Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-21

Real Heart: Delårsrapport 20190701-20190930

Sammanfattning av delårsrapport

Nio månader (2019-01-01 - 2019-09-30)

· Rörelseintäkterna uppgick till 640 962 (144 527) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -14 533 885 (-4
784 513) SEK.

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,81 (-0,34) SEK.
· Soliditeten** uppgick till 89 (80) %.
Tredje kvartalet (2019-07-01 - 2019-09-30)

· Rörelseintäkterna uppgick till 560 114 (26 159) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 319 596 (-1
826 374) SEK.

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,07 (-0,13) SEK.
* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 17 841 257
aktier per 2019-09-30. (Per den 2018-06-30 var antalet aktier 14 104
753)

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Belopp inom
parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2019

Den 25 september meddelar Realheart att man genomfört en pilotstudie
som visar hur den senaste prototypen av Realheart TAH kan implanteras
i människokroppen. Studien publiceras i den internationella
tidskriften "Artificial Organ".

I slutet av september erhåller Realheart ett stipendiebidrag om 500
000 SEK från Stiftelsen familjen Winbergs fond, som kommer användas
till att etablera ett svenskt blodtestlaboratorium tillsammans med
Karolinska Institutet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 8 oktober redovisar Realheart de första av en serie blodtester.
Resultaten visar att den testade versionen av Realheart TAH är
skonsammare mot blodet än en redan kommersialiserad pump.

I oktober presenterar Bolaget höstens utvecklingsplan och redovisar
att hösten och vintern bland annat kommer innehålla ytterligare
djurprov och vidare utvecklingsaktiviteter för att följa den
amerikanska myndigheten FDAs krav.

I slutet av oktober meddelar Bolaget att en studie av virtuella
implantationer i djur som Realheart är delaktig i har blivit
publicerad i den internationella tid skriften Artificial Organs.

Den 18 november meddelar Bolaget att man beviljats ett europeiskt
patent för Realheart TAH. Skyddet gäller under en period av tjugo år.

Omsättning och resultat

Scandinavian Real Heart arbetar i nuläget med forskning och utveckling
och har f.n. ingen försäljning av egna produkter. Den omsättning som
redovisas för perioden härrör från erhållna bidrag. Nedlagda
forsknings- och utvecklingskostnader av RealHeart? har under Q3
aktiverats med 4,2 MSEK. Under perioden har nedskrivning av
aktiverade kostnader för forskning och utveckling gjorts med 0 MSEK.
Posten övriga externa kostnader om 1 402 KSEK består av kostnader för
inhyrd personal med 576 KSEK, samt diverse övriga kostnader om 826
KSEK.

Under slutet av 2018 påbörjades en företrädesemission.
Emissionslikviden i företrädesemissionen uppgick totalt till 56 MSEK
före avdrag för emissionsrelaterade kostnader. Under kvartal 1 2019
uppgick dessa kostnader till 9,3 MSEK.

VD Azad Najar har ordet

Inför tredje kvartalet upplevde jag att några av de krav FDA ställer
på Realheart kunde bli utmanande. Därför är det desto mer
tillfredställande att se hur vi som ett team tagit oss an den
amerikanska myndighetens synpunkter, en efter en, och stadigt rör oss
allt närmare att uppfylla hela den kravbild vi ställts inför.

Realhearts nya utökade organisation har nu satt sig och de
nyrekryterade medarbetarna inom mekanik och programmering är fullt
operationella. Vi har också lagt stor vikt vid ekonomisk styrning.
Det illustreras av att vi har bra kontroll på kostnaderna och ligger
i fas med den ekonomiska plan som tidigare lagts. För att förstärka
kapitaliseringen arbetar vi aktivt med att få tillgång till "mjuka
pengar" genom olika bidragslösningar. Det resulterade under hösten i
ett stipendium på en halv miljon kronor från Stiftelsen familjen Nils
Winbergs fond.

Som ett forskningsorienterat utvecklingsbolag har vi höga ambitioner.
Inte bara slutresultatet räknas - att färdigställa Realheart TAH för
marknaden - utan även de landvinningar vi gör under
utvecklingsarbetet, vilka kommer vara till nytta i framtiden.

Ett exempel är den nya testriggen för att analysera blodflöde vi
utvecklat. Riggen skickas genom en magnetkamera, vilket gör det
möjligt att exempelvis jämföra blodflödet vid olika pumphastigheter.
Den här metoden öppnar upp för att testa inte bara Realheart TAH,
utan även framtida produkter inom hjärt- och kärlkirurgi. Det här
förfaringssättet kommer att användas vid det världsunika
blodtestlaboratorium vi avser starta i samarbete med Karolinska
Institutet. Ett annat exempel är arbetet med att 3D-visualisera
djurimplantationer, vilket både effektiviserar processen och skonar
försöksdjur.

Det mindre Västeråsföretaget vi varit håller på att växa sig starkt.
Det hade inte kunnat ske utan nätverket av världsledande forskare och
experter som anslutit sig till vår vision att ingen ska behöva dö på
grund av hjärtsvikt. Ett nätverk som förstärkts markant under tredje
kvartalet, inte minst genom kopplingen till Karolinska Institutet och
till professor Tino Ebbers på CMBV (Centrum för medicinsk
bildvetenskap och visualisering) på Linköpings Universitet. Nu vill
vi utöka nätverket ytterligare och påbörjar en sondering av marknaden
i Europa för att identifiera tänkbara framtida tillverkningspartners.

