Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

Recyctec: Delårsrapport Januari - september 2017

Sammanfattning av delårsrapport - koncernen

Nio månader 2017-01-01 - 2017-09-30

· Nettoomsättningen uppgick till 2 137 359 (1 006 669) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -14 306 542 (-11
792 195) SEK.

· Resultatet per aktie uppgick till -0,60 (-0,74) SEK.
· Soliditeten uppgick per den 30 september 2017 till 57 (52) %.
Tredje kvartalet 2017-07-01 - 2017-09-30

· Nettoomsättningen uppgick till 509 306 (123 741) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 489 707 (-3
910 712) SEK.

· Resultatet per aktie uppgick till -0,19 (-0,25) SEK.
Definitioner

· Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 23 821 435
utestående aktier

(varav 600 000 aktier är A-aktier) per den 30 september 2017.
· Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
· Med "Bolaget" eller "Recyctec" avses Recyctec Holding AB med
organisationsnummer 556890-0111.

· Belopp inom parentes ovan avser motsvarande period föregående år.
VD Niklas Ekman kommenterar

Årets tredje kvartal har nu avslutats och jag tar därför tillfället i
akt att kommentera några av kvartalets mest väsentliga händelser. I
juli 2017 tillträdde jag rollen som VD efter att under en tid
bearbetat marknaden i rollen som marknadsdirektör. Att arbeta med
Recyctecs unika metod för återvinning av glykol känns meningsfullt
och jag ser fram emot att se resultat av de aktiviteter vi har
initierat och de löpande diskussioner vi för med såväl potentiella
som befintliga återförsäljare.

En av kvartalets viktigaste händelser var tryggandet av Bolagets
finansiella situation. För att snabbt få in kapital i Bolaget
beslutades på extra bolagsstämma den 22 september 2017 att godkänna
styrelsens beslut om att uppta ett konvertibelt lån om högst 5 000
000 SEK genom emission av högst 20 konvertibler, envar om nominellt
250 000 SEK. Emissionen av konvertibler möjliggör att Recyctec kan
fortsätta sina marknadsaktiviteter och med kraft utveckla
verksamheten mot de uppsatta målen. Vi har fortsatt fullt fokus på
försäljning av vår egen produkt EarthCare och anskaffning av glykol.

Försäljningen under det gångna kvartalet har varit sämre än våra
förhoppningar. Merparten av glykolen som renats har kommit från
offshoreindustrin i Norge och denna glykol har hög salthalt, vilket
komplicerar reningsprocessen. Att få tag på bra glykol har under
kvartalet varit svårt, ofta blandas glykolen med andra ämnen, vilket
ställer till det i reningsprocessen. För att hantera detta har vi nu
satt upp nya kravspecifikationer och gjort en strukturomläggning för
att säkerställa att vi framgent erhåller glykol som vi kan rena utan
komplicerade sidoprocesser. Vi ser nu en positiv trend i detta arbete
med att säkerställa inleveranser av vår råvara.

Vidare tar införsäljning av vår egen produkt EarthCare längre tid än
vi räknat med, vilket har påverkat resultatet negativt. Införsäljning
till större distributionsnätverk är en lång process eftersom nya
produkter ska kvalitetstestas. Vår glykol är det gröna alternativet
på marknaden och kvaliteten är av hög klass, därför är vi
förhoppningsfulla att försäljningen av EarthCare ska ta fart under de
kommande månaderna. Vi har under kvartalet exempelvis omförhandlat
våra avtal med ChemiClean och Ahlsell och dessa avtal innefattar både
försäljning av EarthCare och mottagande av använd glykol. För att
frigöra mer tid till försäljning har vi dessutom nyligen anställt en
ny säljare med lång erfarenhet av industriförsäljning, vilket vi
bedömer kommer att ge god avkastning. Härutöver har vi omstrukturerat
säljorganisationen, vilket vi också bedömer ska ge ökad försäljning.
Vi har löpande kontakt med exempelvis fastighetsbolag och
VVS-operatörer, dessa har emellertid ofta inköpsrutiner och interna
policys som behöver justeras innan avtal kan tecknas med nya aktörer.
Som exempel på att branschen har insett vikten av miljövänlig
glykolhantering kan nämnas att fastighetsbolaget Wihlborgs nu
rekommenderar återvunnen glykol i sina kyl/värme-system, samt i vi nu
finns med i Sunda Hus. Detta är till vår fördel i framtida
inköpsprocesser.

Recyctec har potential att förändra glykolhantering inom flera
industrier. Vår produkt är unik inom branschen eftersom vi är den
enda aktören som kan återvinna glykol. Jag har därför förhoppningar
om att våra försäljningsaktiviteter ska resultera i en
branschförändring. I en tid av klimatförändringar är det viktigt att
vi bidrar till ett mer hållbart samhälle. Jag är stolt över att vara
en del av den resan i rollen som VD för Recyctec.

Niklas Ekman

VD, Recyctec Holding AB (publ)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

· Recyctec publicerar en statusuppdatering avseende Bolagets
finansiella målsättningar och meddelar att Bolagets styrelse räknar
med att kunna nå break-even på månadsbasis under Q4 2017. Styrelsen
kvarstår vid sin långsiktiga målsättning att Bolaget under 2020 i
årstakt omsätta över 100 miljoner SEK med en rörelsemarginal som
överstiger 30 procent.

· Recyctec meddelar att styrelsen beslutat, under förutsättning av
bolagsstämmans godkännande, att genomföra en konvertibelemission om
cirka 5 MSEK riktat till högst tio på förhand vidtalade investerare.
Två av dessa vidtalade investerare är styrelseordförande Sau Suen Tse
och dennes delägda bolag Richy Ocean International Ltd.

