfört med Hylands Erbjudande om 45,00 kronor per
aktie.

Acceptperioden för det Nya Erbjudandet beräknas löpa från och med den
7 augusti 2014 till och med den 28 augusti 2014. Likvid beräknas att
utbetalas från och med 4 september 2014.

Lexmark International Technology anger i sitt pressmeddelande att
aktieägare som redan accepterat Lexmarks Initiala Erbjudande och som
önskar acceptera det Nya Erbjudandet måste aktivt acceptera det Nya
Erbjudandet enligt instruktionerna i en erbjudandehandling som
beräknas offentliggöras omkring 6 augusti 2014.

Lexmark International Technology har uttryckt att erbjudandet är
villkorat av bl.a. att det accepteras i sådan utsträckning att
Lexmark International Technology blir ägare till mer än 90 procent av
det totala antalet aktier i ReadSoft efter full utspädning. Lexmark
International Technology har dock förbehållit sig rätten att
frånfalla detta villkor liksom övriga villkor för det Nya
Erbjudandet. Lexmark International Technology anger vidare att
godkännanden från berörda konkurrensmyndigheter ej kommer att behövas
inhämtas på nytt för genomförande av det Nya Erbjudandet då Lexmark
International Technology redan erhållit erforderliga godkännanden för
Lexmarks Initiala Erbjudande.

Lexmark International Technology bereddes tillfälle att genomföra en
begränsad företagsutvärdering (så kallad due diligence) av
bekräftande natur i samband med förberedelserna för Lexmarks Initiala
Erbjudande. Lexmark International Technology erhöll inom ramen för
due diligence-undersökningen inte någon icke offentliggjord
kurspåverkande information. Lexmark International Technology har inte
gjort någon ytterligare due diligence-undersökning sedan
offentliggörandet av Lexmarks Initiala Erbjudande.

I sitt pressmeddelande informerar Lexmark International Technology om
att man förvärvat aktier i ReadSoft motsvarande ca 5,3 procent av
aktierna och 3,9 procent av rösterna i Bolaget.

ReadSofts grundare, Lars Appelstål och Jan Andersson, som tillsammans
innehar 22,9 procent av aktierna och 42,9 procent av rösterna i
ReadSoft1, personligen och via holdingbolag, har åtagit sig att
acceptera det Nya Erbjudandet. Det har uppgetts att åtagandena
förfaller om det Nya Erbjudandet löpt ut, eller återkallats eller
inte har förklarats ovillkorat senast vid det datum som infaller 100
kalenderdagar från det senare av Lexmark International Technologys
offentliggörande av det Nya Erbjudandet och offentliggörandet av ett
reviderat erbjudande från Lexmark International Technology som
motsvarar eller överstiger ett konkurrerande erbjudande att förvärva
samtliga aktier i ReadSoft.

Lars Appelstål och Jan Andersson, även ledamöter i Styrelsen, har på
grund av intressekonflikt baserad på ovan nämnda åtagande inte
deltagit i Styrelsens hantering av eller beslut avseende Lexmarks
Initiala Erbjudande eller det Nya Erbjudandet.

Bolaget har ingått ett transaktionsavtal med Lexmark International
Technology avseende det Nya Erbjudandet, vilket kommer att publiceras
i dess helhet i Lexmark International Technologys erbjudandehandling.
Avtalet innehåller i allt väsentligt samma villkor som
transaktionsavtalet som ingicks mellan Bolaget och Lexmark
International Technology den 5 maj 2014, och vilket publicerades i
dess helhet i Lexmark International Technologys erbjudandehandling
för Lexmarks Initiala Erbjudande vilken gjordes tillgänglig den 21
maj 2014. Avtalet innehåller bl.a. bestämmelse om att Bolaget inte
ska föra diskussioner eller förhandla med någon annan part om ett
konkurrerande erbjudande eller eljest stödja ett sådant erbjudande om
detta inte medför minst 7 procent högre värde för aktieägarna än det
Nya Erbjudandet eller ett reviderat erbjudande från Lexmark
International Technology.

Styrelsens rekommendation
Styrelsen grundar sitt uttalande om det Nya Erbjudandet på en samlad
bedömning av ett antal faktorer som Styrelsen ansett vara relevanta
vid utvärderingen av det Nya Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar,
men är inte begränsade till, Bolagets nuvarande ställning, Bolagets
förväntade framtida utveckling och potential samt därtill relaterade
möjligheter och risker.

Styrelsen konstaterar därvid att det Nya Erbjudandet innebär en
betydande premie jämfört med både ReadSofts volymviktade
genomsnittskurs på NASDAQ OMX Stockholm under de senaste tre
månaderna och jämfört med ReadSofts stängningskurs på NASDAQ OMX
Stockholm den 5 maj 2014 (precis före offentliggörandet av Lexmarks
Initiala Erbjudande), men även jämfört med stängningskursen den 11
juli 2014.

Styrelsen har vid sin utvärdering av det Nya Erbjudandet också tagit i
beaktande att aktieägare som representerar 22,9 procent av aktierna
och 42,9 procent av rösterna1 har åtagit sig att acceptera det Nya
Erbjudandet.

Enligt Takeover-reglerna ska styrelsen även, baserat på vad Lexmark
International Technology uttalat i sitt offentliggörande av det Nya
Erbjudandet, redovisa sin uppfattning om den inverkan genomförandet
av det Nya Erbjudandet kommer att ha på ReadSoft, särskilt
sysselsättningen, och sin uppfattning om Lexmark International
Technologys strategiska planer för ReadSoft och de effekter som dessa
kan förväntas ha på sysselsättningen och de platser där ReadSoft
bedriver sin verksamhet. Baserat på vad Lexmark International
Technology har angett i samband med offentliggörandet av det Nya
Erbjudandet avseende effekten av det Nya Erbjudandets genomförande
för ReadSoft, särskilt för ReadSofts anställda vad gäller
anställningsvillkor och avseende de platser där ReadSoft idag
bedriver verksamhet, ser Styrelsen inte att det Nya Erbjudandet i
närtid kommer att medföra någon materiell påverkan på
sysselsättningen eller för platserna där ReadSoft bedriver sin
verksamhet.

Mot bakgrund av ovanstående, rekommenderar Styrelsen enhälligt
ReadSofts aktieägare att acceptera Lexmark International Technologys
Nya Erbjudande om 50,00 kronor per aktie i Bolaget.

Som ett led i Styrelsens utvärdering av det Nya Erbjudandet har
Styrelsen anlitat Evli Corporate Finance som finansiell rådgivare och
Mannheimer Swartling som juridisk rådgivare.

Detta uttalande skall i alla avseenden vara underkastat och tolkas i
enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av detta uttalande skall
avgöras av svensk domstol exklusivt.

For ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran E Larsson, styrelsens ordförande ReadSoft AB
Nås via Johan Holmqvist, Vice President Corporate Communications
ReadSoft AB

E-post: johan.holmqvist@readsoft.com
Telefonnummer: 042 491 21 98 eller 0708 37 66 77
ReadSoft AB (publ)
Södra Kyrkogatan 4
252 23 Helsingborg, Sweden
Organisationsnummer: 556398-1066
...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.