Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-27

Real Heart: Bokslutskommuniké 2018-01-01 till 2018-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Tolv månader (2018-01-01 - 2018-12-31)

· Omsättningen uppgick till 111 347 (783 889) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 858 271 (-13
744 106) SEK.

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,63 (-0,97) SEK.
· Soliditeten** uppgick till 70 (81) %.
Fjärde kvartalet (2018-10-01 - 2018-12-31)

· Omsättningen uppgick till -33 179 (321 791) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 122 851 (-10
772 777) SEK.

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,29 (-0,76) SEK.
* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 14 104 753
aktier per 2018-12-31. Observera att ytterligare 3 736 504 aktier har
registrerats vid Bolagsverket efter periodens utgång.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Belopp inom
parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under 2018

Första kvartalet

· I slutet av januari meddelas att Bolagets intensiva arbete för att
optimera Realheart TAHs funktion och utformning är avslutat och att
man nu är redo för överlevnadsstudier på kalv.

· Samtidigt publiceras en vetenskaplig artikel om Bolagets studie
och de resultat som verifierar Real Hearts hjärtpump som ett
fungerande TAH "totalt artificiellt hjärta" i den internationella
tidskriften Journal of Clinical & Experimental Cardiology. Artikelns
titel är "A New Total Artificial Heart Concept Allowing Replacement
or Support of the Native Heart".

Andra kvartalet

· Realheart meddelar i april att två av fyra planerade
försökstillfällen för kroniska överlevnadstester är inbokade med
teamet vid Katholieke Universitet Leuven, Belgien, som är den ledande
institutionen i Europa för testning av hjärtpumpar.

· Den 23 april publicerar Realheart kallelse till årsstämma.
Årsstämman hålls den 24 maj 2018 kl.15:00 på Hotell Plaza,
Kopparbergsvägen 10 i Västerås.

· I slutet av april meddelar Bolaget att det första kalvprovet
blivit en framgång. Utfallet av testerna var betydligt över förväntan
vad beträffar såväl kirurgisk teknik som hjärtats principiella
funktion. Och i maj gör Bolaget nya framsteg vid det andra
prekliniska försöket på kalv.

· I slutet av maj hålls årsstämma i Scandinavian Real Heart AB.
Bland annat invaldes Ernst Westman som ny styrelseledamot. Kommuniké
från årsstämman finns tillgänglig på Bolagets och Spotlight Stock
Markets respektive hemsidor.

· I början av juni genomför Realheart framgångsrikt det tredje
prekliniska försöket på kalv.

· Styrelseordförande Göran Hellers frikänns från insiderbrott.

· Bolaget tvingas skjuta upp det fjärde prekliniska försöket på kalv
sedan djuret drabbats av ett hjärtstillestånd till följd av
anestesin. Det konstateras att händelsen inte var hänförlig till
RealHeart TAH.

· Realheart genomför i slutet av juni den första anpassningsstudien
på människa. Studien verifierar att RealHeart TAH passar in i
människokroppen.

Tredje kvartalet

· I juli meddelas ägarförändringar då VD Azad Najar överlåtit aktier
till sin bror samt avyttrat en del av sitt innehav till storägaren
Kjell Sköldberg.

· I augusti avträder styrelseledamot Gunnar Nihlén ur styrelsen av
privata skäl.

· I september återupptar Realheart de kroniska testerna av sitt
konstgjorda hjärta. Man genomför det sista prekliniska testet i
Leuven. Implantationen av det artificiella hjärtat i försöksdjuret
blir mycket lyckad och kan genomföras på avsevärt kortare tid än vid
de initiala försöken. Bolaget konstaterar därför att
operationstekniken nu är standardiserad och etablerad.

· I slutet av september meddelas att Bolaget har inlett två
forskningssamarbeten med framstående forskare inom hjärtpumpsfältet.
Det första är med Dr Katharine Fraser, University of Bath, som är
expert på datorsimulering av blodflöden i hjärtpumpar. Det andra är
med Dr Libera Fresiello, Katholieke Universiteit Leuven, som är
världsledande inom sin forskning kring hur hjärtpumpar interagerar
med kroppen i olika scenarion i en specialbyggd hybridsimulator.

Fjärde kvartalet

· I oktober kungörs att Realheart kommer presentera
forskningsresultat vid tre olika tillfällen under ISMCS, världens
största hjärtpumpskonferens, som hålls i Japan i slutet av oktober
2018. Med på scenen är de världsledande forskarna Dr Katharine Fraser
och Dr Libera Fresiello för att prata om de första resultaten från
forskningssamarbetet med Realheart.

· I slutet av oktober nås en milstolpe när de prekliniska studierna
på djur framgångsrikt avslutas. Studien påvisar det artificiella
hjärtats förmåga att ge stabila värden en längre tid efter
operationen. Bolaget har för avsikt att inom kort gå över till nästa
delmål med kroniska djurprov. Styrelsen planerar samarbeten med flera
laboratorier i Europa och USA för att samla in så mycket kompetens
och erfarenhet som möjligt kring dessa komplicerade djurstudier i
kombination med de bästa intensivvårdsresurserna.

· En ny forskningsrapport presenterad vid hjärtpumpskonferensen
ISMCS släpps i november vilken bekräftar att Realheart TAH har låg
riskprofil för blodproppar och skada på blodkomponenter.

· Styrelsen beslutar i slutet av november att, med stöd av
bemyndigande från årsstämman den 24 maj 2018, genomföra en
företrädesemission som vid fullteckning kan tillföra Bolaget högst
cirka 63,5 MSEK.

