Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-26

Recyctec: Bokslutskommuniké

Sammanfattning av bokslutskommuniké - koncernen

Tolv månader 2015-01-01 - 2015-12-31

· Nettoomsättningen uppgick till 1 165 720 (402 048) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -18 194 442 (-10
245 327) SEK.

· Resultatet per aktie uppgick till -1,26 (-0,71) SEK.
· Soliditeten uppgick per den 31 december 2015 till 51 (65) %.
Fjärde kvartalet 2015-10-01 - 2015-12-31

· Nettoomsättningen uppgick till 375 708 (95 966) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 757 195 (-4
001 355) SEK.

· Resultatet per aktie uppgick till -0,40 (-0,29) SEK.
Definitioner

· Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 14 489 735
utestående aktier (varav 600 000 aktier är A-aktier) per den 31
december 2015.

· Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
· Med "Bolaget" eller "Recyctec" avses Recyctec Holding AB med
organisationsnummer 556890-0111.

· Belopp inom parentes ovan avser motsvarande period föregående år.
VD Göran Ahlquist kommenterar

2015 har varit ett händelserikt år för Recyctec och vi har tagit ett
antal verksamhetsmässiga kliv framåt. I april uppnådde vi en viktig
milstolpe i Bolagets historia, den första tankbilen lämnade Recyctecs
anläggning med cirka 30 000 liter renad glykol till befintlig kund.
Vi fattade under hösten ett strategiskt beslut att förädla och sälja
vår återvunna och renade glykol i egen regi. Som i de flesta
branscher ligger det ett stort värde i att behärska hela kedjan ut
till slutanvändare. Genom att få kontroll över hela kedjan kan vi på
ett effektivt sätt erbjuda insamling av använd glykol, på så vis
knyts kretsloppet ihop på ett naturligt sätt. Under första veckan i
november släpptes Recyctecs färdiga produkt, EarthCare Glycol, ut på
marknaden. Dock har vi under hösten tvingats att, på grund av
periodvisa driftstörningar i slutsteget i vår anläggning, flytta fram
tidpunkten för break-even, från 2015 till första halvåret 2016. Med
anledning av ovan nämnda driftstörningar har Bolaget intill
årsskiftet upptagit lån om 2 MSEK till marknadsmässiga villkor för
att täcka upp intäktsbortfallet, vilket även möjliggör inköp av
tankar till den nya tankparken, där bottenplatta och invallning är
klar. Bolaget har behov av ytterligare kapitaltillskott för att
hantera den temporära likviditetssituationen. Jag hänvisar här till
avsnittet finansiell utveckling nedan.

Vi har under året tecknat ett antal viktiga samarbetsavtal, däribland
med Ragn-Sells, Stena Recycling, SITA Sverige AB samt Norges
Biloppsamleres Forening Servicekontor avseende rening av använd
glykol. Genom ovanstående avtal ska vi tillsammans verka för att så
mycket använd glykol som möjligt kan återställas för återanvändning.
Under hösten tecknade vi även samarbetsavtal med Skellefteå Airport.
Samarbetet innebär i korthet att Skellefteå Airport ska ha möjlighet
att leverera använd glykol till oss, vi ska sedan återställa densamma
för återanvändning och kan efter genomförd reningsprocess fritt sälja
den vidare till ny part. Vi har sedan tidigare avtal direkt och
indirekt via avfallsbolagen gällande glykolinsamling för ett flertal
flygplatser. Vi är glada att nu även arbeta med Skellefteå flygplats,
samtidigt som vi tillsammans gör en insats i att begränsa spridningen
av tungmetaller.

Under vintern har vi även ingått avtal med Ekokem avseende rening av
använd glykol. Avtalet syftar till att skapa ett långsiktigt
samarbete. Vi har, tillsammans med Ekokem, även intentionen att
gemensamt och i enlighet med intentionerna i EU:s avfallsdirektiv
verka för att så mycket använd glykol som möjligt kan återställas för
återanvändning. Samarbetet med Ekokem ser vi som mycket positivt. Vi
har nu samarbete med Sveriges fyra stora avfallsbolag som arbetar med
miljöriktiga lösningar med fokus på nytänkande och långsiktig
hållbarhet. På sikt innebär det att vi kommer kunna återanvända mer
glykol vilket gagnar vår gemensamma miljö.

