Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-24

Real Heart: Halvårsrapport 20170101-20170630

Med "Bolaget" eller "Scandinavian Real Heart" avses Scandinavian Real
Heart AB med organisationsnummer 556729-5588.

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2017-01-01 - 2017-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 350 988 (66 017) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 1 484 738 (-2
257 735) SEK.

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,13 (-0,20) SEK.
· Soliditeten** uppgick till 67 (82) %.
Andra kvartalet (2017-04-01 - 2017-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 300 994 (0) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -951 666 (-1 450
028) SEK.

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,08 (-0,13) SEK.
· Soliditeten** uppgick till 48 (78) %.
* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 11 156 203
aktier per 2017-06-30.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2017

· Real Heart meddelar att forskare från Thoraxkliniken på
Universitetssjukhuset i Linköping publicerat den första vetenskapliga
artikeln med forskningsresultat från Real Hearts hjärtpump med
titeln, Early Experience of Implantation of a New Pulsatile Total
Artificial Heart.

· Real Heart avslutar fas 1-studien av prekliniska djuroperationer
med hjärtpumpen modell 11. Hjärtpumpen fungerade framgångsrikt både
mekaniskt och medicinskt, försöket visade att hjärtpump modell 11
kunde upprätthålla en normal hjärtfunktion på en stabil nivå under en
längre tid på sovande djur.

· Real Hearts kirurgteam upptäcker nya möjligheter med att använda
en halv hjärtpump som så kallad hjärtassist. Den 4 maj genomfördes
det första försöket med att operera in Real Hearts hjärtassist i ett
försöksdjur.

· Real Heart håller den 10 maj 2017 årsstämma. Kommuniké från
årsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.realheart.se).

· Real Heart meddelar att de planerar att utföra
överlevnadsdjurförsök i USA tillsammans med hjärtkirurger vid
Memorial Hermann Texas Medical Center och Universitetssjukhuset i
Linköping. Avtalsdiskussion och tidsplanering har inletts,
laboratoriet i Texas är godkända som underlag för FDA- och CE-
certifiering av Real Hearts produkt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Real Heart meddelar att bolaget planerar nyemission om 23,7
miljoner kronor för fortsatt produktutveckling.

Omsättning och resultat

Omsättningen under perioden härrör från vidarefakturering av
hyreskostnader till externa hyresgäster och konsulttjänster.
Kostnader för forskning och utveckling av modell nr 11 har under Q2
aktiverats med 1 604 tkr. Kostnader för nya patentansökningar har
aktiverats med 232 tkr. Posten övriga externa kostnader 1 763 tkr,
består av externt köpta tjänster för företagsledning och ekonomi med
509 tkr, lokalkostnader med 243 tkr samt diverse övriga kostnader 1
011 tkr.

Styrelseordförande Göran Hellers kommenterar

Det andra kvartalet har nu passerat och det har blivit dags för mig
att kommentera periodens mest väsentliga händelser. Real Heart
befinner sig i en spännande fas i Bolagets utveckling och i maj
avslutades framgångsrikt fas 1-studien av prekliniska djuroperationer
med hjärtpumpen modell 11. Med studien kunde vi konstatera att
hjärtpumpen fungerade både mekaniskt och medicinskt samt att normal
hjärtfunktion kunde upprätthållas på en stabil nivå under en längre
tid på sovande djur.

Hjärtpump modell 11 är en konkurrenskraftig hjärtpump av typ Total
Artificiellt Hjärta (TAH) som ersätter det sjuka hjärtat i sin
helhet. Hjärtpumpen uppfyller samtliga av de kriterier som ledande
hjärtkirurger ställde upp för några år sedan. Den är dessutom den
enda hjärtpump (TAH) i världen som kan slå upp till 140- 150 slag per
minut. I samband med operationerna på sövda djur har vi arbetat med
att förfina den kirurgiska operationstekniken. Tekniken har
utvecklats så att vi under fas 1-studien i maj kunde vi optimera
omhändertagandet av försöksdjuret, och djuret kunde utan problem
fungera under den mest kritiska perioden i samband med implantationen
av hjärtpumpen. Som ett resultat av försöket i maj kan vi nu
konstatera att vi är redo att gå vidare till nästa fas av prekliniska
försök på djur, dvs överlevnadsprov.

Under juni månad kunde vi meddela att inledande kontakt har påbörjats
med ledande hjärtkirurger vid Memorial Hermann Texas Medical Center,
USA, som är verksamma inom utprovning och framtagande av olika
hjärtpumpssystem. Hjärtkirurgerna besitter världsledande kompetens
inom området och vår produkt möttes av stor entusiasm och intresse.
Scandinavian Real Heart planerar, tillsammans med kirurgerna vid
Texas Medical Center och universitetssjukhuset i Linköping att utföra
överlevnadsdjurförsök i USA. Vid Texas A&M University finns världens
ledande laboratorium för studier på stora försöksdjur. Studier
utförda på detta laboratorium är godkända som underlag för FDA- och
CE-certifiering av vår produkt. Vi har inlett avtalsdiskussioner med
laboratoriet i Texas och kommer i samband med en hjärtpumpkongress i
Prag 7- 9 september att träffas och konkretisera detta samarbete.

