Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-11

Real Heart: Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-09-30

Med "Bolaget" eller "Scandinavian Real Heart" avses Scandinavian Real
Heart AB med organisationsnummer 556729-5588.

Sammanfattning av delårsrapport

Första nio månaderna (2015-01-01 - 2015-09-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 45 229 (38 425) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -917 494 (-654
019) SEK.

· Resultatet per aktie* uppgick till -0.09 (-81.80) SEK.
· Soliditeten** uppgick till 87 (19) %.
Tredje kvartalet (2015-07-01 - 2015-09-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 4 918 (0) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till-223 615 (-343
577) SEK.

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,02 (-42.96 ) SEK.
· Soliditeten** uppgick till 87 (19) %.
* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 9 916 625
aktier per 2015-09-30.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.
Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2015

Inga väsentliga händelser att rapportera under det tredje kvartalet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Bolaget meddelade den 5 oktober att prekliniska djurprov genomförts
med hjärtpump modell nummer 8. Proven utföll väl vad gäller pumpens
principiella konstruktion, motorns energiåtgång och styrsystem.
Drivsystemet levererade blodtryck och puls med normala värden. Provet
visade också att det finns behov av att förbättra och optimera den
kliniska processen med att sy fast och koppla in hjärtpumpen.

Scandinavian Real Heart kunde den 5 oktober även meddela, i och med
att Bolaget går in i en ny mer medicintekniskt inriktad fas, att
Bolagets styrelseledamot, Christina Hugosson, går som ny VD. Hugosson
har lång erfarenhet av medicinteknisk produktutveckling,
bolagsbyggande och försäljning. Före detta VD Gunnar Nihlén kvarstår
som styrelseledamot i Bolaget och kommer fortsätta att bidra med
kompetens och erfarenhet.

Omsättning och resultat

Omsättningen som redovisas består av vidarefakturerade kostnader till
externa hyresgäster, inga övriga försäljningsintäkter finns i
Bolaget.

Under tredje kvartalet 2015 har patentkostnader aktiverats med 267 tkr
och kostnader för forskning utveckling med 701 tkr. Ett omfattande
arbete med att utarbeta en ny patentansökan har pågått under perioden
parallellt med fortsatt utveckling av modell nr 8 och förberedelser
inför de genomförda djurproven under september månad.

Kostnaderna under Q3 består i huvudsak av kostnader för köpta tjänster
127 000 kr, noteringskostnader 60 823 samt kostnader för juridisk
rådgivning med 77 750 kr.

VD Christina Hugosson kommenterar

Tredje kvartalet 2015 är förbi och som nytillträdd VD tar jag här
tillfället att summera perioden som gått och samtidigt presentera mig
själv.

I dag dör tusentals människor med svår hjärtsvikt i väntan på en
donator. Jag ser därför med spänning fram emot att få vara med på den
resa som ska utveckla hjärtpumpen till att kunna rädda dessa liv. Vi
har en viktig roll att fylla, både för individen och för samhället.
Dessutom brinner jag för medicintekniska produkter och att kunna
hjälpa patienter till ett bättre och längre liv.

Det är otroligt tillfredställande att få arbeta med en produkt som
hjärtpumpen. Med mina 25 år i medicinteknikbranschen på bolag som
Elekta, Siemens-Elema, SciBase, Boule Diagnostics samt ABB ser jag
möjligheterna inom Real Heart och har stark tro på det vi gör.

Det kompetenta teamet som har uppfunnit och utvecklat hjärtpumpen har
gjort ett gediget arbete för att ta reda på hur och varför ett
mänskligt hjärta fungerar som det gör. Dessa principer ligger till
grund för konstruktionen och idén att pumpa blodet så likt ett
riktigt hjärta som möjligt. Teamet har kommit långt på vägen mot en
pump som fungerar likt en människas.

Nu går Bolaget in i en mer medicintekniskt inriktad fas då vi kommer
att fokusera på att kunna operera in hjärtpumpen vid kliniska försök.
Vid utvecklingen av medicintekniska produkter måste man leva upp till
krav från myndigheter som Läkemedelsverket och FDA (USAs Food & Drug
Administration). Kraven är till för att skydda patienter, läkare samt
andra användare.

Framöver kommer vi att planera och prioritera aktiviteter som vi
behöver göra för att hjärtpumpen på ett kvalitativt och säkert sätt
ska kunna opereras in vid de kliniska försöken. Som en del i detta
arbete ser styrelse och ledning över olika alternativ till
kapitalanskaffning för att ta Bolaget vidare mot kliniska försök på
människa.

