Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-25

Real Heart: Halvårsrapport 2016-01-01 till 2016-06-30

Med "Bolaget" eller "Scandinavian Real Heart" avses Scandinavian Real
Heart AB med organisationsnummer 556729-5588.

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2016-01-01 - 2016-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 66 017 (113 134) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 257 735 (-693
879) SEK.

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,20 (-0,06) SEK.
· Soliditeten** uppgick till 82 (93,6) %.
Andra kvartalet (2016-04-01 - 2016-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 (32 687) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 450 028 (-242
379) SEK.

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,13 (-0,02) SEK.
· Soliditeten** uppgick till 78 (93,6) %.
* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 10 908 456
aktier per 2016-06-30. Notera att Bolaget genomfört en nyemission,
vars sista delregistrering gjorts efter periodens utgång och medfört
en ökning av Bolagets aktier med 247 747 aktier. Efter registrering
hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier således till 11 156
203 aktier.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2016

I början av april 2016 meddelade Bolaget att styrelsen föreslagit
årsstämman att besluta om genomförande av en företrädesemission i
syfte att tillföra kapital för att ta ytterligare steg framåt i
utvecklingen av hjärtpumpen.

Bolaget meddelade den 18 april att de tre före detta NHL-spelarna
Börje Salming, Fredrik Olausson och Jimmie Ölvestad köpt aktier i
Scandinavian Real Heart.

Den 10 maj 2016 höll Scandinavian Real Heart årsstämma.
Stämmokommuniké publicerades den 11 maj 2016 och finns att tillgå på
www.aktietorget.se och bolagets hemsida www.realheart.se.

Den 2 juni avslutades Scandinavian Real Hearts företrädesemission.
Nyemissionen tecknades till 107,5 procent. 80 procent tecknades med
stöd av teckningsrätter och 27,5 procent utan. Totalt emitterades 1
239 578 aktier, vilka tillförde Bolaget motsvarande cirka 14,1 MSEK
före emissionskostnader. Västeråsprofilen Lars Forslund valde att
investera i Scandinavian Real Heart genom att använda sig av
teckningsrätter från Azad Najar.

Gerald Engström och Lars-Peter Harbing förstärker sedan årsstämman
styrelsen. Gerald är grundare av och har framgångsrikt byggt upp
Systemair AB där han numera är styrelseordförande. Systemair är idag
verksamma i 47 länder och omsätter cirka 6 miljarder kronor. Han har
tidigare varit VD i bland annat Ziehl-ebm och styrelseledamot i
Indutrade AB och Repant A/S. Nuvarande styrelseuppdrag inkluderar
Systemair AB och Bluefish Pharmaceuticals AB som ordförande. Lars
-Peter har 25 års internationell erfarenhet i ledande befattningar
inom Getinge AB och Johnson & Johnson. Han har skapat resultat under
lång global medicinteknisk karriär som inkluderar företag i USA,
Mellanöstern, Afrika, Asien och Latinamerika. Nuvarande
styrelseuppdrag inkluderar Chemotech AB som ordförande samt ledamot i
Carponovum AB, Carmona AB, Halmstads Golfklubb AB och Consector AB

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Registreringen av Bolagets nyemission på Bolagsverket slutfördes den
13 juli.

Omsättning och resultat

Då Bolaget sysslar med produktutveckling finns ännu inga
försäljningsintäkter. Under första halvåret uppgår nedlagda kostnader
för produktutveckling till 1,4 MSEK varav 0,78 MSEK avser Q2 och
arbetet med pumpmodell nummer 9 samt förberedelser inför kommande
djurprov. Aktiverade kostnader för patent och arbetet med nya patent
uppgår första halvåret till 0,48 MSEK. Kostnaderna under period Q2
består till stor del av kostnader för köpta personaltjänster, 0,35
MSEK och noteringskostnader 0,77 MSEK.

VD Christina Hugosson kommenterar

Vi inledde andra kvartalet med ett beslut om en företrädesemission.
Den avslutades torsdagen den 2 juni med en täckningsgrad på 107,5 och
ett kapitaltillskott på 14,1 MSEK före emissionskostnader. Det nya
kapitalet ger oss möjlighet att fortsätta enligt plan med
utvecklingen av hjärtpumpen mot försök i människa. Nästa steg
innefattar miniatyrisering av elektroniken, säkerhetskritisk mjukvara
i hjärtpumpen samt etiskt godkända långtidsförsök på djur. Parallellt
bygger vi värde i bolaget genom att utöka vår kärnkompetens och
bredda patentportföljen med för framtiden intressanta
spinoffteknologier.

Vi vill också meddela att Lars Forslund, känd profil från Västerås,
har valt att investera i Real Heart. Forslund har ett särskilt
engagemang för personer med svåra hjärtsjukdomar och en stark tilltro
till Real Heart. Som vi tidigare informerat om har även de forna
NHL-stjärnorna Börje Salming, Fredrik Olausson och Jimmie Ölvestad
investerat i Real Heart. Vi gläder oss åt deras stöd och vår
förhoppning är att engagemanget från de kända profilerna leder till
en högre kännedom om vår teknologi som kan ge oss ökade möjligheter i
vårt framtida arbete. Vi är naturligtvis också tacksamma och glada
för det intresse som våra övriga investerare har visat.