För tjugo år sedan fick jag idéen om en hjärtpump som imiterar det
mänskliga hjärtats alla funktioner. Min övertygelse om att den idéen
kommer manifesteras i verkligheten är starkare än någonsin. Det är
mycket spännande tider som väntar Realheart framöver.

Azad Najar

VD, Scandinavian Real Heart AB

Scandinavian Real Heart AB

Svensk innovationskraft har gett världen medicintekniska uppfinningar
som hjärt- och lungmaskinen, pacemakern och dialysmaskinen. Nästa
stora innovation är Realhearts artificiella hjärta. Ett svenskt
patent som i förlängningen ska hjälpa personer med hjärtsvikt att
överleva. Varje år dör 3 500 personer av hjärtsvikt bara i Sverige.
Idag är enda räddningen en hjärttransplantation, men donerade organen
räcker endast till 2 % av de behövande.

När läkaren Azad Najar 1999 började skissa på att ta fram ett
konstgjort hjärta var grundidén att utveckla ett hjärta som
efterliknar det biologiska i allt väsentligt. 2001 fick Azad kontakt
med Gunnar Nihlén, som då var VD på ALMI Västmanland. Nihlén såg
potentialen i innovationen och de inledde ett samarbete. Nihléns
ingenjörsbakgrund och stora erfarenhet av industriella
utvecklingsprojekt, kombinerat med Azads kunskaper om hjärtat visade
sig framgångsrikt. Ihop med professor Said Zahrai på KTH grundade de
två bolaget Scandinavian Real Heart AB 2007.

För att ett artificiellt hjärta ska kunna efterlikna ett naturligt
hjärta utan att biverkningar uppstår, krävs att man kan återskapa
samma blodflöde. Sker det kan man väsentligt minska risken för
exempelvis blodproppar och samtidigt pumpa blodet på ett energisnålt
sätt.

Produkten Realheart TAH är världens första replika av ett
fyrkammarhjärta med både förmak och kammare och har därmed
förutsättningar att återskapa ett fysiologiskt blodflöde.

Bolaget har patent på pumpprincipen i EU, USA och Kina. Bolaget har
dessutom under de senaste åren lämnat in ytterligare en serie
patentansökningar. En av dessa blev godkänd och publicerad i Sverige
under våren 2016. Det ger ytterligare patentskydd i 20 år. Realheart
har vidare lämnat in tre patentansökningar på spinoff-produkter, för
att bredda sin portfölj. Med de befintliga patenten och de nya
ansökningarna bedömer styrelsen att Bolaget idag har ett starkt
patentskydd.

Mission och målsättning

Realhearts mission är att med hjälp av medicintekniska lösningar rädda
så många hjärtsviktspatienter som möjligt samt skapa de bästa
förutsättningarna för en livsbejakande fortsättning på livet.

Bolagets övergripande mål är att det artificiella hjärtat ska
kommersialiseras och bli ett fullgott behandlingsalternativ för
patienter med hjärtsvikt. Hjärtat ska ha en bättre funktion än de
lösningar som finns på marknaden. Det ska kunna användas både som en
brygga till transplantation och som slutgiltig terapi.

Aktien

Scandinavian Real Heart AB noterades på Spotlight Stock Market under
november 2014. Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans
AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn.
Spotlight Stock Market driver en handelsplattform (MTF). Per den 30
juni 2019 uppgick antalet aktier i Scandinavian Real Heart till 17
841 257 stycken.

Största aktieägare i Bolaget per 2019-09-30

Aktieägare Antal aktier Röster (%) Kapital (%)
Najar Medical & Invention AB 3 185 135 17,85 17,85
Eskilstunahem Fastighets AB 880 004 4,93 4,93
Frontus AB 723 051 4,05 4,05
Försäkrings AB Avanza 513 244 2,88 2,88
Bilend Najar 433 081 2,43 2,43
Ålandsbanken i ägares ställe 352 842 1,98 1,98
John Fällström 322 823 1,81 1,81
Nordnet Pensionsförsäkring 316 946 1,78 1,78
Kenneth Hopp 263 900 1,48 1,48
Ronak Najar 256 594 1,44 1,44
Övriga 10 593 637 59,47 59,47
Totalt 17 841 257 100,00 100,00

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen och med
tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från
Bokföringsnämnden.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké 2019 2020-02-27

Avlämnande av delårsrapport

Västerås, den 21 november 2019

Styrelsen

Scandinavian Real Heart AB

För ytterligare information, vänligen kontakta Azad Najar

VD Scandinavian Real Heart

Tel: +46 736 673 463

E-post: azad.najar@realheart.se

Andreas Hultdin

CFO Scandinavian Real Heart

Tel: +46 70 787 22 50

E-post: Andreas.Hultdin@realheart.se

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta
(Total Artificial Heart - TAH) för implantation i patienter med
livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad, design
som innefattar en ...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.