Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-18

Recipharm AB: Recipharm lämnar ett erbjudande att förvärva Consort Medical för att skapa ett ledande inhalationsbolag oc...

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR DETTA INTE SKULLE VARA
FÖRENLIGT MED TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER I SÅDAN
JURISDIKTION. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR VARKEN ETT ERBJUDANDE OM
ATT KÖPA ELLER SÄLJA ELLER ANFORDRAN ATT LÄMNA ERBJUDANDE OM KÖP
ELLER FÖRSÄLJNING AV AKTIER.

Recipharm AB ("Recipharm") och Consort Medical plc ("Consort") har
ingått ett avtal angående villkoren för ett rekommenderat kontant
uppköpserbjudande lämnat av Recipharm Holdings Limited, ett helägt
dotterbolag till Recipharm, att förvärva Consort, en ledande global
aktör inom inhalatorer, och andra medel för läkemedelsadministration
("medical devices") som en integrerad CDMO (Contract Development and
Manufacturing Organisation). Styrelsen i Consort har bekräftat att de
enhälligt avser att rekommendera ett kontanterbjudande motsvarande
ett sammanlagt aktievärde om 505 miljoner pund (cirka 6 284 miljoner
kronor[(1)]). Bolaget har sitt huvudkontor i Storbritannien och är
noterat på London Stock Exchange.

Förvärvet i sammandrag

· Kombinationen av Recipharm och Consort är starkt kompletterande då
båda organisationerna tillhandahåller olika produkter och tjänster
inom samma värdekedja till ett flertal kunder

· Den sammanslagna Recipharm-koncernen bildar en topp fem global
CDMO med kapacitet att erbjuda en integrerad utveckling och
tillverkning av hjälpmedel för läkemedelsadministration kombinerat
med tillverkning av färdiga läkemedel på en kommersiell skala

· Förvärvet tillför omfattande IP-teknologi och know how till
Recipharms kunderbjudande och bidrar till en huvudstrategi att ta en
större andel av värdekedjan

· Avsikten är att förvärvet implementeras som ett uppköpserbjudande
enligt Companies Act i Storbritannien, varvid aktieägarna i Consort
erhåller 10,10 pund kontant per aktie, vilket värderar det totala
aktiekapitalet till 505 miljoner pund (6 284 miljoner kronor)
justerat för full utspädningseffekt

· Erbjudandet är i sin helhet finansierat med bankkrediter som avses
att delvis återbetalas av emissionslikviden från en förestående
nyemission efter att erbjudandet har slutförts

· Den sammanslagna organisationen kommer att förbättra Recipharms
skala och lönsamhet med en årlig försäljning om 10 847 miljoner
kronor pro forma samt en EBITDA om 1 793 miljoner kronor pro
forma[(2)]

· Consort hade en årlig försäljning om 292 miljoner pund (3 633
miljoner kronor) pro forma och en EBITDA om 47 miljoner pund (587
miljoner kronor) pro forma[(3)]

· Finansiellt attraktiv med betydande positiv effekt på Cash
EPS[(4)] (omedelbar positiv effekt under det första räkenskapsåret
efter slutförande) med potential för framtida tillväxt och
förbättring av rörelsemarginal

Recipharms mål är att skapa en ledande global CDMO i enlighet med
bolagets ambitiösa tillväxtstrategi, där målet är att nå en
försäljning på minst 8 miljarder kronor 2020. Detta mål har satts
trots den konsolidering som råder inom den fragmenterade
CDMO-industrin, där läkemedelsbolagen försöker reducera sina fasta
kostnader genom att effektivisera värdekedjan och fokusera på
kärnverksamheten inom forskning och utveckling samt på
försäljningsorganisationen. Följaktligen vänder sig läkemedelsbolagen
till betrodda samarbetspartners som innehar nödvändig skala och
teknologisk kompetens för att stödja dem i utvecklingen av läkemedel
och i den efterföljande kommersiella tillverkningen.

Baserat på ovan nämnda dynamik inom sektorn, och Consorts styrka inom
utveckling och tillverkning av inhalatorer och andra medical devices,
anser Recipharm att sammanslagningen utgör en utmärkt matchning.
Recipharm har imponerats av Consorts innovativa teknologier inom
läkemedelsadministration. Dessa kompletterar väl Recipharms
utveckling och kommersiella tillverkning av både inhalationsläkemedel
och sterila läkemedel för injektion. Divisionen Aesica möjliggör
expansion inom nya områden och tillgång till nya kunder.
Kombinationen av Consorts produktportfölj och tjänster tillsammans
med Recipharms nuvarande kunderbjudande kommer att möjliggöra för den
sammanslagna organisationen att bli en best-in-class teknologibaserad
CDMO, positionerad för att konkurrera mer effektivt över ett större
spann av värdekedjan.

Thomas Eldered, verkställande direktör Recipharm, kommenterar: "Jag är
entusiastisk över möjligheten att kombinera två bolag som
kompletterar varandra så bra som Recipharm och Consort. Ur vårt
perspektiv är Bespak redan erkänt som en ledande utvecklare och
tillverkare av inhalatorer och andra medical devices och passar
perfekt med Recipharms breda läkemedelskunnande. Den sammanslagna
gruppen kommer att kunna förse kunder med färdiga läkemedel baserade
på Bespaks nyckelteknologier samt tillhandahålla kunder en långt mer
integrerad lösning. Divisionen Aesica kommer ytterligare utöka vår
kapacitet och möjligheter inom både API och läkemedelstillverkning
samt ger tillgång till en ny kundbas".

