Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-02

Recipharm AB: Recipharm fastställer pris i börsintroduktionen till 78 SEK per aktie - handel på NASDAQ OMX Stockholm inleds idag, 3 april 2014.

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, HONG KONG, KANADA,
NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER USA.

Recipharm AB (publ) ("Recipharm" eller "Bolaget"), ett ledande
CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation)
inom läkemedelsindustrin, offentliggör härmed utfallet av erbjudandet
avseende Bolagets aktier och noteringen på NASDAQ OMX Stockholm
("Erbjudandet").

Intresset för Erbjudandet har varit stort, såväl bland svenska som
internationella institutionella investerare och bland allmänheten i
Sverige. Erbjudandet övertecknades kraftigt.

Erbjudandet i korthet

· Det slutliga priset i Erbjudandet har fastställts till 78 SEK per
aktie av serie B, motsvarande ett marknadsvärde på samtliga aktier
utgivna av Recipharm om 2 794 MSEK.

· Recipharm tillförs cirka 815 MSEK före emissionskostnader.
· För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet
har Lars Backsell och Thomas Eldered ("Huvudaktieägarna") åtagit sig
att, på begäran av Joint Lead Managers Carnegie Investment Bank AB
(publ) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), sälja ytterligare
befintliga aktier motsvarande högst 15 procent av antalet aktier av
serie B som omfattas av Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen") ,
det vill säga högst 2 517 884 aktier av serie B, motsvarande cirka 7
procent av totala antal aktier i Bolaget.

· Erbjudandet omfattar 19 303 779 aktier av serie B, motsvarande
cirka 54 procent av det totala antalet aktier i Bolaget om
Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.

· Det totala värdet av Erbjudandet uppgår 1 506 MSEK, under
antagandet att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.

· Handeln i Recipharms aktie av serie B på NASDAQ OMX Stockholm
inleds idag den 3 april 2014 under kortnamnet "RECI B" .

Thomas Eldered, verkställande direktör, kommenterar:

"Det är mycket glädjande att intresset från både institutionella
investerare och allmänheten i Sverige har varit så stort. Vi ser det
som en bekräftelse på att tilltron är stark till Recipharms
möjligheter att växa och framgångsrikt utnyttja de affärsmöjligheter
som marknaden erbjuder en första klassens kontraktstillverkare inom
läkemedelsbranschen."

Lars Backsell, styrelseordförande, kommenterar:

"Från att ha varit ett litet entreprenörsbolag skapat av två
entusiaster för nära 20 år sedan har Recipharm vuxit upp och blivit
ett stort börsnoterat bolag med 500 nya aktieägare. Recipharm går in
i ny fas, men vi som huvudägare kommer att tillsammans med våra nya
ägare fortsätta att utveckla bolaget med samma engagemang och
hängivenhet, men nu i en börsnoterad miljö."

Efter genomfört Erbjudande, och under antagande om att
Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer
Huvudaktieägarna att kvarstå som största aktieägare med cirka 46
procent av aktierna och 87 procent av rösterna i Recipharm[4]
(http://connect.ne.cision.com#_ftn4). Recipharm kommer att ha ca 5000
nya aktieägare

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Skandinaviska Enskilda Banken
AB (publ) är Joint Lead Managers och Joint Bookrunners i samband med
Erbjudandet. Swedbank AB (publ) är Co-lead Manager.

För ytterligare information, vänligen besök www.recipharm.com eller
kontakta:

Thomas Eldered, VD, thomas.eldered@recipharm.com, telefon: +46 8 602
52 10

Björn Westberg, CFO, bjorn.westberg@recipharm.com, telefon: +46 8 602
46 20

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden,
lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid
NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den
3 april 2014 kl 07.30 CET.

Viktig information

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva
värdepapper som emitteras av Recipharm i någon jurisdiktion där ett
sådant erbjudande skulle vara olagligt.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat direktiv
2003/71/EU (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i
medlemsstaten "Prospektdirektivet") riktar sig detta meddelande
endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt
Prospektdirektivets definition.

Värdepapper som anges häri har inte, och kommer inte att, registreras
i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act
från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i
USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från
registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt
att registrera några värdepapper som anges häri i USA eller att göra
ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Värdepapper som
överlåts i USA kommer endast att överlåtas till kvalificerade
institutionella köpare (enligt definitionen i Rule 144A i Securities
Act) enligt Rule 144A.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument och annat
material avseende värdepapperen som beskrivs häri endast till, och en
investering eller investeringsaktivitet som detta dokument avser är
endast tillgängligt för och kommer endast att kunna utnyttjas av,
"kvalificerade investerare" (enligt definitionen i paragraf 86(7) i
U.K. Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som
har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som
faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel
19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii)
högnettoförmögenhetssubjekt som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern
(alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer").
Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder
eller agera baserat på eller förlita sig på detta dokument.

Om Recipharm

Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and
Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin med säte i
Sverige och har cirka 1 500 anställda. Recipharm erbjuder
tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av
material till kliniska prövningar och farmaceutisk produktutveckling.
Recipharm tillverkar för närvarande omkring 200 olika produkter åt
såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget
omsätter cirka 2,1 miljarder SEK och har utvecklings- och
tillverkningsanläggningar i Sverige, Frankrike, Storbritannien,
Tyskland och Spanien med huvudkontor i närheten av Stockholm.

För ytterligare information om Recipharm och våra tjänster, vänligen
besök www.recipharm.com

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) Via bolaget B&E
Participation AB.

[2] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref2) Övertilldelningsoptionen
kan utnyttjas, vid ett eller flera tillfällen, helt eller delvis av
Joint Lead Managers som stabiliseringsansvariga under 30
kalenderdagar från och med första dagen för handel i Bolagets aktier
på NASDAQ OMX Stockholm.

[3] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref3) Handeln i Recipharm-aktien
på NASDAQ OMX Stockholm är villkorad till och med den 7 april 2014 av
att villkoren för Erbjudandet uppfylls.

[4] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref4) Full konvertering av
Bolagets konvertibelprogram, vilket förfaller till återbetalning den
6 april 2014 om inte konvertering begäras senast den 5 april 2014,
motsvarar en utspädning om 3,77 procent av kapitalet och 0,93 procent
av rösterna. Per 31 december 2013 var det utestående lånebeloppet
39,0 MSEK.

Recipharm AB (publ) Org. nr 556498-4825
Besöksadress Lagervägen 7, Jordbro Telefon +46 8 602 52 00
Postadress Lagervägen 7, 136 50 Jordbro Fax +46 8 81 87 03
www.recipharm.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/recipharm-ab/r/recipharm-faststaller-pris-i-bo...
http://mb.cision.com/Main/9273/9562965/228684.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.