Då vi sedan en tid tillbaka haft för avsikt att etablera vår
verksamhet i fler länder har vi under året tecknat en
avsiktsförklaring avseende vår reningsprocess med Cyclon Hellas SA i
Grekland. Samarbetet ger Cyclon Hellas rätt att köpa
Recyctec-anläggningar mot royalty i de länder där Cyclon Hellas
bedriver verksamhet. Södra Europa är en mycket stor marknad för
använd glykol av olika typer. Vi är mycket nöjda med våra besök hos
Cyclon Hellas som under eget varumärke samlar in och renar använda
oljeprodukter så att dessa kan återanvändas. Cyclon Hellas har stor
kompetens inom området och deras produkter håller hög kvalitet.
Cyclon Hellas har även ett välorganiserat och effektivt
partnernätverk i flera länder i södra Europa. Det är inte enbart olja
som samlas in utan även stora mängder använd glykol, det är här
Recyctecs processer kommer till användning. Idag tar man nämligen
inte hand om den använda glykolen så att den kan återanvändas.

Jag kan avslutningsvis berätta att Recyctec utsågs till vinnare på
Återvinningsgalan 2015 i kategorin årets återvinningsanläggning.
Priset ska uppmärksamma anläggningar som utför en service och tjänst
åt de företag/personer som lämnat sitt avfall där och som samtidigt
bidrar till en bättre miljö genom effektiva återvinnings- och
behandlingsmetoder för alla typer av avfall. Juryns val föll på oss
med motiveringen att vi lyckats visa att det är fullt möjligt, att
med en världsunik metod kunna föra avfallet uppåt i avfallshierarkin
och bidra till att ett tidigare "problem-avfall" som ansågs vara
komplext och svårt att återvinna nu kan återanvändas. Detta samtidigt
som tekniken sätter Sverige på kartan som en global föregångare.
Detta är ett fantastiskt fint pris att erhålla och är ett erkännande
för hårt arbete av alla i Recyctec och samarbetspartners i branschen.

Göran Ahlquist

VD, Recyctec Holding AB (publ)

Väsentliga händelser under 2015

Första kvartalet

· Recyctec tecknar en avsiktsförklaring med Crystal India gällande
Recyctecs reningsprocesser. Bolaget har sedan tidigare haft för
avsikt att etablera sin verksamhet i bland annat Asien.

· Styrelsen godkänner optionsinlösen om totalt 220 000 optioner,
motsvarande cirka 2,7 MSEK, via tidigare ingått avtal med Global
Emerging Markets (GEM).

· Recyctec utger en statusuppdatering i vilken Bolaget informerar om
att man, efter slutgiltiga intrimningar, förväntas ta den nya
produktionshallen i full drift under vecka 6, istället för vecka 4
som tidigare kommunicerats.

· Styrelsen godkänner optionsinlösen om totalt 284 775 optioner,
motsvarande cirka 3,5 MSEK, via tidigare ingått avtal med Global
Emerging Markets (GEM).

· Roland Magnusson avgår på egen begäran med omedelbar verkan som
styrelseledamot i Bolaget. Han avgår även som VD och styrelseledamot
i dotterbolaget Recyctec AB.

· Bolaget tecknar en avsiktsförklaring med grekiska Cyclon Hellas SA
gällande Recyctecs reningsprocesser.

· Den nya produktionshallen och hela processlinjen tas i drift
måndagen den 9 februari 2015.

· Gunilla Dirnberger tillsätts som ny VD i det helägda bolaget
Recyctec AB. Dirnberger tillträder tjänsten den 17 februari 2015.

· Den 24 februari startar produktionen av glykol mot befintliga
kunder, efter tester och intrimningar av anläggningen.

· Recyctec lämnar i början av mars en statusuppdatering avseende
Crystal India. Recyctec meddelar att inget avtal rörande köp av
Recyctecs processteg ännu signerats.

· Recyctec ingår avtal med Ragn-Sells AB. Genom avtalet avser
bolagen att inleda ett affärsmässigt samarbete gällande rening av
använd glykol. Avtalet fastställer ingen specificerad leveransmängd
varpå Recyctec inte kan kommunicera ett ordervärde.

Andra kvartalet

· I april publicerar Recyctec en statusuppdatering avseende
produktionen. Cirka en månad efter produktionsstart fungerade
produktionslinjen utan driftstörningar.

· Recyctec tecknar ett samarbetsavtal med Stena Recycling AB. Genom
avtalet avser bolagen inleda ett affärsmässigt samarbete gällande
rening av använd glykol. Ingen specificerad leveransmängd har
fastställts inom ramen för avtalet.