Christopher Brinsmead CBE, styrelseordförande i Consort, kommenterar:
"Consorts ledande teknologier och marknadsposition tillhandahåller
innovativa lösningar och produkter till en bas av globala kunder. Vi
anser att Recipharms verksamhet är mycket kompletterande till vår
egen och styrelsen avser att enhälligt rekommendera erbjudandet från
Recipharm som motsvarar en premie om 39% jämfört med vårt aktiepris."

Jonathan Glenn, verkställande direktör Consort, tillägger: "Consorts
strategi har varit att fokusera på att expandera verksamheten i nya
marknader och geografiska områden, och att utveckla vårt kombinerade
erbjudande inom läkemedel och läkemedelsutrustning. Recipharms
kunnande och bas inom läkemedelstillverkning kommer att stärka både
Bespaks och Aesicas verksamheter. Vi tror att kunder till båda
bolagen kommer att uppskatta erbjudandet från den sammanslagna
verksamheten".

Bakgrund till transaktionen

· Skala och kapacitet
· Sammanslagningen positionerar Recipharm som en topp fem global
CDMO med >1 miljard dollar i försäljning

· Bättre möjligheter att konkurrera om globala kontrakt med
läkemedelsbolag

· Teknologiskt ledarskap inom inhalatorer
· Skapar en ledande CDMO, från API till färdigt läkemedel, med
omfattande teknologiskt kunnande

· Stärkt erbjudande som ger mervärde för en ledande kundbas
· Starkt kunnande och portfölj av immateriella rättigheter
· Tillgång till innovation
· Skapar nya möjligheter till tillväxt inom den stora och snabbt
växande sektorn för biologiska läkemedel

· VapourSoft[®] teknologi validerad genom utvecklingskontrakt
· Stark utvecklingskapacitet genom Consorts innovationscenter i
Cambridge, Storbritannien

· Attraktiv finansiell effekt
· Betydande positiv effekt på Cash EPS[(4)] (omedelbar positiv
effekt under det första räkenskapsåret efter slutförande)

· Potential för betydande framtida tillväxt och förbättring av
rörelsemarginal

· Förväntade årliga kostnadssynergier om 125 miljoner kronor,
realiserade inom 18 månader efter slutförande av transaktionen med
potential för ytterligare kostnads- och försäljningssynergier i det
medellånga och långa perspektivet

Om Consort

Consort är ett publikt aktiebolag registrerat i England och Wales,
vars aktier är upptagna till handel på premiumsegmentet av London
Stock Exchange. Consort är en ledande, global, integrerad leverantör
av utveckling och tillverkning av inhalatorer och andra medel för
läkemedelsadministration. Consort är i framkanten av innovation och
är dedikerade att investera i patient-, klinik- och kunddriven
innovation för att skapa nya behandlingsmetoder och möjligheter.

Consort Bespak är en ledande aktör inom tillverkning av medel för
läkemedelsadministration, inklusive inhalations, nasala, injicerbara
och ögonprodukter och tillverkning av utrustning för patientnära
diagnostik. Aesica är en ledande leverantör av färdiga läkemedel och
API-utveckling och tillverkning till läkemedelspartners.

Consort har ca 2 000 anställda globalt varav cirka 1 400 är baserade i
Storbritannien. Consort har anläggningar i Storbritannien i King's
Lynn, Cambridge, Nelson, Milton Keyenes, Cramlington, Queensborough
och Hemel Hempstead, anläggningar i Tyskland i Monheim och Zwickau
och en anläggning i Pianezza, Italien.

Transaktionsstruktur

· Recipharm har ingått avtal med styrelsen i Consort angående
villkoren för ett erbjudande att förvärva samtliga aktier i Consort
för 10,10 pund kontant per aktie, vilket värderar aktiekapitalet till
505 miljoner pund (6 284 miljoner kronor) justerat för full
utspädningseffekt

· Erbjudandet motsvarar en premie om 39% jämfört med
stängningskursen för Consort-aktien den 15 november 2019, den sista
handelsdagen före dagens offentliggörande, och en premie om 37%
jämfört med det volymviktade genomsnittliga priset under de senaste
tre månaderna

· Erbjudandet motsvarar ett värde om 627 miljoner pund (7 802
miljoner kronor) inklusive Consorts nuvarande nettoskuld[(5)]

· Transaktionen, ämnad att implementeras som ett offentligt
uppköpserbjudande i enlighet med the UK Takeover Code, kommer vara
villkorad av sedvanliga transaktionsvillkor inklusive godkännande
från konkurrensmyndigheter

· Styrelsen i Consort har bekräftat att de enhälligt avser att
rekommendera aktieägarna i Consort att acceptera erbjudandet

· Transaktionen förväntas slutföras under första kvartalet 2020
Finansiering och nyemission

Erbjudandet är i sin helhet finansierat genom bankkrediter anordnade
av, och tillhandahållna av, Danske Bank A/S och DNB Bank ASA, Sverige
Filial, inklusive ett brygglån om 2 miljarder kronor med en löptid
på tolv månader. För att återbetala bryggfinansieringen, och för att
minska skuldsättningen, avser Recipharm att genomföra en eller flera
nyemissioner om totalt cirka 2,5 miljarder kronor ("Nyemissionerna"),
varav minst 2 miljarder kronor genom en nyemission med företrädesrätt
för Recipharms aktieägare, villkorad av godkännande från en
bolagsstämma ("Företrädesemissionen") och upp till 500 miljoner
kronor utan företrädesrätt för Recipharms aktieägare. Recipharms
största aktieägare, Thomas Eldered och Lars Backsell (som tillsammans
äger 27,1% av det totala antalet aktier i Recipharm), har var för sig
åtagit sig att rösta för Företrädesemissionen vid en kommande
bolagsstämma och har även åtagit sig att teckna aktier för ett belopp
som motsvarar deras respektive pro rata-andel av en
Företrädesemission om sammanlagt 2 miljarder kronor. Nyemissionerna
förv...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.