Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-30

RealXState: RealXState offentliggör resultat- och balansräkning för OPP Förvaltning

REALXSTATE OFFENTLIGGÖR RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING FÖR OPP FÖRVALTNING

RealXState AB förvärvade 14 augusti 2015 byggkoncernen OPP Förvaltnings AB.
Årsredovisningen för verksamhetsåret 2014-07-01 - 2015-06-30 i OPP
Förvaltnings AB är klar för underskrift av styrelsen och revisor innan den
publiceras på www.realxstate.se .

Perioden i sammandrag

* Omsättningen steg till den högsta nivån någonsin i koncernens
historia och uppgick till 278 168 kkr (231 465 kkr).
* Rörelseresultatet sjönk jämfört med tidigare år till 7 791 kkr (10
371 kkr).
* Resultatet efter skatt inklusive minoritetens andel sjönk jämfört med
tidigare år till 6 037 kkr (8 363 kkr).
* Det egna kapitalet inklusive minoritetsintresse uppgick till 19 894
kkr (25 143 kkr).
* Likvida medel uppgick till 17 341 kkr (26 862 kkr).
* Soliditeten uppgick till 31,3 % (35,0 %).

Verksamhetsåret beskrivs som ett av de tyngre åren i bolagets historia där
framför allt perioden från jul och fram till april drabbades av flera
betydande sjukskrivningar bland ledningspersonal. Det skapade en situation
där bolaget hade för många projekt i förhållande till sin bemanning vilket
orsakade en ineffektivitet och ökade kostnaderna. Den tid som togs till att
lösa underbemanningen gjorde också att bolaget inte kunde vara lika aktiva
på marknaden för att hitta nya projekt så som tidigare. Från maj var
bolaget tillbaks i ordinarie manskapsstyrka och effektiviteten var åter
under kontroll. Sommaren var istället en av de bättre än tidigare somrarna
då de hade framför allt ett betydande jobb igång med komplett bemanning som
pågick under semestern. Vid början av det nya verksamhetsåret från
2015-07-01 är bolaget fullt bemannat och fulltecknat med uppdrag.

Resultaträkning - OPP Förvaltnings AB
(tusentals kronor)

2014-07-01 - 2015-06-30 2013-07-01- 2014-06-30
Nettoomsättning 278 168 231 465

Rörelsens kostnader 2014-07-01 - 2015-06-30 2013-07-01- 2014-06-30
Råvaror och förnödenheter -233 517 -187 788
Övriga externa kostnader -4 541 -4 522
Personalkostnader -32 191 -28 711
Avskrivningar- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -127 -73
Rörelseresultat 7 791 10 371

Resultat från finansiella poster 2014-07-01 - 2015-06-30 2013-07-01-
2014-06-30
Ränteintäkter och liknande resultatposter 28 45
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 0
Resultat efter finansiella poster 7 819 10 416

2014-07-01 - 2015-06-30 2013-07-01- 2014-06-30
Skatt på årets resultat -1 782 -2 053
Minoritetsandel -384 -4
Årets resultat 5 653 8 359

Balansräkning - OPP Förvaltnings AB
(tusentals kronor)

Tillgångar 2015-06-30 2014-06-30
Materiella anläggningstillgångar 321 408
Finansiella anläggningstillgångar 21 -
Varulager m m 8 15
Kortfristiga fordringar 45 887 44 584
Kassa och bank 17 341 26 862
Summa tillgångar 63 578 71 869

Eget Kapital och skulder 2015-06-30 2014-06-30
Aktiekapital 100 100
Fria reserver 13 745 16 673
Årets resultat 5 653 8 359
Minoritetsintresse 395 12
Kortfristiga skulder 43 684 46 726
Summa eget kapital och skulder 63 578 71 869

30 oktober 2015

RealXState AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lidén, VD, 070-237 03 10, anders@realxstate.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
RealXstate Pressrelease 2015-10-30.pdf

Om RealXState
RealXState är en koncern med samlad kunskap från både bygg- och
fastighetsutvecklingsbranschen. Koncernens affärsmodell är att dels köpa
och förädla kommersiella fastigheter i Stockholm och Mellansverige och dels
utveckla bostadsfastigheter i Storstockholmsområdet för att sälja dessa
inom 3 år efterfärdigställandet. Koncernens verksamhet består av
fastighetsförädling, fastighetsförvaltning och byggverksamhet. Genom att
kombinera byggverksamhet med fastighetsutveckling skapas en grund för att
framgångsrikt driva framtida utvecklingsprojekt inom Storstockholmsområdet
och Mellansverige med goda möjligheter till expansion finansierad med eget
kapital från verksamheten samt med projektfinansiering.

Bolagets Certified Adviser är Nordfirst Corporate Finance.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.