Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-09

Recipharm AB: Delårsrapport januari - september 2017

Juli - september 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 1 200 Mkr (1 138), en ökning med
5,5 %

· EBITDA uppgick till 103 Mkr (144) motsvarande en EBITDA-marginal
på 8,6 % (12,6)

· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -17 Mkr (44)
· Resultat efter skatt uppgick till -54 Mkr (12) motsvarande en
resultatmarginal på -4,5 % (1,0)

· Resultat per aktie uppgick till -0,89 kr (0,14) före utspädning
och -0,89 kr (0,14) efter utspädning

· Recipharm har inlett ett samarbete med Roche.
Januari - september 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 3 929 Mkr (3 346), en ökning med
17,4 %

· EBITDA uppgick till 504 Mkr (520) motsvarande en EBITDA-marginal
på 12,8 % (15,6)

· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 151 Mkr (263)
· Resultat efter skatt uppgick till 23 Mkr (121) motsvarande en
resultatmarginal på 0,6 % (3,5)

· Resultat per aktie uppgick till 0,26 kr (2,13) före utspädning och
0,26 kr (2,13) efter utspädning

· Nettoskuld/Eget kapital uppgick till 0,7 (0,4)
Händelser efter balansdagen

· Recipharm avvecklar två svenska tillverkningsanläggningar

NYCKELTAL Jul Jan Okt 16 Helår
- sep - sep - sep
17
Mkr Ändring Ändrin 2017
2017 2016 i % 2017 2016 g 2016
i %
Nettoomsättning 1 1 138 +5,5 3 929 3 346 +17,4 5 262 4 678
200
EBITDA1/ 103 144 -28,5 504 520 -3,1 733 749
Rörelseresultat -16,9 44,3 -138,2 151 263 -42,5 273 384
EBIT1/
EBITDA-marginal 8,6 12,6 12,8 15,6 13,9 16,0
(%)1/
Resultat per -0,89 0,14 0,26 2,13 1,57 3,32
aktie (kr)1/
Avkastning på 2,0 3,8 2,0 5,0
eget kapital
(%)1/
Eget kapital per 72,4 73,5 73,0 75,7
aktie1/
Soliditet (%)1/ 44,3 52,7 44,3 52,2
Nettoskuld1/ 3 252 1 867 3 252 1 894

Nettoskuld/Eget 0,7 0,4 0,7 0,4
kapital1/
Nettoskuld/EBITDA 4,4 3,0 4,4 2,5
1/

1/APM: Alternativt prestationsmått (Alternative Performance Measures),
se finansiella definitioner på sida 23.

Thomas Eldered, VD:

Svårt kvartal, som väntat

" Vi fortsätter att genomföra våra fokuserade strategier för att nå
våra övergripande mål. Mycket återstår att göra men vi ser mycket
uppmuntrande affärshändelser och en god utveckling i den
underliggande verksamheten. Resultatet för tredje kvartalet
påverkades i vanlig ordning starkt av planerat underhåll och
driftuppehåll i våra anläggningar. Till detta kommer effekten av de
särskilda utmaningar vi aviserade i föregående delårsrapport samt
underpresterande enheter i Sverige. Detta möter vi med kraftfulla
åtgärder.

Nettoomsättningen justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter
minskade med 0,8 procent jämfört med samma period föregående år. I
rapporten för det andra kvartalet identifierade vi faktorer,
huvudsakligen förseningar, med negativ inverkan på resultatet för
resten av året. Detta fick till följd att vi bedömer att det blir
utmanande att nå vårt övergripande mål för EBITDA-marginalen för
innevarande år. Under kvartalet påverkades resultatet negativt fullt
ut av dessa faktorer. Därutöver hade den svaga utvecklingen inom
Solids & Others samt periodisering av order ytterligare negativ
påverkan. På kort sikt ser vi därmed pressade marginaler och för
kvartalet uppgick EBITDA-marginalen till 8,6 procent.

Det operativa kassaflödet för perioden påverkades positivt av minskat
rörelsekapital och uppgick till 149 MSEK. Investeringar i utökad
kapacitet och nya möjligheter utgjorde större delen av de totala
investeringarna för kvartalet på 153 MSEK. Således finansierades nära
hela investeringsprogrammet internt med operativt kassaflöde.

