Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-19

Recyctec: Europeiska Kommissionen har fattat beslut gällande EU-bidraget - bolaget tillförs € 109,165

Recyctec har tidigare erhållit beslut om bidrag om ca EU Life+ programmet för att finansiera utbyggnaden av anläggningen i Jönköping. På grund av brister i bolagets tidigare rapportering och kommunikation till Europeiska Kommissionen har denna tidigare riktat ett återbetalningskrav på bolaget om € 246 420. Efter ny gemensam utredning har Europeiska Kommissionen fattat ett nytt beslut med innebörden att återbetalningskravet stryks i sin helhet, samt att bolaget tillförs ytterligare € 109,165.
Då återbetalningskravet tidigare reserverats innebär detta en total resultatförbättring med ca 3,5 MSEK, vilken bokförs under Q3-21.

Som en del av bolagets finansiering utav anläggningen i Jönköping sökte och erhöll bolaget bidrag genom EU Life+ programmet under 2013. Detta underlättade väsentligt möjligheterna att färdigställa anläggningen och slutligen skala upp Recyctecs metod för att återvinna glykol i industriell skala. Just möjligheten att kunna återvinna farligt avfall passade även EU Life+ programmet väl, och bidrag beviljades.

Under arbetets gång så har det funnits brister i bolagets kommunikation och rapportering till EU Life+ programmet rörande utbyggnadens framdrift, vilket kulminerade i att Europeiska Kommissionen under våren 2018 riktade ett återbetalningskrav till bolaget om € 246 420, vilket bolaget tidigare informerat om.

Efter detta så har bolaget tillsammans med Europeiska Kommissionen fört diskussioner om möjliga vägar framåt, och därefter så har ett omfattande arbete att återskapa den rapportering som skulle skett tidigare under projektet genomförts. Detta har slutförts under våren, och en ny slutrapport har lämnats in till Europeiska Kommissionen för bedömning. Både bolaget och kommissionen är överens om att bolagets arbete och genomförande i huvudsak på en övergripande nivå överensstämmer med det man ansökt stöd för, och att färdigställandet av anläggningen innebär ett tillskott för möjligheten att återvinna glykol, och därigenom en förbättrad möjlighet att hantera farligt avfall, som använd glykol är.

Kommissionen har nu meddelat sin slutgiltiga bedömning i detta - vilket innebär att det tidigare riktade återbetalningskravet stryks i sin helhet - samt att bolaget är berättigade till ytterligare € 109,165 vilka också är utbetalda. Då bolaget tidigare reserverat för återbetalningskravet i sin helhet, löses denna reserv, så den totala resultatförbättringen uppgår till ca 3,5 MSEK för bolaget.

För bolagets del är detta givetvis mycket glädjande, främst att vi nu kan stänga detta ärende som inneburit en osäkerhet. Dessutom kan de numera goda relationerna till EU Kommissionen hjälpa bolagets expansion ut i Europa.

Andreas Cederborg, Verkställande Direktör

andreas.cederborg@recyctec.se
+46 70 882 64 00

Författare Cision