· Den första tankbilen lämnar Recyctecs anläggning i Jönköping - en
milstolpe i Recyctecs historia. Ordervärdet beräknas till cirka en
kvarts miljon kronor.

· Recyctec erhåller godkännande av tillsynsmyndigheten avseende
ansökan om utökad lagringsvolym i Recyctecs tankpark.

· Den 7 maj 2015 hålls årsstämma i Recyctec. Stämmokommuniké,
publicerad den 8 maj 2015, finns att tillgå via Recyctecs och
AktieTorgets respektive hemsidor.

· Styrelsen i Recyctec utser Göran Ahlqvist till ny VD i Bolaget.
Peter Imhäuser, tidigare tillförordnad VD, nyväljs som
styrelseledamot i Bolaget.

· Recyctec tecknar ett samarbetsavtal med TPI Control Oy i Finland.
Ordervärdet beräknas på årsbasis uppgå till cirka 2 MSEK.

· I juni publicerar Recyctec en statusuppdatering avseende Crystal
India, Indien. Dialogen mellan bolagen fortskrider avseende
eventuellt köp av Recyctecs processteg.

· Bolaget tecknar ett samarbetsavtal med SITA Sverige AB gällande
rening av glykol. Ingen specificerad leveransmängd har fastställts
inom ramen för avtalet.

Tredje kvartalet

· Samarbetsavtal tecknas med Norges Biloppsamleres Forening
Servicekontor (NBF) gällande rening av använd etylenglykol från
bildemonteringsföretag i Norge. Leveransmängden i framtiden beräknas
bli 300 000 liter använd glykol per år från NBF-medlemsföretag till
Recyctec med start hösten 2015. Beräknat framtida ordervärde är cirka
1 MSEK per år.

· Styrelsen i Recyctec beslutar (med bemyndigande från årsstämman)
om en riktad nyemission till en begränsad krets investerare. Den
riktade emissionen tillför Bolaget cirka 6,5 MSEK före avdrag för
emissionskostnader. Genom den riktade emissionen nyemitteras 326 633
aktier.

· Bolaget projekterar för ytterligare utbyggnad av Recyctecs
tankpark då inleveranser av använd glykol från Bolagets
samarbetspartners sedan anläggningen togs i drift ökat kontinuerligt.
Under juni månad 2015 uppgår inleveranserna till cirka 300 000 liter.

· Det helägda dotterbolaget Recyctec AB nyanställer två
processoperatörer för att möjliggöra att öka produktionen från ett
till två skift med start i oktober 2015.

· Susann Milenkovski anställs som Chief Sustainability Officer,
samtidigt som vice VD Jenny Åström, i samförstånd med styrelsen,
beslutar sig för att lämna Bolaget.

· Recyctec fattar ett strategiskt beslut om att förädla glykol som
anläggningen i Jönköping idag renar, för att därefter sälja färdig
produkt i egen regi. Förhandlingar pågår med kontraktstillverkare och
distributörer.

Fjärde kvartalet

· Första veckan i november släpps Recyctec's färdiga produkt,
EarthCare Glycol ut på marknaden. Initialt saluförs den i två olika
koncentrationsalternativ, 30 % respektive 40 % färdigblandad glykol
inom produktsegmentet värme-, kyla- och ventilationssystem.

· Recyctec och Skellefteå Airport AB ("Skellefteå Airport") tecknar
avtal om samarbete avseende rening av använd propylenglykol. Avtalet
fastställer ingen specificerad leveransmängd av använd glykol från
Skellefteå Airport till Recyctec, varmed det i dagsläget inte går att
fastställa avtalets ordervärde. Det står efter genomförd
reningsprocess Recyctec fritt att sälja den renade glykolen vidare
till ny part.

· Recyctec förtydligar i november att inget avtal är signerat med
det indiska företaget Crystal India avseende eventuellt köp av
Recyctecs processteg, support och licensiering.

· Bolagets målsättning om att uppnå break-even under 2015 flyttas
fram till första halvåret 2016, med anledning av periodvisa
driftstörningar i anläggningens slutsteg.

· Recyctec utses till vinnare i kategorin årets
återvinningsanläggning på Återvinningsgalan 2015.

· Bolaget ingår ett avtal med Ekokem AB, genom vilket bolagen avser
inleda ett affärsmässigt samarbete gällande rening av använd glykol.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Recyctec meddelade i februari att året börjat med en rejäl
försäljningstillväxt. Ett tydli...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.