För att förbättra lönsamheten ökar vi fokus på synergier och på att
minska vår exponering mot produkter med låga marginaler. Den
föreslagna avvecklingen av tillverkningsanläggningarna i Stockholm
och Höganäs och överföring av produktion till övriga anläggningar
inom koncernen är ett viktigt steg i detta. Positiva effekter på
EBITDA och EBITDA-marginal förväntas redan under 2018 och långsiktigt
kommer vi att få en effektivare struktur samtidigt som vi eliminerar
negativ EBITDA. Vi fortsätter att utforska ytterligare möjligheter
att långsiktigt förbättra resursutnyttjandet och effektiviteten i vår
sammantagna struktur.

En ytterligare viktig del av våra övergripande strategier utgörs av en
konsolidering och samordning av vår utvecklingsverksamhet. Vi vill
accelerera och effektivisera införandet av nya produkter från
utvecklingsfasen till kommersiell produktion. För att åstadkomma
detta ska vi bland annat öka utnyttjandet av vår indiska
utvecklingsverksamhet. Vi utforskar också strategiska möjligheter för
vissa av våra produkträttigheter och teknologier.

Det långsiktiga tillverkningsavtal vi träffade under kvartalet med
Roche kommer att bidra till att vi når vårt övergripande
försäljningsmål. Vår bedömning är att leveranserna startas med full
volym från och med nästa år. Ambitionen är att gå vidare med liknande
överenskommelser med andra kunder och vi ser goda möjligheter till
detta under den närmaste tiden.

Konkret under det närmaste året kommer alla våra pågående
expansionsinvesteringar att färdigställas och vi kommer att ta de nya
kapaciteterna i kommersiell drift. Vi kommer att se positiva effekter
från optimering och förändringar av vår anläggningsbas. Nya kontrakt,
där det nya avtalet med Roche för närvarande är det största, kommer
att bidra till tillväxt och lönsamhet. I Indien kommer vi successivt
att implementera redan avtalade affärer och arbeta bort de
förseningar vi sett under innevarande år. Slutligen kommer vi att
organisera om vår utvecklingsverksamhet och optimera
resursutnyttjandet vilket även det förväntas ge positiva bidrag till
lönsamheten.

Vi fortsätter att arbeta hårt för att för att genomföra våra
strategier och nå våra mål. Vi investerar kraftfullt för ledarskap i
områden med god förväntad efterfrågan. Vi genomför
strukturoptimeringar och förbättringar för att höja lönsamhet och
erbjuda kunderna attraktiva lösningar. Kunderna ger positiv feedback
både beträffande vår långsiktiga strategi och vårt nuvarande arbete.
Vi ser goda möjligheter att inleda och fördjupa betydelsefulla
långsiktiga relationer med viktiga kunder. Jag känner därför en stor
tillförsikt i våra möjligheter att infria våra övergripande
finansiella mål och att vara en ledande global CDMO."

Hela delårsrapporten finns bifogad med länken i slutet av
pressmeddelandet.

Med anledning av detta bjuder företaget in till en webbkonferens (på
engelska) för investerare, analytiker och media den 9 november kl
10:00 där VD Thomas Eldered och CFO Henrik Stenqvist presenterar och
kommenterar rapporten samt svarar på frågor.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på Recipharms webbsida,
www.recipharm.com/sv/investor-relations från kl 07:45 samma dag och
presentationen från konferensen kommer att laddas upp under dagen den
9 november.

För att delta i webbkonferensen, vänligen använd nedan länk:

http://edge.media-server.com/m/p/s9iighaa

Frågor kan ställas genom att ringa nedan telefonnummer eller genom att
skriva din fråga i frågefältet under själva webbkonferensen. Önskar
man inte ställa en fråga via telefon räcker det med att logga in via
länken ovan.

Från Sverige: + 46 8 566 426 51
Från Storbritannien: + 44 333 300 08 04
Från USA: +1 631 913 14 22
Pinkod för deltagare:
78642485#

För ytterligare information, vänligen besök www.recipharm.com
(https://www.recipharm.com/investor-relations) eller kontakta:

Thomas Eldered, VD, 08 602 52 10
Henrik Stenqvist, ir@recipharm.com, 08 602 52 00
Denna information offentliggörs enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden, lagen
om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ
Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 09
november 2017 kl 07:45 CET.

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and
Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 5
000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel
i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och
API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar
flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som
mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 5,3 miljarder kronor
och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Frankrike,
Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige,
Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms
B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com.

Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Box 603, 101 32 Stockholm, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00
www.recipharm.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/recipharm-ab/r/delarsrapport-januari---septemb...
http://mb.cision.com/Main/9273/2386251/748520.pdf
http://mb.cision.com/Public/9273/2386251/bab692392aadb89a.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.