Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-21

RealXState: Kallelse till årsstämma i RealXState

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I REALXSTATE

Årsstämman hålls den 23 november kl. 16.00 på Gästgården, Holgattu 13 i
Tällberg, Leksands Kommun.

Deltagande
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd som
aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB
tisdagen den 17 november, dels ha anmält sig hos bolaget senast tisdagen
den 17 november 2015.

Inregistrering till årsstämman börjar klockan 15.00.

Anmälan kan ske:
· via bolagets webbplats, www.realxstate.se ;
· per post till adress RealXState AB, Garvaregatan 7C, 791 70 Falun;
· per telefon till Malin Bjurell, 070-550 80 74 mellan kl. 9.00-16.00;
eller
· per e-post till info@realxstate.se

Vid anmälan ska uppges namn, personnummer eller organisationsnummer,
telefonnummer, adress, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två
biträden) och ombud. Antalet biträden ska föranmälas på samma sätt som
aktieägaren.

Deltagande genom ombud
I de fall ett ombud deltar i årsstämman bör behörighetshandlingar skickas
in till bolaget i samband med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt
på bolagets webbplats, www.realxstate.se samt
skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och
som uppger sin postadress eller e-postadress.

Förvaltarregistrerade aktier
För att äga rätt att delta i årsstämman måste aktieägare, som låtit
förvaltarregistrera sina aktier, tillfälligt registrera aktierna i eget
namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar
sådan registrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före
tisdagen den 17 november 2015, då sådan registrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning
1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för perioden 1
januari - 30 juni 2015
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning för
perioden 1 januari - 30 juni 2015
10. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen för perioden 1 januari - 30 juni 2015
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören för perioden 1 januari - 30 juni 2015
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
som ska väljas av årsstämman
13. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella
styrelsesuppleanter
15. Årsstämmans avslutande

Punkt 2, val av ordföranden vid årsstämman
Björn Andersson föreslås som ordförande vid årsstämman.

Punkt 10, beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen för 1 januari - 30 juni 2015
Styrelsen föreslår stämman att utdelningen till bolagets
preferensaktieägare, under förutsättning att likviditeten är tillgänglig,
för hela perioden ska vara 4 653 750 kronor, vilket motsvarar 37,23 kronor
per preferensaktie. Av detta avser 37 kronor per preferensaktie planerad
årlig utdelning samt 0,23 kronor per preferensaktie kompensation enligt
bolagsordningen för att första avstämningsdag för utdelningen förskjutits
från den 15 september 2015 till den 30 november 2015. Utdelningen till
bolagets preferensaktieägare föreslås därmed utbetalas med 9,48 kronor med
avstämningsdag den 30 november 2015 samt 9,25 kronor per tillfälle med
avstämningsdag den 15 december 2015, den 15 mars 2016 och den 15 juni 2016.
Utbetalning av vinstutdelning på preferensaktier ska ske tredje bankdagen
efter avstämningsdagen.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas på bolagets stamaktier.

Styrelsen föreslår vidare att resterande vinstmedel balanseras i ny
räkning.

Punkt 12, beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella
styrelsesuppleanter som ska väljas av årsstämman
Det föreslås att antalet styrelseledamölter ska uppgå till fyra (4) och att
inga styrelsesuppleanter ska väljas.

Punkt 13, fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
Det föreslås att arvode till styrelseldamöterna ska utgå, för tiden till
slutet av nästa årsstämma, med 250 000 kronor till styrelsens ordförande
och med 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Om årsstämman
beslutar i enlighet med förslaget uppgår det totala arvodet till 700 000
kronor. Styrelseledamot ska äga rätt att fakturera styrelsearvodet från ett
av ledamoten ägt bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för
bolaget. Vidare föreslås att revisorernas arvoden ska utgå enligt godkänd
räkning.

Punkt 14, val av styrelseledamöter och styrelseordföranden
Det föreslås omval av samtliga styrelseledamöter: Anders Lidén, Peter
Törngren, Björn Andersson och Stefan Silfver. Till styrelseordföranden
föreslås omval av Björn Andersson.

Aktieägares frågerätt
Aktieägare i bolaget har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske
utan väsentlig skada för Bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden
som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på
bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 §
aktiebolagslagen).

Tillgängliga handlingar
Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens
yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen avseende vinstutdelning kommer
att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats
www.realxstate.se från och med den 19 oktober
2015 vad avser redovisningshandlingar samt revisionsberättelse och den 2
november 2015 vad avser styrelsens yttrande och skickas genast och utan
kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på
årsstämman.

Falun i oktober 2015
RealXState AB (publ)
Styrelsen

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
RealXstate Kallelse till arsstamma 2015.pdf

Bolagets Certified Adviser är Nordfirst Corporate Finance.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.