Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-26

RealXState: Kvartalsrapport 1 oktober 2015 - 31 december 2015

KVARTALSRAPPORT 1 OKTOBER 2015 - 31 DECEMBER 2015

Perioden i sammandrag 1 oktober - 31 december 2015

* Omsättningen i koncernen uppgick till 65 258 tusen kronor (0 tusen
kronor under perioden 2014-10-01 - 2014-12-31).
* Rörelseresultatet i koncernen uppgick till -4 789 tusen kronor (0
tusen kronor under perioden 2014-10-01 - 2014-12-31).
* På årsstämman den 23 november 2015 beslutades att 7 miljoner kronor
skulle delas ut från dotterbolaget OPP Förvaltnings AB till
RealXState AB.
* Byggverksamheten OPP Förvaltnings AB hade under perioden en ökad
tillströmning av projektförfrågningar. Omsättningen ökar successivt
och byggverksamheten rekryterar mer personal bland tjänstemännen.
* RealXState har lämnat sitt första anbud om marktilldelning för
studentlägenheter i Karlstad kommun. Beslut om tilldelning fattas av
nämnden i mars 2016. Marken är detaljplanerad för bygglov och är en
tomträtt vilket innebär att ingen finansiering krävs för att ingå
något avtal.
* Utvecklingsarbetet med en ny affärsgren i verksamheten kring
bostadsmoduler i stål har tagit en del tid och diverse kostnader. Men
det har också lett fram till den första prototypen av bostadsmodul
som står i Nacka för analysering.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

* Den 11 februari 2016 hölls en extra bolagsstämma där tidigare
styrelsen avgick och Tommy Hindrikes (ordf) och Camilla Dofs
tillträdde som nya ledamöter.
* Sedan den 12 februari 2016 är bolagets preferensaktie handelsstoppad
och Nasdaq Stockholm AB överväger att besluta om att avföra
preferensaktien från handel på First North. Anledningen till
handelsstoppet är att det i samband med RealXStates tidigare
styrelses avgång har uppstått frågetecken kring hur RealXStates
verkställande direktör och huvudägare Anders Lidén har hanterat
moderbolaget RealXState AB:s kassa samt om bolaget uppfyller
listningskraven för First North. Börsen överlämnade den 26 februari
2016 ärendet till Nasdaq Stockholms Disciplinnämnd för vidare
handläggning. Börsen ser ingen förutsättning att RealXStates aktier
ska kunna vara föremål för handel på First North och förordrar därför
att Börsens disciplinnämnd beslutar om att avföra Bolagets aktier
från handel på First North. Om disciplinnämnden fattar beslut om att
avföra Bolagets aktier från handel anser Börsen att det kan ske med
omedelbar verkan från och med dagen efter disciplinnämndens beslut.
RealXState kommer oavsett beslut att verka för att möjliggöra en
återupptagen handel i preferensaktien så snart det är möjligt på
lämplig marknadsplats.
* Den 15 februari 2016 tillträdde Nils Fransson som ny CFO i Bolaget.
* Den 18 februari 2016 begärde Anders Lidén eget utträde ur styrelsen
och som VD med omedelbar verkan. Anders Lidén kommer i fortsättningen
arbeta för Bolaget med fastighetsutveckling.
* Bolagets styrelse är idag inte fulltalig och bolaget saknar en VD. En
rekryteringsprocess pågår för att hitta en ny verkställande direktör
så snart som möjligt och inom kort kommer bolaget att kalla till en
extra bolagsstämma för att välja ytterligare en eller två
styrelseledamöter.
* Det pågår diskussioner om ägarförändringar för att hitta en lösning
där RealXStates huvudägare Mindhouse AB minskar sin ägarandel till
under 50 procent av rösterna i RealXState.
* Aktieägartillskottet om 10 miljoner kronor från moderbolaget
Mindhouse AB vilket skrevs ned till 5 miljoner kronor i samband med
bokslutet 30 juni 2015 är ännu ej inbetalt till RealXState AB.
Mindhouse har dock flertalet försäljningar av fastigheter ute på
marknaden för att senare friställa kapital för ett tillskott.

Ordförande har ordet
I byggverksamheten upplever man en ökad omsättning mot tidigare år.
VD-rekryteringen i OPP Förvaltning AB är för tillfället vilande i avvaktan
på att nuvarande VD delegerat ut mer av sina arbetsuppgifter till några av
tjänstemännen. Bolaget söker projekt för nyproduktion av hyresbostäder och
har ett par olika möjligheter till att förvärva mark.

I skrivande stund är bolagets styrelse inte fulltalig, saknar VD och Nasdaq
överväger att avföra bolagets preferensaktier från handel på First North.
Vår strategi är att hålla en extra stämma och avsluta VD-rekryteringen i
RealXState inom några veckor för att i första hand försöka möjliggöra ett
återupptagande av handel i preferensaktien på First North eller i andra
hand på någon annan lista.

Stockholm den 26 februari 2016

Tommy Hindrikes

Finansiell kalender
26 maj 2016 - Delårsrapport juli-mars 2016
26 september 2016 - Bokslutskommuniké 2015-2016

Finansiella rapporter
Årsredovisning och delårsrapporter kommer att finnas tillgänglig på
bolagets hemsida .

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 26 februari 2016

RealXState AB (publ)
Styrelsen

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
RealXState Delarsrapport Q2 2015-2016.pdf

Om RealXState
Mer information finns på .

Certified Adviser
Nordfirst Corporate Finance
Birger Jarlsgatan 4
114 34 Stockholm

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.