Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-14

Recipharm AB: Recipharm erhåller godkännande från konkurrensmyndigheten i Tyskland för erbjudandet att förvärva Consor...

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR DETTA INTE SKULLE VARA
FÖRENLIGT MED TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER I SÅDAN
JURISDIKTION. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR VARKEN ETT ERBJUDANDE OM
ATT KÖPA ELLER SÄLJA ELLER ANFORDRAN ATT LÄMNA ERBJUDANDE OM KÖP
ELLER FÖRSÄLJNING AV AKTIER.

Den 6 december 2019 offentliggjorde Recipharm AB ("Recipharm"), genom
sitt direkt helägda dotterbolag Recipharm Holdings Limited, en
erbjudandehandling ("Erbjudandehandlingen") med fullständiga villkor
och anvisningar för det rekommenderade kontanta uppköpserbjudandet
att förvärva samtliga utestående aktier i Consort Medical plc
("Consort") justerat för full utspädningseffekt ("Erbjudandet").

Erbjudandet är villkorat av, bland annat, godkännande från
konkurrensmyndigheten i Tyskland. Recipharm offentliggör nu att man
erhållit skriftligt godkännande från konkurrensmyndigheten i Tyskland
att de inte kommer förhindra förvärvet, till följd av detta är
villkoret i stycke (b) av del A av Appendix I i Erbjudandehandlingen
uppfyllt.

Fullföljande av Erbjudandet är alltjämt föremål för andra utestående
villkor, så som erhållandet av godkännande från konkurrensmyndigheten
på Irland och villkoren och anvisningarna så som de anges i
Erbjudandehandlingen.

Acceptperioden för Erbjudandet är öppen till kl 13.00 (London-tid) den
23 januari 2020. Aktieägare i Consort som ännu inte har accepterat
Erbjudandet och som önskar att göra det ska vidta åtgärder för att
acceptera Erbjudandet så snart som möjligt, senast kl 13.00
(London-tid) den 23 januari 2020. Tillvägagångssätt för att lämna in
sina aktier återfinns i Erbjudandehandlingen.

Ytterligare offentliggöranden kommer att tillhandahållas i vederbörlig
ordning.

Om ej annat anges har definitioner i detta offentliggörande samma
innebörd som de har i Erbjudandehandlingen.

För mer information vänligen besök www.recipharm.com eller kontakta:
Thomas Eldered, VD, telefon: 08 - 602 52 10
Tobias Hägglöv, CFO, telefon: 08 - 602 45 00

Om Recipharm

Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and
Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har nära 7
000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel
i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och
API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar
flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som
mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 7,2 miljarder kronor
och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Frankrike,
Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige,
Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms
B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets webbplats www.recipharm.com, och
för mer information om kontantbudet på Consort Medical besök
www.recipharm.com/investor-relations.

Viktig Information

Detta pressmeddelande är varken ett erbjudande om att köpa eller sälja
eller anfordran att lämna erbjudande om köp eller försäljning av
aktier.

Erbjudandet kommer att genomföras enbart baserat på
Erbjudandehandlingen och, såvitt avser aktier representeras av
aktiebrev (certificated form), Anmälningssedeln som finns bilagd
Erbjudandehandlingen, vilka innehåller de fullständiga villkoren för
Erbjudandet inklusive information om hur man accepterar Erbjudandet.
Varje godkännande, accept, beslut eller annat svar angående
Erbjudandet ska endast baseras på informationen i
Erbjudandehandlingen och, såvitt avser aktier representeras av
aktiebrev, Anmälningssedeln. Aktieägare i Consort rekommenderas
starkt att ta del av den formella dokumentationen i förhållande till
Erbjudandet och varje aktieägare i Consort uppmanas att omedelbart
rådfråga sin oberoende professionella rådgivare angående de
skattekonsekvenser som ägaren (eller eventuell bakomliggande ägare)
har att beakta angående Erbjudandet.

Detta pressmeddelande publiceras inte i eller distribueras till och
får inte sändas eller på annat sätt distribueras eller skickas till
någon jurisdiktion där sådan distribution eller sådant erbjudande
kräver att ytterligare åtgärder vidtas eller skulle vara i konflikt
med någon lagstiftning eller föreskrift i sådan jurisdiktion.
Personer som får detta pressmeddelande (inklusive, utan begränsning,
förvaltare, företrädare och vårdnadshavare) och omfattas av lagen i
sådan jurisdiktion kommer att behöva informera sig om och följa alla
tillämpliga begränsningar eller krav. Varje underlåtenhet att göra
det kan utgöra ett brott mot värdepapperslagstiftningen i sådan
jurisdiktion.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade
uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och
kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar",
"avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden
uttrycker Recipharms avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar
eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på
nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Recipharm har
gjort efter bästa förmåga men som Recipharm inte påstår kommer vara
korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker
och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan
påverkas av Recipharm. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser
eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av,
eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Box 603, 101 32 Stockholm, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00
www.recipharm.com

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/B5AC1620801D8C37E0...
https://mb.cision.com/Main/9273/3008610/1174193.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.