Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-20

Real Heart: Scandinavian Real Heart AB (publ) offentliggör utfall av företrädesemission

Scandinavian Real Heart AB (publ) ("Realheart" eller "Bolaget") har
avslutat den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets
befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen den 22 november
2018, med stöd av bemyndigandet givet på årsstämman 24 maj 2018
("Företrädesemissionen").

Företrädesemissionen omfattades av teckningsförbindelser och
garantiåtaganden upp till 88 procent av det totala emissionsbeloppet,
som högst kunde uppgå till ca 63,5 MSEK. Teckningsperioden löpte
mellan den 3 december och den 17 december 2018. Utfallet visar att 1
331 407 aktier, motsvarande cirka 31 procent av Företrädesemissionen,
tecknades med stöd av teckningsrätter och att 53 699 aktier,
motsvarande cirka 1 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan
stöd av teckningsrätter. Därutöver kommer 2 351 398 aktier,
motsvarande cirka 56 procent av emissionen, att tilldelas de som
åtagit sig att teckna del av Företrädesemissionen i enlighet med de
emissionsgarantiavtal som ingåtts med Bolaget.

Emissionslikviden i Företrädesemissionen uppgår totalt till cirka 56
MSEK före avdrag för emissionsrelaterade kostnader, vilka beräknas
uppgå till ca.10,5 MSEK.

" Jag vill hälsa nya aktieägare varmt välkomna samt tacka alla
befintliga aktieägare som har deltagit i emissionen för sitt
fortsatta stöd. Vi befinner oss i en spännande fas i bolagets
utveckling och ser nu fram emot att fortsätta arbetet med att skapa
världens första artificiella fyrkammarhjärta." kommenterar Azad
Najar, VD i Realheart.

Meddelande om tilldelning

De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas
aktier i enlighet med de principer som angavs i det prospekt som
offentliggjordes den 30 november 2018. Enbart de som erhåller
tilldelning kommer att meddelas.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar Realhearts aktiekapital med 373 650
SEK till 1 784 125,70 SEK. Antalet aktier ökar med 3 736 504 aktier
till 17 841 257 aktier.

Så snart Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer
betalda tecknade aktier (BTA) omvandlas till nya aktier. Detta
beräknas ske omkring vecka 1, 2019.

För ytterligare information kontakta:

Azad Najar, VD

Tel: +46(0)736-673 463

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 december 2018

Om Scandinavian Real Heart AB - Endast cirka 7 000
hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på
donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter
med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real
Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens
naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en
övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika
eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig
eller föremål för legala restriktioner.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla
med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Realheart.
Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Realheart sker
endast genom det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 30 november
2018. Prospektet innehåller bland annat riskfaktorer, finansiell
information samt information om Bolagets styrelse. Detta
pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och
är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa
värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande, förutom på
grundval av den information som finns i det memorandum som
offentliggjorts.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika
eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig
eller föremål för legala restriktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får
erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller
distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för
sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i
en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt
Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga
värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som
återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida
händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive
uttalanden avseende nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning,
planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses",
"bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget
anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och
förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade
uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden
inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan
verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i
framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet
gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att
ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att
offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade
uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller
dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller
aktiemarknadsrättslig reglering.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/real-heart/r/scandinavian-real-heart-ab--publ-...
https://mb.cision.com/Main/12118/2705363/966911.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.