I samband med årsstämman och presentationerna inför emissionen
träffade vi många personer med egna erfarenheter från hjärtsvikt. Det
stora behov som finns för hjärtpumpen känns därför nu ännu mer
påtagligt än tidigare. Tack för ert stöd och att vi får ta del av era
berättelser och frågeställningar.

Under perioden har Real Heart dessutom stärkt styrelsen. Vid
årsstämman 10 maj valdes Gerald Engström och Lars-Peter Harbing in
som ledamöter, båda med lång erfarenhet av tidigare styrelsearbete.
Vi ser fram emot den kunskap och ytterligare kompetens som de kommer
att tillföra bolaget.

De framsteg som vi har uppnått med syresättning, puls och reducerad
effektförbrukning gör att vi ser positivt på framtiden. Vi fortsätter
att fokusera på prekliniska försök och utveckling mot lyckade försök
i människa. Vår hjärtpump kommer att kunna öka möjligheten till
överlevnad och ett bra liv för de patienter som behöver ett nytt
hjärta. Det är det vi kämpar för - varje dag.

Christina Hugosson

VD, Scandinavian Real Heart AB

Scandinavian Real Heart AB

När Azad Najar 1999 som läkare började skissa på en idé att ta fram
ett konstgjort hjärta var grundidén att utveckla ett hjärta som
efterliknar det biologiska. Idén bygger på flödesanalyser som
genomfördes av Professor Said Zahrai på KTH 2002-2005. När Azad 2001
fick kontakt med Gunnar Nihlén, som då var VD på ALMI Västmanland,
såg Nihlén potentialen i innovationen och de inledde ett samarbete.
Nihléns ingenjörsbakgrund och stora erfarenhet av industriella
utvecklingsprojekt inom bland annat ABB, kombinerat med Najars
kunskap om hjärtats funktion visade sig framgångsrikt. Tillsammans
grundade Najar, Nihlén och Zahrai Scandinavian Real Heart AB 2007.
Under de första 10 åren genomfördes utvecklingsarbetet på grundarnas
fritid och då på ideell basis med ett gediget intresse att lösa ett
problem. Under dessa år uppskattar Bolaget att man har lagt ner
totalt 14 000 timmar på utveckling, simulering och studier. Därutöver
har ingenjörsteknisk och medicinteknisk kompetens inom Scandinavian
Real Hearts nätverk bistått med ytterligare ett antal tusen timmar.

Flödet i hjärtkamrarna är den avgörande faktor som Bolaget anser bör
efterliknas för att förhållanden inne i hjärtpumpen skall imitera det
naturliga hjärtat. Om samma flöde som i det naturliga hjärtat kan
uppnås bör man väsentligt kunna minska risken för blodproppar och
samtidigt pumpa på ett energieffektivt sätt. Bolaget har sedan 2001
patent på pumpprincipen i USA, England, Sverige och Tyskland. Bolaget
har nyligen inlämnat ytterligare en patentansökan som, om den
godkänns, ger ett patentskydd i 20 år.

Målsättning

Bolagets mål är att ta fram en hjärtpump (TAH), med bättre funktion än
de som finns på marknaden, som i första hand kan användas som
övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation.
Grundidén är att den hjärtpump som Bolaget utvecklar ska pumpa så
likt det naturliga hjärtat som möjligt.

Aktien

Scandinavian Real Heart AB noterades på AktieTorget under november
2014. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett
värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget
driver en handelsplattform (MTF). Per den 30 juni 2016 uppgick
antalet aktier i Scandinavian Real Heart till 10 908 456 stycken.
Notera att Bolaget genomfört en nyemission, vars sista
delregistrering gjorts efter periodens utgång och medfört en ökning
av Bolagets aktier med 247 747 aktier. Efter registrering hos
Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier således till 11 156 203
aktier. Det finns inga utestående optioner eller optionsprogram.

Största aktieägare i Bolaget per 2016-06-30 (över 10 procent)

Aktieägare Antal aktier Röster (%) Kapital (%)
Najar Medical & Invention AB 3 600 564 32,27 32,27
Frontus AB 1 182 449 10,60 10,60
Övriga 6 125 443 57.13 57.13

Totalt 10 908 456 100 % 100 %

Principer för halvårsrapportens upprättande

Halvårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen och med
tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från
Bokföringsnämnden.

Granskning av revisor

Halvårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport 3: 2016-11-24
Bokslutskommuniké för 2015: 2017-02-23

Avlämnande av halvårsrapport

Västerås, den 25 augusti 2016
Styrelsen
Scandinavian Real Heart AB

För frågor om Scandinavian Real Heart, kontakta:
Christina Hugosson, VD
Telefon: 070-191 30 87

Denna information är sådan information som Scandinavian Real Heart AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25
augusti 2016.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/real-heart/r/halvarsrapport-2016-01-01-till-20...
http://mb.cision.com/Main/12118/2065401/553510.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.