· Recyctec korrigerar datum för teckning och betalning av den
riktade konvertibelemissionen.

· Recyctec publicerar en kommersiell uppdatering rörande avtal och
försäljning. Bolaget genomför omförhandlingar och marknadsbearbetning
med syfte att säkerställa en stabil ström av inkommande använd glykol
och för att generera försäljning av Bolagets egen produkt EarthCare™.
Avtalen med Chemi Clean och Ahlsell har exempelvis omförhandlats.

· Recyctec håller den 22 september 2017 extra bolagsstämma där
beslut fattas om riktad konvertibelemission. Kommuniké från extra
bolagsstämma finns tillgänglig på Recyctecs (www.recyctec.com) och
AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Recyctec meddelar att styrelseledamot Göran Ahlquist avgår ur
styrelsen på egen begäran. Bolaget kommer löpande att utvärdera
möjligheterna att tillsätta en ny styrelseledamot.

· Recyctec meddelar att inbetalning till fullo har skett av den
riktade konvertibelemissionen som beslutades på extra bolagsstämma
den 22 september 2017.

· Recyctec reviderar tidigare finansiell målsättning med anledning
av att försäljningen inte har utvecklats enligt styrelsens förväntan.
Bolaget har tidigare förmedlat en målsättning om att nå positivt
kassaflöde på månadsbasis under det fjärde kvartalet 2017. Styrelsen
väjer nu att inte lämna någon ny tidpunkt avseende beräknad
break-even. Bolaget har i samband med detta också meddelat att med
nuvarande intäktsnivå beräknas kapitalbehov uppstå under december
månad 2017.

Recyctec Holding AB

Bolagsstruktur

Recyctec Holding AB har genom sitt helägda dotterbolag Recyctec AB
utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol.
Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. Samtliga
rättigheter för den utvecklade metoden ägs av Recyctec. Under 2013
bildades (tillsammans med delägare Richy Ocean International Ltd.)
Recyctec Asia Ltd., med säte i Hong Kong. Recyctec Asia Ltd. ska vara
en sammanhållande länk för framtida etableringar i Sydostasien.
Recyctec Holding äger 50 procent av Recyctec Asia Ltd.

Använd glykol och Recyctecs metod

Glykol är en miljöfarlig men användbar produkt som framställs ur
råolja och är således, precis som råolja, en ändlig resurs. Glykol
används i många olika applikationer, både i koncentrerad och i
utspädd form. Exempel på applikationer är polyesterframställning,
frost- och korrosionsskydd i motordrivna fordon, avisning av flygplan
och kylmedium i kyl- och värmeanläggningar. I brist på andra
alternativ förbränns glykol - den del som inte hamnar i avloppet -
efter användning, trots att den energimängd som erhålls vid
förbränning är väldigt liten. I många fall beror det på att glykolen
är utblandad med vatten. Det miljömässiga förbättringsbehovet är
därför stort inom området.

Med Recyctecs metod kan all glykol efter insamling, renas vid Bolagets
reningsanläggning. Därefter kan glykolen säljas till kemiföretag
eller som färdig produkt (Recyctecs produkt Earthcare Glycol) för
återanvändning och sedan återföring till marknaden.

Såvitt styrelsen känner till finns det inga konkurrerande metoder
eller tekniker som kan rena använd glykol till samma ursprungliga
funktionalitet och låga kostnad som Recyctec kan uppnå. Däremot finns
det verksamheter som kan materialåtervinna använd glykol. I
försäljarledet finns ett antal konkurrerande aktörer som importerar,
tillverkar och säljer glykolprodukter. Dessa aktörer levererar dock
glykolprodukter utvunna ur råolja. Recyctecs metod möjliggör däremot
ett kretslopp av kemiskt ren glykol och bidrar därmed till minskad
negativ miljöpåverkan.

Recyctecs affärsidé

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att
effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd
glykol till att åter bli en industriell produkt.

Affärsmodell

Recyctec ska, via dotterbolaget Recyctec AB, genom egen
reningsanläggning generera intäkter såväl genom att ta emot använd
glykol som att sälja tillbaka renad glykol till den svenska
marknaden.

Dotterbolaget Recyctec AB innehar försäljningsrätt avseende Norden för
att bedriva rening i enlighet med den reningsmetod som Recyctec äger.

I Norden kan nya anläggningar komma att byggas upp i framtiden. För
marknader utanför Norden inkluderar Recyctecs affärsmodell
utlicensiering av rättigheter till Bolagets metod. Överlåtelse- och
utlicensieringsförfarandet skall ske i moderbolaget som äger
rättigheterna till reningsmetoden.

(se bild i bifogad pdf)

Aktien

B-aktien i Recyctec noterades den 2 januari 2013 på AktieTorget.
AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett
värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget
driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad.
Den 30 september 2017 uppgick antalet aktier i Bolaget till 23 821
435 stycken (varav 600 000 stycken är A-aktier). Recyctec har två
aktieslag. Varje A-aktie ger 10 röster per aktie och varje B-aktie
ger 1 röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i
Bolagets tillgångar och resultat.

Teckningsoptioner

Den 20 september 2013 ingick Recyctec ett avtal om finansiering med
Global Emerging Markets (GEM). Maximalt värde av teckningsoptionerna
för GEM att nyttja uppgick vid ingången av avtalet till 12,25 MSEK.
Totalt innefatt...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.