· I slutet av december 2018 offentliggör Realheart att Bolaget
tillförs cirka 56 MSEK före emissionskostnader genom
företrädesemissionen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Realheart och Henrik Ahn, professor i thoraxkirurgi, får en
vetenskaplig artikel publicerad i den internationella tidskriften
Journal of Clinical & Experimental Cardiology. Artikeln konstaterar
att Realhearts implantationsteknik är världsunik.

Omsättning och resultat

Scandinavian Real Heart arbetar i nuläget med forskning och utveckling
och har ännu ingen försäljning av egna produkter. Den omsättning som
redovisas för perioden härrör från vidarefakturering av hyra till
externa hyresgäster samt erhållet bidrag från Torvald och Britta
Gahlins stiftelse om 72 KSEK. Under Q4 har kundfordringar återförts
med -33 KSEK. Nedlagda forsknings- och utvecklingskostnader av
RealHeart™ har under Q4 aktiverats med 1 687 KSEK och under
räkenskapsåret 2018 med 7 145 KSEK. Patentkostnader har under Q4
aktiverats med 75 KSEK och under räkenskapsåret 2018 med 483 KSEK.
Utrangering av patent har genomförts med ett nettobelopp av 110 KSEK.
Posten övriga externa kostnader om 6 323 KSEK består av kostnader för
inhyrd personal med 2 028 KSEK, finansiella kostnader med 1 086 KSEK
samt diverse övriga kostnader om 3 209 KSEK.

VD Azad Najar har ordet

Verksamhetsåret 2018 har nu nått sitt slut och jag ser tillbaka på ett
händelserikt år med flera framflyttade positioner. När allt startade
1999 fanns sådant vi har fått uppleva det här året i drömmarna om
framtiden. Det är djupt tillfredsställande att vi nått så här långt
och jag känner både vördnad och stolthet när jag ser vad företaget
numera är kapabelt till.

Vår forskning har det här året lyckats kliva upp på den
internationella forskningsscenen och väcka global nyfikenhet på flera
sätt. Exempelvis på världens största hjärtpumpskonferens, ISMCS, där
vi hade tre av fem presentationer i en session om artificiella
hjärtan. Men den tydligaste signalen är nog att vi lyckats knyta så
många välrenommerade hjärtkirurger, forskare och ingenjörer världen
över till oss i olika typer av samarbeten.

Utvecklingen av den kirurgiska tekniken för RealHeart TAH har tagit
stora kliv under 2018. En höjdpunkt var de tre framgångsrika
prekliniska djurtester som genomfördes i Belgien där Realheart TAH
levererade adekvata värden vad gäller blodvolym, syresättning, puls
och blodtryck. Alla tre djuren andades på egen hand efter ingreppet,
och när ett av djuren väcktes och rörde sig var det en stark
upplevelse för hela teamet. Vi fick också bland annat kvitto på att
de nyutvecklade snabbkopplingarna för att ansluta det artificiella
hjärtat till kroppen fungerade väl.

Vår företrädesemission i december var en viktig milstolpe. Det är ju
så bolagets verksamhet möjliggörs. Jag vill hälsa nya aktieägare
varmt välkomna samt tacka alla befintliga aktieägare som har deltagit
i nyemissionen för sitt fortsatta stöd. Vi bedömer att vi nu har
säkrat kapital för den vidare utvecklingen och kan finansiera
forskningen under 2019 då vi ska färdigutveckla hjärtat med
fastställd materialspecifikation i fullt biokompatibla material och
genomföra flera tester.

Med nära koppling till global forskning, årets kliniska framgångar
under bältet och en förstärkt kassa är vi nu redo för nästa steg i
vårt arbete med att skapa en konkurrenskraftig produkt av RealHeart
TAH. Och därmed uppnå visionen att ingen ska behöva dö på grund av
hjärtsvikt.

Azar Najad

VD, Scandinavian Real Heart AB

Scandinavian Real Heart AB

Svensk innovationskraft har gett världen medicintekniska uppfinningar
som hjärt- och lungmaskinen, pacemakern och dialysmaskinen. Nästa
stora innovation är Realhearts artificiella hjärta. Ett svenskt
patent som ska hjälpa personer med hjärtsvikt att överleva. Varje år
dör 3 500 personer av hjärtsvikt bara i Sverige. Idag är enda
räddningen en hjärttransplantation, men donerade organen räcker
endast till 2 % av de behövande.

När läkaren Azad Najar 1999 började skissa på att ta fram ett
konstgjort hjärta var grundidén att utveckla ett hjärta som
efterliknar det biologiska i allt väsentligt. 2001 fick Azad kontakt
med Gunnar Nihlén, som då var VD på ALMI Västmanland. Nihlén såg
potentialen i innovationen och de inledde ett samarbete. Nihléns
ingenjörsbakgrund och stora erfarenhet av industriella
utvecklingsprojekt, kombinerat med Azads kunskaper om hjärtat visade
sig framgångsrikt. Ihop med professor Said Zahrai på KTH grundade de
två bolaget Scandinavian Real Heart AB 2007.

För att ett artificiellt hjärta ska kunna efterlikna ett naturligt
hjärta utan att biverkningar uppstår, krävs att man kan återskapa
samma blodflöde. Sker det kan man väsentligt minska risken för
exempelvis blodproppar och samtidigt pumpa blodet på ett energisnålt
sätt.

Produkten Realheart TAH är världens första replika av ett
fyrkammarhjärta med både förmak och kammare och har därmed alla
förutsättningar för att återskapa det önskade blodflödet.

Bolaget har sedan 2001 patent på pumpprincipen i USA, England, Sverige
och Tyskland. Bolaget har dessutom under de senaste åren lämnat in
ytterligare en serie patentansökningar. Ett av dessa blev godkänt och
publi- cerat i Sverige under våren 2016. Det ger ytterligare
patentskydd i 20 år. Real...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.