Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-19

Recipharm AB: Recipharm offentliggör prospekt

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada,
Australien, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan
jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner.

Prospektet avseende Recipharms företrädesemission om cirka 805 MSEK
har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu
tillgängligt på bolagets webbplats www.recipharm.com. Prospektet och
anmälningssedlarna kommer att skickas per post till Recipharms
direktregistrerade aktieägare i Sverige.

Prospekt och anmälningssedlar kan erhållas från Recipharm,
Handelsbanken och Swedbank.

Prospekt och anmälningssedlar kommer även att hållas tillgängligt på
Recipharm's webbplats
www.recipharm.com/sv/investor-relations/nyemission-2016, på DNB
Markets webbplats www.dnb.no/emisjoner, på Handelsbankens webbplats
www.handelsbanken.se/investerings-erbjudande och på Swedbanks
webbplats www.swedbank.se/prospekt.

DNB Markets, Handelsbanken Capital Markets och Swedbank Corporate
Finance är finansiella rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är
legal rådgivare i samband med företrädesemissionen.

Recipharm AB (publ)
Styrelsen

För mer information, besök www.recipharm.com eller kontakta:
Thomas Eldered, CEO, +46 8 602 52 10
Björn Westberg, CFO, ir@recipharm.com, +46 8 602 46 20

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden,
lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid
Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 19
maj 2016 kl. 23:30 CET.

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and
Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 3
200 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel
i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och
API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar
flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som
mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 4,6 miljarder kronor
och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Frankrike,
Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige
och Tyskland med huvudkontor i Jordbro, Sverige. Recipharms B-aktie
(RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Recipharm. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Recipharm kommer endast att ske
genom det prospekt som Recipharm beräknar kunna offentliggöra omkring
den 19 maj 2016.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller
någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare
prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av
svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med
sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i
strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har
registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities
Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, ("Securities Act") och inte
heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA
och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i
eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från,
eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i
Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i
relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Recipharms aktuella syn och förväntningar på framtida
händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses",
"bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Recipharm
anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och
förväntningar kan Recipharm inte garantera att sådana framåtriktade
uttalanden kommer att förverkligas. Framåtriktad information är till
sin natur förenad med såväl kända som okända risker och
osäkerhetsfaktorer eftersom den är beroende av framtida händelser och
omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti
avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan
komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

Recipharm AB (publ)
Corporate identity number 556498-8425
Address Lagervägen 7, SE-136 50 Jordbro, Sweden, Telephone 46 8 602 52
00, Fax 46 8 81 87 03

www.recipharm.com
-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=353196...
http://mb.cision.com/Main/9273/2013049/518468.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.