Under årets tre första kvartal utgjordes arbetet inom Scandinavian
Real Heart till stor del av att optimera pumpens fysiologiska
funktion, förbättra drivsystemet och få ner energiförbrukningen. Vi
har också arbetat med att stärka Bolagets patentportfölj.

Det test som genomfördes i september syftade till att under
fysiologiska förhållanden verifiera det nya drivsystemet i pumpens
modell 8. Drivsystemet levererade blodtryck och pulsfrekvens med
normala värden. Provresultaten visar att vi nu har möjlighet att
åstadkomma en batterilösning. Varje pump drog bara 200 mA. Teoretiskt
innebär detta att ett batteri med en vikt på cirka 800 gram skulle
räcka för att driva hjärtpumpen i ett helt dygn. Vi vill ju att
patienten ska kunna röra sig fritt.

Vi har börjat se över möjliga tekniska lösningar och tänkbara
samarbetspartners. Den kliniska processen att sy fast hjärtpumpen och
koppla in den kommer att behöva mer övning och optimering, vilket vi
kommer att arbeta vidare med tillsammans med våra specialister inom
hjärtkirurgi.

Inom de närmaste månaderna kommer vi att utföra ytterligare tester. De
fungerar som förberedelse inför de prekliniska långtidsprov som vi
har för avsikt att genomföra under andra halvan av 2016. Som vi sagt
tidigare fortlöper arbetet med sikte på att utföra kliniska tester på
människa 2017.

Jag ser positivt och tryggt framåt på den resa vi gör med hjärtpumpen.

Christina Hugosson
VD, Scandinavian Real Heart AB

Scandinavian Real Heart AB

När Azad Najar 1999 som läkare började skissa på en idé att ta fram
ett konstgjort hjärta var grundidén att utveckla ett hjärta som
efterliknar det biologiska. Idén bygger på flödesanalyser som
genomfördes av Professor Said Zahrai på KTH 2002-2005. När Azad 2001
fick kontakt med Gunnar Nihlén, som då var VD på ALMI Västmanland,
såg Nihlén potentialen i innovationen och de inledde ett samarbete.
Nihléns ingenjörsbakgrund och stora erfarenhet av industriella
utvecklingsprojekt inom bland annat ABB, kombinerat med Najars
kunskap om hjärtats funktion visade sig framgångsrikt. Tillsammans
grundade Najar, Nihlén och Zahrai Scandinavian Real Heart AB 2007.
Under de första 10 åren genomfördes utvecklingsarbetet på grundarnas
fritid och då på ideell basis med ett gediget intresse att lösa ett
problem. Under dessa år uppskattar Bolaget att man har lagt ner
totalt 14 000 timmar på utveckling, simulering och studier. Därutöver
har ingenjörsteknisk och medicinteknisk kompetens inom Scandinavian
Real Hearts nätverk bistått med ytterligare ett antal tusen timmar.

Flödet i hjärtkamrarna är den avgörande faktor som Bolaget anser bör
efterliknas för att förhållanden inne i hjärtpumpen skall imitera det
naturliga hjärtat. Om samma flöde som i det naturliga hjärtat kan
uppnås bör man väsentligt kunna minska risken för blodproppar och
samtidigt pumpa på ett energieffektivt sätt. Bolaget har sedan 2001
patent på pumpprincipen i USA, England, Sverige och Tyskland. Bolaget
har nyligen inlämnat ytterligare en patentansökan som, om den
godkänns, ger ett patentskydd i 20 år.

Målsättning

Bolagets mål är att ta fram en hjärtpump (TAH), med bättre funktion än
de som finns på marknaden, som i första hand kan användas som
övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation.
Grundidén är att den hjärtpump som Bolaget utvecklar ska pumpa så
likt det naturliga hjärtat som möjligt.

Aktien

Scandinavian Real Heart AB noterades på AktieTorget under november
2014. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett
värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget
driver en handelsplattform (MTF). Per den 30 september 2015 uppgick
antalet aktier i Scandinavian Real Heart till 9 916 625 stycken. Det
finns inga utestående optioner eller optionsprogram.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/real-heart/r/delarsrapport-2015-01-01-till-201...
http://mb.cision.com/Main/12118/9865718/443556.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.