Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-11

Real Heart: Delårsrapport 2016-01-01 till 2016-03-31

Med "Bolaget" eller "Scandinavian Real Heart" avses Scandinavian Real
Heart AB med organisationsnummer 556729-5588.

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2016-01-01 - 2016-03-31)

· Nettoomsättningen uppgick till 62 688 (80 447) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -807 706 (-451
500) SEK.

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,08 (-0,04) SEK.
· Soliditeten** uppgick till 79 (95) %.
* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 9 916 625
aktier per 2016-03-31.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2016

Under det första kvartalet 2016 kunde Scandinavian Real Heart meddela
att man erhållit ytterligare ett svenskt patent, vilket skyddar den
slutgiltiga pumpkonstruktionen. Patentet skyddar även mot andra
tänkbara lösningar och således förhindrar patentet konkurrenter att
utveckla likartade mekaniska hjärtan med fyra kammare. Scandinavian
Real Heart lämnade även under perioden in ytterligare
patentansökningar till Patentverket, för att bredda portföljen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

I början av april 2016 meddelade Bolaget att styrelsen föreslagit
årsstämman att besluta om genomförande av en företrädesemission i
syfte att tillföra kapital för att ta ytterligare steg framåt i
utvecklingen av hjärtpumpen.

Bolaget har efter det första kvartalets utgång även kunnat kommunicera
att de tre före detta NHL-spelarna Börje Salming, Fredrik Olausson
och Jimmie Ölvestad köpt aktier i Scandinavian Real Heart.

Den 10 maj 2016 höll Scandinavian Real Heart årsstämma.
Stämmokommuniké publicerades den 11 maj 2016 och finns att tillgå på
www.aktietorget.se och bolagets hemsida www.realheart.se

Omsättning och resultat

Omsättningen under perioden härrör till 100 % från vidarefakturering
av hyreskostnader till externa hyresgäster. Kostnader för forskning
och utveckling av modell nr 9 har under Q1 aktiverats med 653 tkr.
Kostnader för nya patentansökningar har aktiverats med 330 tkr.
Posten övriga externa kostnader, 870 tkr, består av externt köpta
tjänster för företagsledning och ekonomi med 322 tkr, lokalkostnader
med 156 tkr samt diverse övriga kostnader 392 tkr.

VD Christina Hugosson kommenterar

Vi arbetar enligt plan med utveckling och test av hjärtpumpen. I mars
fick vi ytterligare ett patent godkänt av svenska patentverket. Tack
vare patentbeviljandet är vår hjärtpumps konstruktion skyddad. Vår
hjärtpump - den enda som efterliknar det mänskliga hjärtat med fyra
kammare - är redo att genomgå tester för att så småningom testas i
människor och slutligen förhoppningsvis nå ut på marknaden.

Patentet skyddar inte enbart vår slutliga konstruktion, utan ger även
skydd mot andra tänkbara lösningar och förhindrar således att
konkurrenter utvecklar likartade mekaniska hjärtan med fyra kammare.
Vi har dessutom lämnat in tre patentansökningar, utöver den nyligen
beviljade, för att bredda patentportföljen med kompletterande patent
på spinoff-lösningar till huvudpatentet. Genom att arbeta
kontinuerligt med vårt immaterialrättsliga skydd skapar vi de bästa
förutsättningarna för forskningen och utvecklingen av våra produkter.

Som vi kunde meddela i april föreslog styrelsen att årsstämman skulle
besluta om genomförande av en företrädesemission. Detta beslut
fattades igår, den 10 maj 2016, när vi höll årsstämma på Elite
Stadshotellet i Västerås. Genom den planerade företrädesemissionen
vill vi tillföra Bolaget resurser för att kunna bevisa att hjärtat
fungerar felfritt så att det så småningom kan opereras in i människor
och ge färre komplikationer än dagens alternativ. För att ta
utvecklingen av vår hjärtpump vidare behöver vi göra en
miniatyrisering av elektroniken, utveckla säkerhetskritisk mjukvara
samt genomföra etiskt godkända prekliniska långtidsförsök på djur.
Samtidigt som vi gör detta bygger vi värde i Bolaget genom utökad
kärnkompetens men också - som jag nämnt tidigare - genom en breddning
av patentportföljen med för framtiden intressanta spinoffteknologier.
Vi har via teckningsförbindelser redan på förhand avtalat om cirka 30
procent av företrädesemissionen och arbetar för närvarande med att
utöka andelen teckningsförbindelser.