Som ett led i Real Hearts fortsatta utveckling planerar vi nu en
företrädesemission om 23,7 MSEK. Emissionen avses finansiera de
kommande studierna av vårt artificiella hjärta. Tillsammans med
forskargruppen i Linköping tas nu nästa steg i utvecklingen genom
samarbete med det världsledande laboratoriet i Texas. Emissionen
kommer att hanteras av G&W Fondkommission i Stockholm.

Slutligen vill jag nämna att Ina Pieper har rekryterats till Bolaget.
Ina har tidigare arbetat med forskning kring hjärtpumpar på
universitetet i Swansea under flera år. Hon är en av få i världen som
har doktorerat inom blodkemi och inverkan av mekaniska konstruktioner
på blodet. Detta är en viktig och strategisk rekrytering vad gäller
det regulatoriska arbetet med vår pump.

Vi har nu kommit ett steg längre på vår resa och jag ser fram emot den
kommande perioden av vår utveckling med målet att patienter med
hjärtsvikt skall kunna leva ett bättre liv och att svårt sjuka
hjärtan skall kunna bytas ut.

Göran Hellers

Styrelseordförande, Scandinavian Real Heart AB

Scandinavian Real Heart AB

När Azad Najar 1999 som läkare började skissa på en idé att ta fram
ett konstgjort hjärta var grundidén att utveckla ett hjärta som
efterliknar det biologiska. Idén bygger på flödesanalyser som
genomfördes av Professor Said Zahrai på KTH 2002-2005. När Azad 2001
fick kontakt med Gunnar Nihlén, som då var VD på ALMI Västmanland,
såg Nihlén potentialen i innovationen och de inledde ett samarbete.
Nihléns ingenjörsbakgrund och stora erfarenhet av industriella
utvecklingsprojekt inom bland annat ABB, kombinerat med Najars
kunskap om hjärtats funktion visade sig framgångsrikt. Tillsammans
grundade Najar, Nihlén och Zahrai Scandinavian Real Heart AB 2007.
Under de första 10 åren genomfördes utvecklingsarbetet på grundarnas
fritid och då på ideell basis med ett gediget intresse att lösa ett
problem. Under dessa år uppskattar Bolaget att man har lagt ner
totalt 14 000 timmar på utveckling, simulering och studier. Därutöver
har ingenjörsteknisk -och medicinteknisk kompetens inom Scandinavian
Real Hearts nätverk bistått med ytterligare ett antal tusen timmar.

Flödet i hjärtkamrarna är den avgörande faktor som Bolaget anser bör
efterliknas för att förhållanden inne i hjärtpumpen skall imitera det
naturliga hjärtat. Om samma flöde som i det naturliga hjärtat kan
uppnås bör man väsentligt kunna minska risken för blodproppar och
samtidigt pumpa på ett energieffektivt sätt. Bolaget har sedan 2001
patent på pumpprincipen i USA, England, Sverige och Tyskland. Ett
nytt svenskt patent som skyddar den slutgiltiga pumpkonstruktionen
godkändes i mars 2016 och PCT-ansökan har lämnats in i USA, Indien
och Kina. Bolaget har inlämnat ytterligare tre patentansökningar på
spinn-off produkter som, om de godkänns, ger patentskydd i 20 år.

Målsättning

Bolagets mål är att ta fram en hjärtpump (TAH), med bättre funktion än
de som finns på marknaden, som i första hand kan användas som
övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation.
Grundidén är att den hjärtpump som Bolaget utvecklar ska pumpa så
likt det naturliga hjärtat som möjligt.

Aktien

Scandinavian Real Heart AB noterades på AktieTorget under november
2014. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett
värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget
driver en handelsplattform (MTF). Per den 30 juni 2017 uppgick
antalet aktier i Scandinavian Real Heart till

11 156 203 stycken. Det finns inga utestående optioner eller
optionsprogram.

Största aktieägare i Bolaget per 2017-06-30 (över 10 procent)

Aktieägare Antal aktier Röster (%) Kapital (%)
Najar Medical & Invention AB 3 600 564 32,27 32,27
Frontus AB 1 172 449 10,50 10,50
Övriga 6 383 190 57,23 57,23
Totalt 11 156 203 100,00 100,00

Principer för halvårsrapportens upprättande

Halvårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen och med
tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från
Bokföringsnämnden.

Granskning av revisor

Halvårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport 3 2017-11-23
Bokslutskommuniké 2017 2018-02-22

Avlämnande av halvårsrapport

Västerås, den 24 augusti 2017
Styrelsen
Scandinavian Real Heart AB

För ytterligare information kontakta:

Azad Najar, VD

Tel: +46(0)736-673 463

E-post: azad.najar@realheart.se (azad.najar@realheart.se)

Om Scandinavian Real Heart AB - Endast cirka 5 000
hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på
donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter
med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real
Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens
naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en
övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/real-heart/r/halvarsrapport-20170101-20170630,...
http://mb.cision.com/Main/12118/2332096/713315.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.