Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-25

Real Heart: Harold Kaiser föreslås som ledamot av Real Hearts styrelse, samt erbjuds i samband med tillträdet att teckna ...

PRESSMEDDELANDE
Scandinavian Real Heart AB (publ)
556729-5588
Den 25 oktober 2017

Valberedningen i Scandinavian Real Heart AB, vars aktier är noterade
på Aktietorget, föreslår att bolagets styrelse förstärks med Harold
Kaiser, och att extra bolagsstämma därför skall sammankallas till den
27 november 2017. Real Heart står inför en ny fas i sin utveckling
och styrelseförstärkningen bör därför inte anstå till årsstämman.

Kaiser har lång erfarenhet från finansmarknad och företagsutveckling,
senast som grundare till riskkapitalbolaget Litorina där Kaiser varit
verksam sedan 1998. Kaisers övriga styrelseuppdrag omfattar bl a
Euroflorist, WallVision och Stravito.

Kaiser har som förutsättning för styrelseuppdraget föreslagit att han
till marknadspris förvärvar 509.000 teckningsoptioner i fyra serier
med löptid 2 år, 3 år, 5 år respektive 5 år och med en utövandekurs
om 110%, 130%, 180% respektive 230% av aktiens aktuella börskurs.
Valberedningen föreslår därför, i samband med förslaget att förstärka
styrelsen med Harold Kaiser, i egenskap av aktieägare också att
styrelseförstärkningen kopplas till en riktad emission av
teckningsoptioner på sådana villkor, se vidare nedan.

Styrelsen för Real Heart har med anledning av Valberedningens förslag
beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 27 november 2017 för
styrelseval och för emission av teckningsoptioner riktad till Harold
Kaiser. Se kallelse till extra stämma enligt särskilt pressmeddelande
härom.

Teckningsoptionerna skulle, vid fullt utnyttjande motsvara en total
utspädning om ca 3,6% samt tillföra Real Heart totalt ca 8,2 miljoner
kronor.[1]
(http://applewebdata//8C3ABFBF-4ED9-41F0-8701-B22674A215E5#_ftn1) Vid
utgivandet erhåller Real Heart en marknadsmässig optionspremie, som
preliminärt bedöms uppgå till i storleksordningen drygt 600.000
kronor och som således omedelbart tillförs bolaget. En oberoende
värdering kommer att inhämtas och föreligga i god tid före
extrastämmans beslut. I övrigt bedöms bolaget inte få några kännbara
kostnader hänförliga till emissionen.

Extrastämmans godkännande av Valberedningens förslag förutsätter 9/10
majoritet i enlighet med de s k Leo-reglerna. Valberedningens förslag
har beretts utan deltagande av VD och styrelseledamoten Azad Najar.
Najar, som via Najar Medical AB kontrollerar ca 32.3% av rösterna i
Real Heart före den nyligen genomförda nyemissionen av aktier, har
meddelat att han avser att rösta för styrelseinvalet och emissionen
av teckningsoptioner. Likaledes har ledamöterna av Valberedningen,
vilka sammanlagt företräder ca 6% av rösterna i Bolaget, meddelat att
de avser rösta för förslaget

Valberedningens fullständiga förslag till emissionsbeslut kommer att
hållas tillgängligt tre veckor före extrastämman i enlighet med
Aktiemarknadsnämndens riktlinjer avseende bl a optionsprogram för
styrelseledamöter (AMN 2002:01). Valberedningens fullständiga förslag
till emissionsbeslut kommer, utöver ytterligare information om
teckningsoptionerna och deras villkor, bl a att innehålla ytterligare
information om emissionens ekonomiska konsekvenser, om kopplingen
till Harold Kaisers fortsatta uppdrag och om valberedningens motiv
för förslaget.

Styrelsens ordförande Göran Hellers kommenterar:

" Vi ser fram emot Harolds framtida engagemang i styrelsen. Harold har
med sina långa erfarenhet och kompetens av att ta en produkt från
innovation till marknad mycket att tillföra Real Hearts fortsatta
utveckling. "

För mer information, kontakta:
Göran Hellers, Ordförande
070-746 51 00
goran.hellers@scandinaviancare.se
www.realheart.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Real Heart AB
( publ )är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25
oktober 2017.

Om Scandinavian Real Heart AB - Endast cirka 5 000
hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på
donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter
med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real
Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens
naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en
övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation.

----------------------------------------------------------------------

[1]
(http://applewebdata//8C3ABFBF-4ED9-41F0-8701-B22674A215E5#_ftnref1)
Här har förutsatts att den nyss avslutade företrädesemissionen till
fullo registreras och betalas och därmed leder till ett utökat
aktieantal från ca 11,1 miljoner aktier till ca 13,9 miljoner aktier.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/real-heart/r/harold-kaiser-foreslas-som-ledamo...
http://mb.cision.com/Main/12118/2375568/741719.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.