Vi gör bedömningen att vi har goda förutsättningar att driva projektet
i mål, mot bakgrund av våra framsteg vad avser pumpkonstruktionen och
våra djurförsök, men även med anledning av den starka styrelse och
välutbildade projektorganisation som står bakom Bolaget. Med vår
produkt på marknaden skulle patienter som väntar på ett donerat
hjärta få väsentligt utökad väntetid tills ett donerat hjärta finns
tillgängligt samtidigt som både livskvalitet och mobilitet
förbättras. Hjärtpumpen ökar därför sannolikheten att hitta ett
passande donationshjärta i tid, vilket ökar patientens chanser att
överleva. I ett längre perspektiv hoppas vi även att Scandinavian
Real Heart ska bli en mer permanent lösning för patienter som av
olika skäl inte kan få ett donerat hjärta.

I april gick de tre kända ishockeyprofilerna Börje Salming, Fredrik
Olausson och Jimmie Ölvestad in och köpte aktier i Scandinavian Real
Heart. NHL-profilerna har sedan länge uttryckt vikten av
organdonation och väljer genom sina investeringar i Scandinavian Real
Heart att även förespråka ett artificiellt alternativ.
Hockeyprofilernas tro på Bolaget ger oss ytterligare energi att driva
projektet vidare - eventuellt medför det även att andra får upp
ögonen och vill investera i Bolaget, vilket ger oss större
möjligheter i vårt fortsatta arbete.

Vi fortsätter vår resa med förhoppningen att det första Real
Heart-hjärtat kan inopereras i människa under 2017.

Christina Hugosson

VD, Scandinavian Real Heart AB

Scandinavian Real Heart AB

När Azad Najar 1999 som läkare började skissa på en idé att ta fram
ett konstgjort hjärta var grundidén att utveckla ett hjärta som
efterliknar det biologiska. Idén bygger på flödesanalyser som
genomfördes av Professor Said Zahrai på KTH 2002-2005. När Azad 2001
fick kontakt med Gunnar Nihlén, som då var VD på ALMI Västmanland,
såg Nihlén potentialen i innovationen och de inledde ett samarbete.
Nihléns ingenjörsbakgrund och stora erfarenhet av industriella
utvecklingsprojekt inom bland annat ABB, kombinerat med Najars
kunskap om hjärtats funktion visade sig framgångsrikt. Tillsammans
grundade Najar, Nihlén och Zahrai Scandinavian Real Heart AB 2007.
Under de första 10 åren genomfördes utvecklingsarbetet på grundarnas
fritid och då på ideell basis med ett gediget intresse att lösa ett
problem. Under dessa år uppskattar Bolaget att man har lagt ner
totalt 14 000 timmar på utveckling, simulering och studier. Därutöver
har ingenjörsteknisk -och medicinteknisk kompetens inom Scandinavian
Real Hearts nätverk bistått med ytterligare ett antal tusen timmar.

Flödet i hjärtkamrarna är den avgörande faktor som Bolaget anser bör
efterliknas för att förhållanden inne i hjärtpumpen skall imitera det
naturliga hjärtat. Om samma flöde som i det naturliga hjärtat kan
uppnås bör man väsentligt kunna minska risken för blodproppar och
samtidigt pumpa på ett energieffektivt sätt. Bolaget har sedan 2001
patent på pumpprincipen i USA, England, Sverige och Tyskland. Bolaget
har nyligen inlämnat ytterligare tre patentansökningar som, om de
godkänns, ger patentskydd i 20 år.

Målsättning

Bolagets mål är att ta fram en hjärtpump (TAH), med bättre funktion än
de som finns på marknaden, som i första hand kan användas som
övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation.
Grundidén är att den hjärtpump som Bolaget utvecklar ska pumpa så
likt det naturliga hjärtat som möjligt.

Aktien

Scandinavian Real Heart AB noterades på AktieTorget under november
2014. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett
värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget
driver en handelsplattform (MTF). Per den 31 mars 2016 uppgick
antalet aktier i Scandinavian Real Heart till

9 916 625 stycken. Det finns inga utestående optioner eller
optionsprogram.

Största aktieägare i Bolaget per 2016-03-31 (över 10 procent)

Aktieägare Antal aktier Röster (%) Kapital (%)
Najar Medical & Invention AB 3 587 564 36,18 36,18
Frontus AB 1 173 449 11,83 11,83
Övriga 4 761 013 51,99 51,99
Totalt 9 916 625 100 % 100 %

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen och med
tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från
Bokföringsnämnden.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport 2 2016-08-25
Delårsrapport 3 2016-11-24
Bokslutskommuniké 2016 2017-02-23

Avlämnande av delårsrapport

Västerås, den 11 maj 2016
Styrelsen
Scandinavian Real Heart AB

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/real-heart/r/delarsrapport-2016-01-01-till-201...
http://mb.cision.com/Main/12118/2006952/514320.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.